STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
227795
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2558 · P5115

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/81127896?noj=FRM81127896-3DC" width="1" height="1"></div>

ilbulma.swf

This is the info page for
Flash #255644

(Click the ID number above for more basic data on this flash file.)


Text
Kýrklareli

Edirne

Tekirdað

Ýstanbul

Çanakkale

Balýkesir

Bursa

Yalova

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Bilecik

Zonguldak

Bartýn

Kastamonu

Çankýrý

Ankara

Eskiþehir

Kütahya

Manisa

Ýzmir

Karabük

Aydýn

Uþak

Afyon

Konya

Isparta

Denizli

Muðla

Burdur

Antalya

Karaman

Ýçel

Niðde

Adana

Aksaray

Nevþehir

Kayseri

Hatay

Osmaniye

K.Maraþ

G.Antep

Kilis

Adýyaman

Þ.Urfa

Diyarbakýr

Mardin

Þýrnak

Siirt

Batman

Bitlis

Van

Hakkari

Malatya

Elazýð

Bingöl

Muþ

Tunceli

Erzurum

Aðrý

Erzincan

Sivas

Iðdýr

Kars

Bayburt

Gümüþhane

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Ardahan

Ordu

Tokat

Samsun

Amasya

Sinop

Çorum

Yozgat

Kýrýkkale

Kýrþehir

waseor 2004

coðrafya_waseor 1.0

Adana

Adýyaman

Afyon

Aðrý

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydýn

Balýkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Giresun

Gümüþhane

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankýrý

Çorum

Denizli

Diyarbakýr

Edirne

Elazýð

Erzincan

Erzurum

Eskiþehir

Gaziantep

Hakkari

Hatay

Isparta

Ýçel

Ýstanbul

Ýzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kýrklareli

Kýrþehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraþ

Mardin

Muðla

Muþ

Nevþehir

Niðde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Tekirdað

Tokat

Trabzon

Tunceli

Þanlýurfa

Uþak

Van

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bayburt

Karaman

Kýrýkkale

Batman

Þýrnak

Bartýn

Ardahan

Iðdýr

Yalova

Karabük

Kilis

Osmaniye

Düzce

100

0

mükemmel , 81 ilin yerini doðru bildiniz

doðru sayýsý

00

coðrafya_waseor 1.0

coðrafya_waseor 1.0 : illerimizin yerlerini
tahmin etme oyunudur.
Yarýþmaya baþladýðýnýzda ekranýn üst orta
bölümünde rasgele bir ilimizin ismi
görünecektir. Bu ili süreniz bitmeden tahmin
etmeniz gerekmektedir. Doðru tahmin
ettiðinizde bir baþka il görünecek ve bu þekilde
bütün illeri bildikten sonra yarýþmayý bitirmiþ
olacaksýnýz. Her defasýnda iller rasgele
sorulacaktýr.
Erkanýn sol üst kýsmýnda süre barý ve kalan
salise yer alýyor. Sürezin geçtikçe bar azalýrken
salise de "0" olmadan tahminde bulunmanýz
gerekiyor.

Ekranýn sol alt köþesinde doðru bildiðimiz
soru sayýsý yer alýyor. Her 10 doðru cevaptan

sonra süre 1 saniye kýsalýrken bir
adet yýldýz kazanýyorsunuz

Eðer yanlýþ cevap verirseniz :
Süreniz biterse :
uyarýlarý karþýnýza çýkacak.

Oyunda üç adet joker var.
Birincisi :
Ýkincisi :
Üçüncüsü :

illerin isimlerini süre
bitene kadar
görünmesini saðlar.

Süreyi o soru
cevaplanana kadar
durdurur.

O soruyu cevaplamadan
geçmenize olanak verir.

100

Bu oyun bir waseor tasarýmýdýr.
Bütün haklarý saklýdýr. Oyun
üçretsizdir.
Görüþ , öneri ve eleþtirileriniz için
waseor@hotmail.com

ActionScript [AS1/AS2]

Frame 1
fscommand ("allowscale", "false"); fscommand ("showmenu", "false");
Frame 61
stop(); stopAllSounds();
Frame 62

