STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
223841
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2495 · P4989

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/71305706?noj=FRM71305706-26DC" width="1" height="1"></div>

Piosenka Pierdoły.swf

This is the info page for
Flash #128097

(Click the ID number above for more basic data on this flash file.)


Text
My ³adowaæ
Ty czekaæ
Rozumieæ?

My ³adowaæ.
Ty czekaæ
Rozumieæ?

My ³adowaæ..
Ty czekaæ
Rozumieæ?

My ³adowaæ...
Ty czekaæ
Rozumieæ?

My ³adowaæ...
Ty czekaæ.
Rozumieæ?

My ³adowaæ...
Ty czekaæ..
Rozumieæ?

My ³adowaæ...
Ty czekaæ...
Rozumieæ?

prezentuje

Piosenka
pierdo³y o
ubijaniu
pszczo³y
(nieskutecznym w dodatku)

Muzyka
RITUAL

tekst i vocal
SICKBOY

Kumpla dziabnê³a pszczo³a

Desk¹ ubiæ j¹ chcia³em

Lecz straszna ze mnie pierdo³a

I rêkê sobie z³ama³em

Deska poszybowa³a

kumpel wiêkszego mia³ pecha

Straci³ przytomnoœæ biedaczek

Gdy w ³eb trafi³a go decha!

ref:
Mêczenie pszczo³y jest niebezpieczne.
Pszczo³a to nie biedronka.
Bezpieczniej jest usi¹œæ w wygodnym fotelu,
I puœciæ g³oœnego b¹ka.

Tê pi³kê ukradliœmy...

...Borisowi Beckerowi...

...jak wyszed³ do kibla

Kumpel by³ bardzo wzruszony

¯e chcia³em mu pomóc w potrzebie

Krzycza³ do mnie z karetki

¯e znajdzie mnie i zajeb**

A tutaj solówka RITUALA :D

Pytanie a³djotele:
A Sickboy ju¿ nie œpiewa, bo...

1. Bo ju¿ siê naœpiewa³.

1. Bo ju¿ siê naœpiewa³.
2. Bo dosta³ propozycjê zagrania
solowego koncertu.

1. Bo ju¿ siê naœpiewa³.
2. Bo dosta³ propozycjê zagrania
solowego koncertu.
3. Bo jego talent nie zosta³
doceniony
(trzeba sobie uci¹æ ucho,
¿eby siê dobrze sprzedaæ.)

Udziel pomocy
niezale¿nym artystom

strzel im w ³eb
niech siê nie mêcz¹

je, szcze raz

je, szcze raz

ActionScript [AS1/AS2]

Frame 1
ifFrameLoaded (1054) { gotoAndPlay (3); }
Frame 2
gotoAndPlay (1);
Frame 1054
stop();
Symbol 48 Button
on (release) { getURL ("http://kurde.pl", "_blank"); }
Symbol 52 Button
on (release) { gotoAndPlay (3); }

Library Items

Symbol 1 FontUsed by:2 3 4 5 6 7 8
Symbol 2 TextUses:1Used by:9
Symbol 3 TextUses:1Used by:9
Symbol 4 TextUses:1Used by:9
Symbol 5 TextUses:1Used by:9
Symbol 6 TextUses:1Used by:9
Symbol 7 TextUses:1Used by:9
Symbol 8 TextUses:1Used by:9
Symbol 9 MovieClipUses:2 3 4 5 6 7 8Used by:Timeline
Symbol 10 FontUsed by:11 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 50
Symbol 11 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 12 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 13 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 14 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 15 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 16 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 17 GraphicUsed by:19
Symbol 18 GraphicUsed by:19
Symbol 19 MovieClipUses:17 18Used by:Timeline
Symbol 20 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 21 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 22 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 23 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 24 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 25 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 26 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 27 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 28 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 29 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 30 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 31 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 32 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 33 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 34 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 35 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 36 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 37 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 38 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 39 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 40 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 41 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 42 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 43 TextUses:10Used by:Timeline
Symbol 44 GraphicUsed by:48
Symbol 45 GraphicUsed by:48
Symbol 46 GraphicUsed by:48
Symbol 47 GraphicUsed by:48
Symbol 48 ButtonUses:44 45 46 47Used by:Timeline
Symbol 49 TextUses:10Used by:52
Symbol 50 TextUses:10Used by:52
Symbol 51 GraphicUsed by:52
Symbol 52 ButtonUses:49 50 51Used by:Timeline
Streaming Sound 1Used by:Timeline
http://swfchan.com/26/128097/info.shtml
Created: 24/2 -2019 11:29:16 Last modified: 24/2 -2019 11:29:16 Server time: 26/06 -2022 19:44:52