STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
228138
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2561 · P5122

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/12872243?noj=FRM12872243-18DC" width="1" height="1"></div>

Saving comrade Lenin.swf

This is the info page for
Flash #256039

(Click the ID number above for more basic data on this flash file.)


Text
0

%

Çàãðóçêà

Çàãðóçêà èãðû
naive-games.narod.ru

naive-games.narod.ru

Íó ÷òî, ïðîèãðàë? Õå-õå-õå. :)

0

5

4

3

2

1

0

220 V

Ïåéòå ïèâî
ñ ïëþøêàìè

Áóäåò õ..
ñ âåñíóøêàìè

Ðàñïóòèí, Äâà Ïóòèí

ÈÄÈÒÅ Â ÆÎÏÓ

ÊÃÁ

ÍÀØÀ
ÃÀËÀÊÒÈÊÀ

MOSCOW

Íàêîíåö- òî ìû ïîäëåòàåì
ê Çåìëå. Êàê òû äóìàåøü,
íà Êðàñíîé ïëîùàäè
ïàðêîâêà áåñïëàòíàÿ?

Àãà, ðàçìå÷òàëñÿ,
ìåìáðàçåìá íåäîäåëàííûé.
Âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ
ïëàòèòü, õîòü ìû è ÷ëåíû
ìåæãàëàêòè÷åñêîãî
ïðîôñîþçà,

Íà îáðàòíîì ïóòè âìåñòå ñ
Ëåíèíûì ïèâêà
ïðèõâàòèì!Çàñêî÷èì â
Ïèòåð, òàì îíî äåøåâëå.
(Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà
ðåêëàìà)

Íå çàáóäü, ðåáÿòà ïðîñèëè ïðèâåñòè ýòèõ
ðàçíîöâåòíûõ ðåçèíîâûõ øòó÷åê
"ïðåçåðâàòèâîâ". Íå çíàþ êàê èõ
èñïîëüçóþò çåìëÿíå, íî ê ïèâêó- ñàìîå òî!
(Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà)

Îïÿòü ýòà õðåíü íà äîðîãå
áîëòàåòñÿ. Êàê áû  íå
çàäåòü ýòó êîíñåðâíóþ
áàíêó, ñ íàäïèñüþ "Ìèð".
Ïîåõàëè!

ÌÈÐ

ËÅÍÈÍ

ÄÀËÅÅ

ÄÀËÅÅ

ÄÀËÅÅ

Ýé, çåìëÿíèí!!!!!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
 ãëàâíîì ìåíþ íàõîäèòñÿ îêíî äëÿ
ââîäà ìåæãàëàêòè÷åñêîãî ïàðîëÿ.

Ââåäÿ â òî îêíî ïàðîëü, âû
ïîïàäåòå ñðàçó æå íà  1-ûé
óðîâåíü

Ïàðîëü "kreml"

Ëåíèí - ñûí Èðèíà èç Äðóíñêîé Ãàëëàêòèêè, áûë
ïîñëàí íàìè íà âàøó Çåìëþ ÷òîáû äîñòè÷ü
êîììóíèçìà íà âàøåé îòñòàëîé ïëàíåòêå. Âû åùå
íå ðàçâèëèñü íàñòîëüêî, ÷òîáû ïîíÿòü ñìûñë
êîììóíèñòè÷åñêóîãî îáùåñòâà.