Frame 71
sn = 100; qw = 210; c = a1; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 73
sn = Number(sn) - 1;
Frame 75
sn = Number(sn) - 1;
Frame 77
sn = Number(sn) - 1;
Frame 79
sn = Number(sn) - 1;
Frame 81
sn = Number(sn) - 1;
Frame 83
sn = Number(sn) - 1;
Frame 85
sn = Number(sn) - 1;
Frame 87
sn = Number(sn) - 1;
Frame 89
sn = Number(sn) - 1;
Frame 91
sn = Number(sn) - 1;
Frame 93
sn = Number(sn) - 1;
Frame 95
sn = Number(sn) - 1;
Frame 97
sn = Number(sn) - 1;
Frame 99
sn = Number(sn) - 1;
Frame 101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 270
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 271
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 410; c = a2; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 471
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 610; c = a3; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 670
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 671
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 810; c = a4; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 870
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 871
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 1010; c = a5; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1070
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 1071
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 1210; c = a6; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 1073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1270
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 1271
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 1410; c = a7; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 1273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 1471
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 1610; c = a8; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 1473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1670
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 1671
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 1810; c = a9; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 1673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1870
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 1871
dog = Number(dog) + 1; sn = 100; tumiller._alpha = 0; qw = 2010; c = a10; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 1873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 1999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2070
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 2071
yildizno = 1; dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 2190; c = a11; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 2073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2250
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 2251
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 2370; c = a12; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 2253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2430
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 2431
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 2550; c = a13; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 2433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2471
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2610
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 2611
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 2730; c = a14; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 2613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2671
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2790
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 2791
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 2910; c = a15; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 2793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2871
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2970
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 2971
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 3090; c = a16; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 2973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 2999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3071
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3150
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 3151
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 3270; c = a17; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 3153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3330
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 3331
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 3450; c = a18; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 3333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3471
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3510
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 3511
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 3630; c = a19; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 3513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3671
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3690
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 3691
dog = Number(dog) + 1; sn = 90; tumiller._alpha = 0; qw = 3810; c = a20; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 3693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3870
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 3871
yildizno = 2; dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 3970; c = a21; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 3873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 3999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4030
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4031
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 4130; c = a22; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4071
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4190
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4191
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 4290; c = a23; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4350
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4351
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 4450; c = a24; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4471
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4510
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4511
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 4610; c = a25; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4670
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4671
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 4770; c = a26; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4830
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4831
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 4930; c = a27; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4871
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4990
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 4991
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 5090; c = a28; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 4993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 4999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5071
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5150
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 5151
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 5250; c = a29; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 5153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5310
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 5311
dog = Number(dog) + 1; sn = 80; tumiller._alpha = 0; qw = 5410; c = a30; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 5313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 5471
yildizno = 3; dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 5550; c = a31; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 5473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5610
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 5611
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 5690; c = a32; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 5613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5671
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5750
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 5751
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 5830; c = a33; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 5753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5871
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5890
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 5891
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 5970; c = a34; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 5893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 5999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6030
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6031
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 6110; c = a35; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6071
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6170
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6171
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 6250; c = a36; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6310
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6311
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 6390; c = a37; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6450
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6451
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 6530; c = a38; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6471
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6590
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6591
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 6670; c = a39; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6671
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6730
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6731
dog = Number(dog) + 1; sn = 70; tumiller._alpha = 0; qw = 6810; c = a40; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6870
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6871
yildizno = 4; dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 6930; c = a41; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6990
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 6991
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7050; c = a42; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 6993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 6999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7071
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7110
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7111
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7170; c = a43; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7230
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7231
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7290; c = a44; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7350
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7351
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7410; c = a45; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7471
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7530; c = a46; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7590
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7591
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7650; c = a47; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7671
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7710
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7711
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7770; c = a48; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7830
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7831
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 7890; c = a49; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7871
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7950
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 7951
dog = Number(dog) + 1; sn = 60; tumiller._alpha = 0; qw = 8010; c = a50; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 7953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 7999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8070
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8071
yildizno = 5; dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8110; c = a51; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8170
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8171
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8210; c = a52; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8231
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8270
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8271
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8310; c = a53; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8370
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8371
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8410; c = a54; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8471
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8510; c = a55; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8551
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8570
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8571
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8610; c = a56; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8631
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8670
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8671
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8710; c = a57; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8711
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8770
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8771
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8810; c = a58; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8791
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8870
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8871
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 8910; c = a59; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8931
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8970
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 8971
dog = Number(dog) + 1; sn = 50; tumiller._alpha = 0; qw = 9010; c = a60; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 8973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8991
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 8999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9051
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9070
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9071
yildizno = 6; dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9090; c = a61; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9111
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9150
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9151
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9170; c = a62; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9171
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9230
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9231
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9250; c = a63; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9291
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9310
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9311
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9330; c = a64; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9351
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9390
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9391
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9410; c = a65; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9411
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9471
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9490; c = a66; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9511
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9513
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9515
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9517
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9519
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9521
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9523
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9525
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9527
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9529
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9531
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9533
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9535
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9537
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9539
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9541
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9543
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9545
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9547
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9549
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9550
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9551
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9570; c = a67; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9553
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9555
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9557
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9559
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9561
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9563
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9565
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9567
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9569
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9571
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9573
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9575
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9577
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9579
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9581
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9583
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9585
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9587
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9589
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9591
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9593
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9595
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9597
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9599
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9601
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9603
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9605
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9607
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9609
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9611
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9613
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9615
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9617
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9619
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9621
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9623
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9625
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9627
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9629
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9630
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9631
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9650; c = a68; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9633
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9635
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9637
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9639
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9641
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9643
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9645
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9647
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9649
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9651
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9653
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9655
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9657
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9659
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9661
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9663
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9665
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9667
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9669
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9671
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9673
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9675
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9677
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9679
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9681
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9683
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9685
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9687
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9689
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9691
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9693
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9695
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9697
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9699
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9701
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9703
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9705
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9707
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9709
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9710
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9711
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9730; c = a69; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9713
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9715
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9717
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9719
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9721
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9723
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9725
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9727
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9729
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9731
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9733
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9735
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9737
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9739
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9741
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9743
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9745
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9747
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9749
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9751
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9753
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9755
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9757
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9759
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9761
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9763
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9765
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9767
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9769
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9771
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9773
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9775
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9777
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9779
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9781
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9783
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9785
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9787
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9789
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9790
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9791
dog = Number(dog) + 1; sn = 40; tumiller._alpha = 0; qw = 9810; c = a70; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9793
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9795
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9797
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9799
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9801
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9803
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9805
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9807
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9809
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9811
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9813
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9815
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9817
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9819
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9821
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9823
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9825
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9827
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9829
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9831
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9833
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9835
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9837
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9839
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9841
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9843
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9845
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9847
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9849
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9851
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9853
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9855
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9857
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9859
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9861
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9863
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9865
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9867
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9869
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9870
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9871
yildizno = 7; dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 9870; c = a71; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9873
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9875
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9877
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9879
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9881
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9883
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9885
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9887
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9889
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9891
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9893
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9895
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9897
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9899
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9901
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9903
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9905
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9907
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9909
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9911
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9913
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9915
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9917
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9919
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9921
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9923
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9925
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9927
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9929
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9930
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9931
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 9930; c = a72; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9933
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9935
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9937
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9939
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9941
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9943
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9945
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9947
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9949
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9951
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9953
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9955
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9957
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9959
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9961
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9963
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9965
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9967
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9969
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9971
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9973
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9975
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9977
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9979
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9981
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9983
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9985
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9987
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9989
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9990
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 9991
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 9990; c = a73; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 9993
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9995
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9997
sn = Number(sn) - 1;
Frame 9999
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10001
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10003
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10005
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10007
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10009
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10011
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10013
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10015
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10017
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10019
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10021
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10023
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10025
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10027
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10029
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10031
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10033
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10035
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10037
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10039
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10041
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10043
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10045
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10047
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10049
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10050
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10051
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10050; c = a74; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10053
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10055
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10057
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10059
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10061
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10063
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10065
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10067
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10069
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10071
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10073
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10075
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10077
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10079
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10081
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10083
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10085
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10087
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10089
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10091
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10093
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10095
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10097
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10099
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10101
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10103
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10105
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10107
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10109
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10110
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10111
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10110; c = a75; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10113
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10115
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10117
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10119
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10121
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10123
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10125
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10127
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10129
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10131
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10133
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10135
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10137
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10139
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10141
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10143
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10145
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10147
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10149
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10151
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10153
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10155
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10157
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10159
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10161
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10163
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10165
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10167
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10169
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10170
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10171
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10170; c = a76; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10173
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10175
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10177
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10179
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10181
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10183
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10185
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10187
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10189
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10191
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10193
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10195
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10197
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10199
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10201
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10203
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10205
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10207
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10209
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10211
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10213
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10215
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10217
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10219
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10221
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10223
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10225
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10227
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10229
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10230
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10231
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10230; c = a77; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10233
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10235
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10237
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10239
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10241
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10243
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10245
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10247
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10249
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10251
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10253
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10255
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10257
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10259
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10261
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10263
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10265
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10267
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10269
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10271
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10273
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10275
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10277
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10279
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10281
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10283
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10285
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10287
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10289
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10290
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10291
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10290; c = a78; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10293
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10295
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10297
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10299
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10301
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10303
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10305
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10307
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10309
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10311
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10313
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10315
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10317
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10319
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10321
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10323
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10325
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10327
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10329
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10331
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10333
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10335
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10337
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10339
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10341
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10343
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10345
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10347
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10349
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10350
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10351
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10350; c = a79; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10353
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10355
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10357
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10359
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10361
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10363
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10365
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10367
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10369
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10371
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10373
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10375
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10377
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10379
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10381
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10383
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10385
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10387
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10389
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10391
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10393
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10395
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10397
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10399
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10401
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10403
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10405
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10407
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10409
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10410
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10411
dog = Number(dog) + 1; sn = 30; tumiller._alpha = 0; qw = 10410; c = a80; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10413
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10415
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10417
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10419
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10421
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10423
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10425
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10427
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10429
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10431
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10433
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10435
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10437
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10439
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10441
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10443
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10445
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10447
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10449
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10451
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10453
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10455
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10457
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10459
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10461
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10463
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10465
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10467
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10469
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10470
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10471
soruyugec._alpha = 20; butonsoruyugec._visible = 0; yildizno = 8; dog = Number(dog) + 1; sn = 20; tumiller._alpha = 0; qw = 10450; c = a81; if (c == 1) { t1._alpha = 100; } else { t1._alpha = 0; } if (c == 2) { t2._alpha = 100; } else { t2._alpha = 0; } if (c == 3) { t3._alpha = 100; } else { t3._alpha = 0; } if (c == 4) { t4._alpha = 100; } else { t4._alpha = 0; } if (c == 5) { t5._alpha = 100; } else { t5._alpha = 0; } if (c == 6) { t6._alpha = 100; } else { t6._alpha = 0; } if (c == 7) { t7._alpha = 100; } else { t7._alpha = 0; } if (c == 8) { t8._alpha = 100; } else { t8._alpha = 0; } if (c == 9) { t9._alpha = 100; } else { t9._alpha = 0; } if (c == 10) { t10._alpha = 100; } else { t10._alpha = 0; } if (c == 11) { t11._alpha = 100; } else { t11._alpha = 0; } if (c == 12) { t12._alpha = 100; } else { t12._alpha = 0; } if (c == 13) { t13._alpha = 100; } else { t13._alpha = 0; } if (c == 14) { t14._alpha = 100; } else { t14._alpha = 0; } if (c == 15) { t15._alpha = 100; } else { t15._alpha = 0; } if (c == 16) { t16._alpha = 100; } else { t16._alpha = 0; } if (c == 17) { t17._alpha = 100; } else { t17._alpha = 0; } if (c == 18) { t18._alpha = 100; } else { t18._alpha = 0; } if (c == 19) { t19._alpha = 100; } else { t19._alpha = 0; } if (c == 20) { t20._alpha = 100; } else { t20._alpha = 0; } if (c == 21) { t21._alpha = 100; } else { t21._alpha = 0; } if (c == 22) { t22._alpha = 100; } else { t22._alpha = 0; } if (c == 23) { t23._alpha = 100; } else { t23._alpha = 0; } if (c == 24) { t24._alpha = 100; } else { t24._alpha = 0; } if (c == 25) { t25._alpha = 100; } else { t25._alpha = 0; } if (c == 26) { t26._alpha = 100; } else { t26._alpha = 0; } if (c == 27) { t27._alpha = 100; } else { t27._alpha = 0; } if (c == 28) { t28._alpha = 100; } else { t28._alpha = 0; } if (c == 29) { t29._alpha = 100; } else { t29._alpha = 0; } if (c == 30) { t30._alpha = 100; } else { t30._alpha = 0; } if (c == 31) { t31._alpha = 100; } else { t31._alpha = 0; } if (c == 32) { t32._alpha = 100; } else { t32._alpha = 0; } if (c == 33) { t33._alpha = 100; } else { t33._alpha = 0; } if (c == 34) { t34._alpha = 100; } else { t34._alpha = 0; } if (c == 35) { t35._alpha = 100; } else { t35._alpha = 0; } if (c == 36) { t36._alpha = 100; } else { t36._alpha = 0; } if (c == 37) { t37._alpha = 100; } else { t37._alpha = 0; } if (c == 38) { t38._alpha = 100; } else { t38._alpha = 0; } if (c == 39) { t39._alpha = 100; } else { t39._alpha = 0; } if (c == 40) { t40._alpha = 100; } else { t40._alpha = 0; } if (c == 41) { t41._alpha = 100; } else { t41._alpha = 0; } if (c == 42) { t42._alpha = 100; } else { t42._alpha = 0; } if (c == 43) { t43._alpha = 100; } else { t43._alpha = 0; } if (c == 44) { t44._alpha = 100; } else { t44._alpha = 0; } if (c == 45) { t45._alpha = 100; } else { t45._alpha = 0; } if (c == 46) { t46._alpha = 100; } else { t46._alpha = 0; } if (c == 47) { t47._alpha = 100; } else { t47._alpha = 0; } if (c == 48) { t48._alpha = 100; } else { t48._alpha = 0; } if (c == 49) { t49._alpha = 100; } else { t49._alpha = 0; } if (c == 50) { t50._alpha = 100; } else { t50._alpha = 0; } if (c == 51) { t51._alpha = 100; } else { t51._alpha = 0; } if (c == 52) { t52._alpha = 100; } else { t52._alpha = 0; } if (c == 53) { t53._alpha = 100; } else { t53._alpha = 0; } if (c == 54) { t54._alpha = 100; } else { t54._alpha = 0; } if (c == 55) { t55._alpha = 100; } else { t55._alpha = 0; } if (c == 56) { t56._alpha = 100; } else { t56._alpha = 0; } if (c == 57) { t57._alpha = 100; } else { t57._alpha = 0; } if (c == 58) { t58._alpha = 100; } else { t58._alpha = 0; } if (c == 59) { t59._alpha = 100; } else { t59._alpha = 0; } if (c == 60) { t60._alpha = 100; } else { t60._alpha = 0; } if (c == 61) { t61._alpha = 100; } else { t61._alpha = 0; } if (c == 62) { t62._alpha = 100; } else { t62._alpha = 0; } if (c == 63) { t63._alpha = 100; } else { t63._alpha = 0; } if (c == 64) { t64._alpha = 100; } else { t64._alpha = 0; } if (c == 65) { t65._alpha = 100; } else { t65._alpha = 0; } if (c == 66) { t66._alpha = 100; } else { t66._alpha = 0; } if (c == 67) { t67._alpha = 100; } else { t67._alpha = 0; } if (c == 68) { t68._alpha = 100; } else { t68._alpha = 0; } if (c == 69) { t69._alpha = 100; } else { t69._alpha = 0; } if (c == 70) { t70._alpha = 100; } else { t70._alpha = 0; } if (c == 71) { t71._alpha = 100; } else { t71._alpha = 0; } if (c == 72) { t72._alpha = 100; } else { t72._alpha = 0; } if (c == 73) { t73._alpha = 100; } else { t73._alpha = 0; } if (c == 74) { t74._alpha = 100; } else { t74._alpha = 0; } if (c == 75) { t75._alpha = 100; } else { t75._alpha = 0; } if (c == 76) { t76._alpha = 100; } else { t76._alpha = 0; } if (c == 77) { t77._alpha = 100; } else { t77._alpha = 0; } if (c == 78) { t78._alpha = 100; } else { t78._alpha = 0; } if (c == 79) { t79._alpha = 100; } else { t79._alpha = 0; } if (c == 80) { t80._alpha = 100; } else { t80._alpha = 0; } if (c == 81) { t81._alpha = 100; } else { t81._alpha = 0; }
Frame 10473
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10475
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10477
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10479
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10481
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10483
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10485
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10487
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10489
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10491
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10493
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10495
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10497
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10499
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10501
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10503
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10505
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10507
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10509
sn = Number(sn) - 1;
Frame 10510
bittideger = 1; gotoAndPlay (10732);
Frame 10512
stopAllSounds();
Frame 10731
stop();
Frame 10732
if (bittideger == 0) { yanliscevap._alpha = 100; surebitti._alpha = 0; } if (bittideger == 1) { yanliscevap._alpha = 0; surebitti._alpha = 100; } stopAllSounds(); dogrukiyas = 0;
Frame 10740
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10741
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10742
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10743
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10744
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10745
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10746
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10747
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10748
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10749
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10750
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10751
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10752
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10753
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10754
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10755
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10756
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10757
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10758
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10759
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10760
bittiyildiz1._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10761
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10762
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10763
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10764
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10765
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10766
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10767
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10768
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10769
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10770
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10771
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10772
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10773
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10774
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10775
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10776
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10777
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10778
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10779
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10780
bittiyildiz2._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10781
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10782
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10783
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10784
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10785
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10786
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10787
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10788
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10789
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10790
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10791
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10792
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10793
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10794
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10795
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10796
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10797
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10798
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10799
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10800
bittiyildiz3._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10801
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10802
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10803
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10804
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10805
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10806
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10807
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10808
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10809
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10810
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10811
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10812
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10813
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10814
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10815
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10816
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10817
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10818
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10819
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10820
bittiyildiz4._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10821
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10822
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10823
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10824
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10825
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10826
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10827
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10828
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10829
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10830
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10831
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10832
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10833
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10834
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10835
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10836
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10837
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10838
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10839
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10840
bittiyildiz5._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10841
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10842
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10843
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10844
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10845
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10846
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10847
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10848
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10849
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10850
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10851
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10852
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10853
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10854
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10855
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10856
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10857
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10858
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10859
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10860
bittiyildiz6._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10861
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10862
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10863
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10864
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10865
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10866
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10867
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10868
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10869
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10870
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10871
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10872
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10873
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10874
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10875
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10876
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10877
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10878
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10879
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10880
bittiyildiz7._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10881
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10882
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10883
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10884
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10885
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10886
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10887
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10888
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10889
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10890
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10891
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10892
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10893
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10894
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10895
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10896
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10897
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10898
if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10899
dogrukiyas = Number(dogrukiyas) + 1;
Frame 10900
bittiyildiz8._alpha = 100; if (dog == dogrukiyas) { gotoAndStop (10916); } else { play(); }
Frame 10916
play();
Frame 10946
yanliscevap._alpha = 0; surebitti._alpha = 0; gotoAndPlay (61);
Frame 10947
stop(); stopAllSounds();
Symbol 109 Button
on (release) { gotoAndPlay (10947); }
Symbol 114 Button
on (release) { gotoAndPlay (62); }
Symbol 282 Button
on (press) { if (c == 22) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 285 Button
on (press) { if (c == 39) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 288 Button
on (press) { if (c == 59) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 291 Button
on (press) { if (c == 34) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 294 Button
on (press) { if (c == 17) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 297 Button
on (press) { if (c == 10) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 300 Button
on (press) { if (c == 16) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 303 Button
on (press) { if (c == 77) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 306 Button
on (press) { if (c == 41) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 309 Button
on (press) { if (c == 54) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 312 Button
on (press) { if (c == 81) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 315 Button
on (press) { if (c == 14) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 318 Button
on (press) { if (c == 11) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 321 Button
on (press) { if (c == 26) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 324 Button
on (press) { if (c == 45) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 327 Button
on (press) { if (c == 35) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 330 Button
on (press) { if (c == 9) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 333 Button
on (press) { if (c == 20) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 336 Button
on (press) { if (c == 48) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 339 Button
on (press) { if (c == 7) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 342 Button
on (press) { if (c == 15) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 345 Button
on (press) { if (c == 32) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 348 Button
on (press) { if (c == 3) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 351 Button
on (press) { if (c == 42) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 354 Button
on (press) { if (c == 6) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 357 Button
on (press) { if (c == 70) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 360 Button
on (press) { if (c == 33) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 363 Button
on (press) { if (c == 51) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 366 Button
on (press) { if (c == 68) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 369 Button
on (press) { if (c == 50) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 372 Button
on (press) { if (c == 40) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 375 Button
on (press) { if (c == 66) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 378 Button
on (press) { if (c == 38) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 381 Button
on (press) { if (c == 1) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 384 Button
on (press) { if (c == 31) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 387 Button
on (press) { if (c == 80) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 390 Button
on (press) { if (c == 79) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 393 Button
on (press) { if (c == 27) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 396 Button
on (press) { if (c == 46) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 399 Button
on (press) { if (c == 2) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 402 Button
on (press) { if (c == 63) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 405 Button
on (press) { if (c == 44) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 408 Button
on (press) { if (c == 58) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 411 Button
on (press) { if (c == 71) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 414 Button
on (press) { if (c == 18) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 417 Button
on (press) { if (c == 78) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 420 Button
on (press) { if (c == 37) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 423 Button
on (press) { if (c == 19) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 426 Button
on (press) { if (c == 5) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 429 Button
on (press) { if (c == 55) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 432 Button
on (press) { if (c == 57) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 435 Button
on (press) { if (c == 60) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 438 Button
on (press) { if (c == 52) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 441 Button
on (press) { if (c == 28) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 444 Button
on (press) { if (c == 61) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 447 Button
on (press) { if (c == 53) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 450 Button
on (press) { if (c == 8) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 453 Button
on (press) { if (c == 75) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 456 Button
on (press) { if (c == 25) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 459 Button
on (press) { if (c == 29) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 462 Button
on (press) { if (c == 69) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 465 Button
on (press) { if (c == 24) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 468 Button
on (press) { if (c == 36) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 471 Button
on (press) { if (c == 4) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 474 Button
on (press) { if (c == 76) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 477 Button
on (press) { if (c == 62) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 480 Button
on (press) { if (c == 23) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 483 Button
on (press) { if (c == 12) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 486 Button
on (press) { if (c == 21) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 489 Button
on (press) { if (c == 49) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 492 Button
on (press) { if (c == 13) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 495 Button
on (press) { if (c == 72) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 498 Button
on (press) { if (c == 47) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 501 Button
on (press) { if (c == 56) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 504 Button
on (press) { if (c == 73) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 507 Button
on (press) { if (c == 65) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 510 Button
on (press) { if (c == 30) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 513 Button
on (press) { if (c == 43) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 516 Button
on (press) { if (c == 64) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 519 Button
on (press) { if (c == 74) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 522 Button
on (press) { if (c == 67) { gotoAndPlay(qw +61); } else { gotoAndPlay (10732); } }
Symbol 538 Button
on (release) { illerigoster._alpha = 20; } on (release) { butonillerigoster._visible = 0; } on (release) { tumiller._alpha = 100; }
Symbol 539 Button
on (release) { stop(); } on (release) { butonsureyidurdur._visible = 0; } on (release) { sureyidurdur._alpha = 20; }
Symbol 540 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (271); }
Symbol 542 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (471); }
Symbol 543 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (671); }
Symbol 544 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (871); }
Symbol 545 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (1071); }
Symbol 546 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (1271); }
Symbol 547 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (1471); }
Symbol 548 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (1671); }
Symbol 549 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (1871); }
Symbol 550 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (2071); }
Symbol 553 MovieClip Frame 15
stop();
Symbol 554 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (2251); }
Symbol 555 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (2431); }
Symbol 556 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (2611); }
Symbol 557 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (2791); }
Symbol 558 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (2971); }
Symbol 559 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (3151); }
Symbol 560 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (3331); }
Symbol 561 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (3511); }
Symbol 562 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (3691); }
Symbol 563 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (3871); }
Symbol 564 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4031); }
Symbol 565 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4191); }
Symbol 566 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4351); }
Symbol 567 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4511); }
Symbol 568 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4671); }
Symbol 569 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4831); }
Symbol 570 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (4991); }
Symbol 571 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (5151); }
Symbol 572 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (5311); }
Symbol 573 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (5471); }
Symbol 574 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (5611); }
Symbol 575 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (5751); }
Symbol 576 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (5891); }
Symbol 577 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6031); }
Symbol 578 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6171); }
Symbol 579 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6311); }
Symbol 580 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6451); }
Symbol 581 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6591); }
Symbol 582 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6731); }
Symbol 583 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6871); }
Symbol 584 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (6991); }
Symbol 585 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7111); }
Symbol 586 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7231); }
Symbol 587 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7351); }
Symbol 588 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7471); }
Symbol 589 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7591); }
Symbol 590 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7711); }
Symbol 591 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7831); }
Symbol 592 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (7951); }
Symbol 593 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8071); }
Symbol 594 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8171); }
Symbol 595 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8271); }
Symbol 596 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8371); }
Symbol 597 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8471); }
Symbol 598 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8571); }
Symbol 599 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8671); }
Symbol 600 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8771); }
Symbol 601 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8871); }
Symbol 602 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (8971); }
Symbol 603 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9071); }
Symbol 604 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9151); }
Symbol 605 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9231); }
Symbol 606 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9311); }
Symbol 607 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9391); }
Symbol 608 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9471); }
Symbol 609 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9551); }
Symbol 610 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9631); }
Symbol 611 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9711); }
Symbol 612 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9791); }
Symbol 613 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9871); }
Symbol 614 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9931); }
Symbol 615 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (9991); }
Symbol 616 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10051); }
Symbol 617 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10111); }
Symbol 618 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10171); }
Symbol 619 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10231); }
Symbol 620 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10291); }
Symbol 621 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10351); }
Symbol 622 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10411); }
Symbol 623 Button
on (release) { soruyugec._alpha = 20; } on (release) { butonsoruyugec._visible = 0; } on (release) { gotoAndPlay (10471); }
Symbol 642 Button
on (release) { gotoAndPlay (61); }

Library Items

Symbol 1 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 2 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 3 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 4 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 5 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 6 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 7 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 8 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 9 BitmapUsed by:10
Symbol 10 GraphicUses:9Used by:104  Timeline
Symbol 11 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 12 GraphicUsed by:104  Timeline
Symbol 13 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 14 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 15 GraphicUsed by:98
Symbol 16 FontUsed by:17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 105 526 527 639 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
Symbol 17 TextUses:16Used by:98
Symbol 18 TextUses:16Used by:98
Symbol 19 TextUses:16Used by:98
Symbol 20 TextUses:16Used by:98
Symbol 21 TextUses:16Used by:98
Symbol 22 TextUses:16Used by:98
Symbol 23 TextUses:16Used by:98
Symbol 24 TextUses:16Used by:98
Symbol 25 TextUses:16Used by:98
Symbol 26 TextUses:16Used by:98
Symbol 27 TextUses:16Used by:98
Symbol 28 TextUses:16Used by:98
Symbol 29 TextUses:16Used by:98
Symbol 30 TextUses:16Used by:98
Symbol 31 TextUses:16Used by:98
Symbol 32 TextUses:16Used by:98
Symbol 33 TextUses:16Used by:98
Symbol 34 TextUses:16Used by:98
Symbol 35 TextUses:16Used by:98
Symbol 36 TextUses:16Used by:98
Symbol 37 TextUses:16Used by:98
Symbol 38 TextUses:16Used by:98
Symbol 39 TextUses:16Used by:98
Symbol 40 TextUses:16Used by:98
Symbol 41 TextUses:16Used by:98
Symbol 42 TextUses:16Used by:98
Symbol 43 TextUses:16Used by:98
Symbol 44 TextUses:16Used by:98
Symbol 45 TextUses:16Used by:98
Symbol 46 TextUses:16Used by:98
Symbol 47 TextUses:16Used by:98
Symbol 48 TextUses:16Used by:98
Symbol 49 TextUses:16Used by:98
Symbol 50 TextUses:16Used by:98
Symbol 51 TextUses:16Used by:98
Symbol 52 TextUses:16Used by:98
Symbol 53 TextUses:16Used by:98
Symbol 54 TextUses:16Used by:98
Symbol 55 TextUses:16Used by:98
Symbol 56 TextUses:16Used by:98
Symbol 57 TextUses:16Used by:98
Symbol 58 TextUses:16Used by:98
Symbol 59 TextUses:16Used by:98
Symbol 60 TextUses:16Used by:98
Symbol 61 TextUses:16Used by:98
Symbol 62 TextUses:16Used by:98
Symbol 63 TextUses:16Used by:98
Symbol 64 TextUses:16Used by:98
Symbol 65 TextUses:16Used by:98
Symbol 66 TextUses:16Used by:98
Symbol 67 TextUses:16Used by:98
Symbol 68 TextUses:16Used by:98
Symbol 69 TextUses:16Used by:98
Symbol 70 TextUses:16Used by:98
Symbol 71 TextUses:16Used by:98
Symbol 72 TextUses:16Used by:98
Symbol 73 TextUses:16Used by:98
Symbol 74 TextUses:16Used by:98
Symbol 75 TextUses:16Used by:98
Symbol 76 TextUses:16Used by:98
Symbol 77 TextUses:16Used by:98
Symbol 78 TextUses:16Used by:98
Symbol 79 TextUses:16Used by:98
Symbol 80 TextUses:16Used by:98
Symbol 81 TextUses:16Used by:98
Symbol 82 TextUses:16Used by:98
Symbol 83 TextUses:16Used by:98
Symbol 84 TextUses:16Used by:98
Symbol 85 TextUses:16Used by:98
Symbol 86 TextUses:16Used by:98
Symbol 87 TextUses:16Used by:98
Symbol 88 TextUses:16Used by:98
Symbol 89 TextUses:16Used by:98
Symbol 90 TextUses:16Used by:98
Symbol 91 TextUses:16Used by:98
Symbol 92 TextUses:16Used by:98
Symbol 93 TextUses:16Used by:98
Symbol 94 TextUses:16Used by:98
Symbol 95 TextUses:16Used by:98
Symbol 96 TextUses:16Used by:98
Symbol 97 TextUses:16Used by:98
Symbol 98 MovieClipUses:15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97Used by:Timeline
Symbol 99 GraphicUsed by:104
Symbol 100 GraphicUsed by:104
Symbol 101 GraphicUsed by:104
Symbol 102 FontUsed by:103
Symbol 103 TextUses:102Used by:104
Symbol 104 MovieClipUses:1 2 3 4 99 6 100 8 10 11 12 101 103Used by:Timeline
Symbol 105 TextUses:16Used by:Timeline
Symbol 106 GraphicUsed by:109
Symbol 107 GraphicUsed by:109
Symbol 108 GraphicUsed by:109
Symbol 109 ButtonUses:106 107 108Used by:Timeline
Symbol 110 GraphicUsed by:114
Symbol 111 GraphicUsed by:114
Symbol 112 GraphicUsed by:114
Symbol 113 GraphicUsed by:114
Symbol 114 ButtonUses:110 111 112 113Used by:Timeline
Symbol 115 FontUsed by:116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276
Symbol 116 TextUses:115Used by:117
Symbol 117 MovieClipUses:116Used by:Timeline
Symbol 118 TextUses:115Used by:119
Symbol 119 MovieClipUses:118Used by:Timeline
Symbol 120 TextUses:115Used by:121
Symbol 121 MovieClipUses:120Used by:Timeline
Symbol 122 TextUses:115Used by:123
Symbol 123 MovieClipUses:122Used by:Timeline
Symbol 124 TextUses:115Used by:125
Symbol 125 MovieClipUses:124Used by:Timeline
Symbol 126 TextUses:115Used by:127
Symbol 127 MovieClipUses:126Used by:Timeline
Symbol 128 TextUses:115Used by:129
Symbol 129 MovieClipUses:128Used by:Timeline
Symbol 130 TextUses:115Used by:131
Symbol 131 MovieClipUses:130Used by:Timeline
Symbol 132 TextUses:115Used by:133
Symbol 133 MovieClipUses:132Used by:Timeline
Symbol 134 TextUses:115Used by:135
Symbol 135 MovieClipUses:134Used by:Timeline
Symbol 136 TextUses:115Used by:137
Symbol 137 MovieClipUses:136Used by:Timeline
Symbol 138 TextUses:115Used by:139
Symbol 139 MovieClipUses:138Used by:Timeline
Symbol 140 TextUses:115Used by:141
Symbol 141 MovieClipUses:140Used by:Timeline
Symbol 142 TextUses:115Used by:143
Symbol 143 MovieClipUses:142Used by:Timeline
Symbol 144 TextUses:115Used by:145
Symbol 145 MovieClipUses:144Used by:Timeline
Symbol 146 TextUses:115Used by:147
Symbol 147 MovieClipUses:146Used by:Timeline
Symbol 148 TextUses:115Used by:149
Symbol 149 MovieClipUses:148Used by:Timeline
Symbol 150 TextUses:115Used by:151
Symbol 151 MovieClipUses:150Used by:Timeline
Symbol 152 TextUses:115Used by:153
Symbol 153 MovieClipUses:152Used by:Timeline
Symbol 154 TextUses:115Used by:155
Symbol 155 MovieClipUses:154Used by:Timeline
Symbol 156 TextUses:115Used by:157
Symbol 157 MovieClipUses:156Used by:Timeline
Symbol 158 TextUses:115Used by:159
Symbol 159 MovieClipUses:158Used by:Timeline
Symbol 160 TextUses:115Used by:161
Symbol 161 MovieClipUses:160Used by:Timeline
Symbol 162 TextUses:115Used by:163
Symbol 163 MovieClipUses:162Used by:Timeline
Symbol 164 TextUses:115Used by:165
Symbol 165 MovieClipUses:164Used by:Timeline
Symbol 166 TextUses:115Used by:167
Symbol 167 MovieClipUses:166Used by:Timeline
Symbol 168 TextUses:115Used by:169
Symbol 169 MovieClipUses:168Used by:Timeline
Symbol 170 TextUses:115Used by:171
Symbol 171 MovieClipUses:170Used by:Timeline
Symbol 172 TextUses:115Used by:173
Symbol 173 MovieClipUses:172Used by:Timeline
Symbol 174 TextUses:115Used by:175
Symbol 175 MovieClipUses:174Used by:Timeline
Symbol 176 TextUses:115Used by:177
Symbol 177 MovieClipUses:176Used by:Timeline
Symbol 178 TextUses:115Used by:179
Symbol 179 MovieClipUses:178Used by:Timeline
Symbol 180 TextUses:115Used by:181
Symbol 181 MovieClipUses:180Used by:Timeline
Symbol 182 TextUses:115Used by:183
Symbol 183 MovieClipUses:182Used by:Timeline
Symbol 184 TextUses:115Used by:185
Symbol 185 MovieClipUses:184Used by:Timeline
Symbol 186 TextUses:115Used by:187
Symbol 187 MovieClipUses:186Used by:Timeline
Symbol 188 TextUses:115Used by:189
Symbol 189 MovieClipUses:188Used by:Timeline
Symbol 190 TextUses:115Used by:191
Symbol 191 MovieClipUses:190Used by:Timeline
Symbol 192 TextUses:115Used by:193
Symbol 193 MovieClipUses:192Used by:Timeline
Symbol 194 TextUses:115Used by:195
Symbol 195 MovieClipUses:194Used by:Timeline
Symbol 196 TextUses:115Used by:197
Symbol 197 MovieClipUses:196Used by:Timeline
Symbol 198 TextUses:115Used by:199
Symbol 199 MovieClipUses:198Used by:Timeline
Symbol 200 TextUses:115Used by:201
Symbol 201 MovieClipUses:200Used by:Timeline
Symbol 202 TextUses:115Used by:203
Symbol 203 MovieClipUses:202Used by:Timeline
Symbol 204 TextUses:115Used by:205
Symbol 205 MovieClipUses:204Used by:Timeline
Symbol 206 TextUses:115Used by:207
Symbol 207 MovieClipUses:206Used by:Timeline
Symbol 208 TextUses:115Used by:209
Symbol 209 MovieClipUses:208Used by:Timeline
Symbol 210 TextUses:115Used by:211
Symbol 211 MovieClipUses:210Used by:Timeline
Symbol 212 TextUses:115Used by:213
Symbol 213 MovieClipUses:212Used by:Timeline
Symbol 214 TextUses:115Used by:215
Symbol 215 MovieClipUses:214Used by:Timeline
Symbol 216 TextUses:115Used by:217
Symbol 217 MovieClipUses:216Used by:Timeline
Symbol 218 TextUses:115Used by:219
Symbol 219 MovieClipUses:218Used by:Timeline
Symbol 220 TextUses:115Used by:221
Symbol 221 MovieClipUses:220Used by:Timeline
Symbol 222 TextUses:115Used by:223
Symbol 223 MovieClipUses:222Used by:Timeline
Symbol 224 TextUses:115Used by:225
Symbol 225 MovieClipUses:224Used by:Timeline
Symbol 226 TextUses:115Used by:227
Symbol 227 MovieClipUses:226Used by:Timeline
Symbol 228 TextUses:115Used by:229
Symbol 229 MovieClipUses:228Used by:Timeline
Symbol 230 TextUses:115Used by:231
Symbol 231 MovieClipUses:230Used by:Timeline
Symbol 232 TextUses:115Used by:233
Symbol 233 MovieClipUses:232Used by:Timeline
Symbol 234 TextUses:115Used by:235
Symbol 235 MovieClipUses:234Used by:Timeline
Symbol 236 TextUses:115Used by:237
Symbol 237 MovieClipUses:236Used by:Timeline
Symbol 238 TextUses:115Used by:239
Symbol 239 MovieClipUses:238Used by:Timeline
Symbol 240 TextUses:115Used by:241
Symbol 241 MovieClipUses:240Used by:Timeline
Symbol 242 TextUses:115Used by:243
Symbol 243 MovieClipUses:242Used by:Timeline
Symbol 244 TextUses:115Used by:245
Symbol 245 MovieClipUses:244Used by:Timeline
Symbol 246 TextUses:115Used by:247
Symbol 247 MovieClipUses:246Used by:Timeline
Symbol 248 TextUses:115Used by:249
Symbol 249 MovieClipUses:248Used by:Timeline
Symbol 250 TextUses:115Used by:251
Symbol 251 MovieClipUses:250Used by:Timeline
Symbol 252 TextUses:115Used by:253
Symbol 253 MovieClipUses:252Used by:Timeline
Symbol 254 TextUses:115Used by:255
Symbol 255 MovieClipUses:254Used by:Timeline
Symbol 256 TextUses:115Used by:257
Symbol 257 MovieClipUses:256Used by:Timeline
Symbol 258 TextUses:115Used by:259
Symbol 259 MovieClipUses:258Used by:Timeline
Symbol 260 TextUses:115Used by:261
Symbol 261 MovieClipUses:260Used by:Timeline
Symbol 262 TextUses:115Used by:263
Symbol 263 MovieClipUses:262Used by:Timeline
Symbol 264 TextUses:115Used by:265
Symbol 265 MovieClipUses:264Used by:Timeline
Symbol 266 TextUses:115Used by:267
Symbol 267 MovieClipUses:266Used by:Timeline
Symbol 268 TextUses:115Used by:269
Symbol 269 MovieClipUses:268Used by:Timeline
Symbol 270 TextUses:115Used by:271
Symbol 271 MovieClipUses:270Used by:Timeline
Symbol 272 TextUses:115Used by:273
Symbol 273 MovieClipUses:272Used by:Timeline
Symbol 274 TextUses:115Used by:275
Symbol 275 MovieClipUses:274Used by:Timeline
Symbol 276 TextUses:115Used by:277
Symbol 277 MovieClipUses:276Used by:Timeline
Symbol 278 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 279 GraphicUsed by:282
Symbol 280 GraphicUsed by:282
Symbol 281 GraphicUsed by:282
Symbol 282 ButtonUses:279 280 281Used by:Timeline
Symbol 283 GraphicUsed by:285
Symbol 284 GraphicUsed by:285
Symbol 285 ButtonUses:283 284Used by:Timeline
Symbol 286 GraphicUsed by:288
Symbol 287 GraphicUsed by:288
Symbol 288 ButtonUses:286 287Used by:Timeline
Symbol 289 GraphicUsed by:291
Symbol 290 GraphicUsed by:291
Symbol 291 ButtonUses:289 290Used by:Timeline
Symbol 292 GraphicUsed by:294
Symbol 293 GraphicUsed by:294
Symbol 294 ButtonUses:292 293Used by:Timeline
Symbol 295 GraphicUsed by:297
Symbol 296 GraphicUsed by:297
Symbol 297 ButtonUses:295 296Used by:Timeline
Symbol 298 GraphicUsed by:300
Symbol 299 GraphicUsed by:300
Symbol 300 ButtonUses:298 299Used by:Timeline
Symbol 301 GraphicUsed by:303
Symbol 302 GraphicUsed by:303
Symbol 303 ButtonUses:301 302Used by:Timeline
Symbol 304 GraphicUsed by:306
Symbol 305 GraphicUsed by:306
Symbol 306 ButtonUses:304 305Used by:Timeline
Symbol 307 GraphicUsed by:309
Symbol 308 GraphicUsed by:309
Symbol 309 ButtonUses:307 308Used by:Timeline
Symbol 310 GraphicUsed by:312
Symbol 311 GraphicUsed by:312
Symbol 312 ButtonUses:310 311Used by:Timeline
Symbol 313 GraphicUsed by:315
Symbol 314 GraphicUsed by:315
Symbol 315 ButtonUses:313 314Used by:Timeline
Symbol 316 GraphicUsed by:318
Symbol 317 GraphicUsed by:318
Symbol 318 ButtonUses:316 317Used by:Timeline
Symbol 319 GraphicUsed by:321
Symbol 320 GraphicUsed by:321
Symbol 321 ButtonUses:319 320Used by:Timeline
Symbol 322 GraphicUsed by:324
Symbol 323 GraphicUsed by:324
Symbol 324 ButtonUses:322 323Used by:Timeline
Symbol 325 GraphicUsed by:327
Symbol 326 GraphicUsed by:327
Symbol 327 ButtonUses:325 326Used by:Timeline
Symbol 328 GraphicUsed by:330
Symbol 329 GraphicUsed by:330
Symbol 330 ButtonUses:328 329Used by:Timeline
Symbol 331 GraphicUsed by:333
Symbol 332 GraphicUsed by:333
Symbol 333 ButtonUses:331 332Used by:Timeline
Symbol 334 GraphicUsed by:336
Symbol 335 GraphicUsed by:336
Symbol 336 ButtonUses:334 335Used by:Timeline
Symbol 337 GraphicUsed by:339
Symbol 338 GraphicUsed by:339
Symbol 339 ButtonUses:337 338Used by:Timeline
Symbol 340 GraphicUsed by:342
Symbol 341 GraphicUsed by:342
Symbol 342 ButtonUses:340 341Used by:Timeline
Symbol 343 GraphicUsed by:345
Symbol 344 GraphicUsed by:345
Symbol 345 ButtonUses:343 344Used by:Timeline
Symbol 346 GraphicUsed by:348
Symbol 347 GraphicUsed by:348
Symbol 348 ButtonUses:346 347Used by:Timeline
Symbol 349 GraphicUsed by:351
Symbol 350 GraphicUsed by:351
Symbol 351 ButtonUses:349 350Used by:Timeline
Symbol 352 GraphicUsed by:354
Symbol 353 GraphicUsed by:354
Symbol 354 ButtonUses:352 353Used by:Timeline
Symbol 355 GraphicUsed by:357
Symbol 356 GraphicUsed by:357
Symbol 357 ButtonUses:355 356Used by:Timeline
Symbol 358 GraphicUsed by:360
Symbol 359 GraphicUsed by:360
Symbol 360 ButtonUses:358 359Used by:Timeline
Symbol 361 GraphicUsed by:363
Symbol 362 GraphicUsed by:363
Symbol 363 ButtonUses:361 362Used by:Timeline
Symbol 364 GraphicUsed by:366
Symbol 365 GraphicUsed by:366
Symbol 366 ButtonUses:364 365Used by:Timeline
Symbol 367 GraphicUsed by:369
Symbol 368 GraphicUsed by:369
Symbol 369 ButtonUses:367 368Used by:Timeline
Symbol 370 GraphicUsed by:372
Symbol 371 GraphicUsed by:372
Symbol 372 ButtonUses:370 371Used by:Timeline
Symbol 373 GraphicUsed by:375
Symbol 374 GraphicUsed by:375
Symbol 375 ButtonUses:373 374Used by:Timeline
Symbol 376 GraphicUsed by:378
Symbol 377 GraphicUsed by:378
Symbol 378 ButtonUses:376 377Used by:Timeline
Symbol 379 GraphicUsed by:381
Symbol 380 GraphicUsed by:381
Symbol 381 ButtonUses:379 380Used by:Timeline
Symbol 382 GraphicUsed by:384
Symbol 383 GraphicUsed by:384
Symbol 384 ButtonUses:382 383Used by:Timeline
Symbol 385 GraphicUsed by:387
Symbol 386 GraphicUsed by:387
Symbol 387 ButtonUses:385 386Used by:Timeline
Symbol 388 GraphicUsed by:390
Symbol 389 GraphicUsed by:390
Symbol 390 ButtonUses:388 389Used by:Timeline
Symbol 391 GraphicUsed by:393
Symbol 392 GraphicUsed by:393
Symbol 393 ButtonUses:391 392Used by:Timeline
Symbol 394 GraphicUsed by:396
Symbol 395 GraphicUsed by:396
Symbol 396 ButtonUses:394 395Used by:Timeline
Symbol 397 GraphicUsed by:399
Symbol 398 GraphicUsed by:399
Symbol 399 ButtonUses:397 398Used by:Timeline
Symbol 400 GraphicUsed by:402
Symbol 401 GraphicUsed by:402
Symbol 402 ButtonUses:400 401Used by:Timeline
Symbol 403 GraphicUsed by:405
Symbol 404 GraphicUsed by:405
Symbol 405 ButtonUses:403 404Used by:Timeline
Symbol 406 GraphicUsed by:408
Symbol 407 GraphicUsed by:408
Symbol 408 ButtonUses:406 407Used by:Timeline
Symbol 409 GraphicUsed by:411
Symbol 410 GraphicUsed by:411
Symbol 411 ButtonUses:409 410Used by:Timeline
Symbol 412 GraphicUsed by:414
Symbol 413 GraphicUsed by:414
Symbol 414 ButtonUses:412 413Used by:Timeline
Symbol 415 GraphicUsed by:417
Symbol 416 GraphicUsed by:417
Symbol 417 ButtonUses:415 416Used by:Timeline
Symbol 418 GraphicUsed by:420
Symbol 419 GraphicUsed by:420
Symbol 420 ButtonUses:418 419Used by:Timeline
Symbol 421 GraphicUsed by:423
Symbol 422 GraphicUsed by:423
Symbol 423 ButtonUses:421 422Used by:Timeline
Symbol 424 GraphicUsed by:426
Symbol 425 GraphicUsed by:426
Symbol 426 ButtonUses:424 425Used by:Timeline
Symbol 427 GraphicUsed by:429
Symbol 428 GraphicUsed by:429
Symbol 429 ButtonUses:427 428Used by:Timeline
Symbol 430 GraphicUsed by:432
Symbol 431 GraphicUsed by:432
Symbol 432 ButtonUses:430 431Used by:Timeline
Symbol 433 GraphicUsed by:435
Symbol 434 GraphicUsed by:435
Symbol 435 ButtonUses:433 434Used by:Timeline
Symbol 436 GraphicUsed by:438
Symbol 437 GraphicUsed by:438
Symbol 438 ButtonUses:436 437Used by:Timeline
Symbol 439 GraphicUsed by:441
Symbol 440 GraphicUsed by:441
Symbol 441 ButtonUses:439 440Used by:Timeline
Symbol 442 GraphicUsed by:444
Symbol 443 GraphicUsed by:444
Symbol 444 ButtonUses:442 443Used by:Timeline
Symbol 445 GraphicUsed by:447
Symbol 446 GraphicUsed by:447
Symbol 447 ButtonUses:445 446Used by:Timeline
Symbol 448 GraphicUsed by:450
Symbol 449 GraphicUsed by:450
Symbol 450 ButtonUses:448 449Used by:Timeline
Symbol 451 GraphicUsed by:453
Symbol 452 GraphicUsed by:453
Symbol 453 ButtonUses:451 452Used by:Timeline
Symbol 454 GraphicUsed by:456
Symbol 455 GraphicUsed by:456
Symbol 456 ButtonUses:454 455Used by:Timeline
Symbol 457 GraphicUsed by:459
Symbol 458 GraphicUsed by:459
Symbol 459 ButtonUses:457 458Used by:Timeline
Symbol 460 GraphicUsed by:462
Symbol 461 GraphicUsed by:462
Symbol 462 ButtonUses:460 461Used by:Timeline
Symbol 463 GraphicUsed by:465
Symbol 464 GraphicUsed by:465
Symbol 465 ButtonUses:463 464Used by:Timeline
Symbol 466 GraphicUsed by:468
Symbol 467 GraphicUsed by:468
Symbol 468 ButtonUses:466 467Used by:Timeline
Symbol 469 GraphicUsed by:471
Symbol 470 GraphicUsed by:471
Symbol 471