Òåëî Ëåíèíà ñîæðàíèëîñü â ñàðêîôàãå è îíî æàëîâàëîñü íà òî, ÷òî
åìó äàæå ïèâêà íèêòî íå ïðèíåñ.  Ïîýòîìó ìû õîòèì çàáðàòü åãî íà
ðîäèíó. Äëÿ ýòîé ìèññèè ìû âûáðàëè òåáÿ, äîðîãîé  òîâàðèù Çþãèí.
Òû ïîñëåäíèé èç  ïðåäàííûõ ñëóæèòåëåé êîììóíèçìà.
Íó à åñëè òû, áëîòñ ìîðæîâûé, îòêàæåøü íàì,  ìû òåáÿ òóðöóåì
÷åðåç ôëèíäðèêè  è âûñàäèì òåáÿ  íà ïëàíåòó Àðãîí  óáèðàòü 
àêøàðèêè çà  ïàöàêàìè

ÎÑÒÀÒÊÈ
ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
 ãëàâíîì ìåíþ íàõîäèòñÿ îêíî äëÿ
ââîäà ìåæãàëàêòè÷åñêîãî ïàðîëÿ.

Ââåäÿ â òî îêíî ïàðîëü, âû
ïîïàäåòå ñðàçó æå íà  1-ûé
óðîâåíü

Öèâèëüñêèé
Ñèðþëüíèê

Êèíäåð-
Ñþðïðèç

×åðíàÿ
Ìûðäà

Òâîÿ öåëü- ñîáðàòü îñòàòêè êîììóíèçìà, êîòîðûå
îñòàëèñü â Êðåìëå. Òåáå áóäóò ìåøàòü âðàãè íàøåãî
îáùåãî äåëà: ïîäëûå áóðæóè è  óãíåòàòåëè ðàáî÷åãî
êëàññà. Òâîÿ ïåðâàÿ ìèññèÿ - ïðîíèêíóòü â Êðåìëü-
ëîãîâî áóðæóåâ, ñîáðàòü âñå îñòàòêè êîììóíèçìà  è
íàéòè âõîä â ïîäâàë.

Îñîáåííî îïàñàéñÿ âðàãîâ . Âîò èõ
ôîòî

Òû ìîëîäåö! Òåïåðü òû èñòèííûé áîðåö çà
êîììóíèñòè÷åñêèå èäåè. Ïðîíèêíóâ â ìðà÷íûå ïîäâàëû
êðåìëÿ òû ñòîëêíåøñÿ ñ òðåìÿ æóòêèìè áóðæóÿìè,
êîòîðûå òåáÿ  çàøïèíäûðÿò êàê ïîñëåäíåãî äóöèêà.
 ïîäâàëå òû âòðåòèøü ãèãàíòñêîãî ðûæåãî è
êîíîïàòîãî Áîññà- ïîâåëèòåëÿ ðàäèàòîðîâ, êàìôîðîê è
ðîçåòîê. ( Ïî íàøåé èíôîðìàöèè èç äîñòîâåðíûõ
èñòî÷íèêîâ îí æåñòîêî ðàñïðàâèëñÿ ñî ñâîèì äåäîì,
çàìî÷èâ åãî ëîïàòîé). Ìû òåáå íå çàâèäóåì!!!

BOSS

Ëóæîê

Æèðèê

Êó×ìî

Ââåäÿ â òî îêíî ïàðîëü, âû
ïîïàäåòå ñðàçó æå íà 2-îé óðîâåíü

Ïàðîëü "podval"

Ïîä ïîäâàëàìè Êðåìëÿ íàõîäÿòñÿ ìðà÷íûå- îáèòàëèùå
íåõîðîøèõ ñåïàðàòèñòîâ. Ïðîáåðèñü ïî èõ áàçå, è òû
íàéäåøü âõîä â êðàñíûé óãîëîê. Ñåïàðàòèñòû áîëåå
îïàñíû, ÷åì îáèòàòåëè ïîäâàëà, ïîýòîìó õîðîøî
ïîäóìàé, ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ñäåëàòü! Ïîëîæè êîíåö íà
ìèðîâîé òåððîðèçì! Ìû âåðèì â òåáÿ, òû ñìîæåøü èõ
îáìàíóòü, âåäü îíè áåãàþò òàêæå ïëîõî, êàê  âîäÿò
ñàìîëåòû.

Ðàäóåâ

Îñåë
Ìàñõàäîâ

Õîòòàáû÷

Ââåäÿ â òî îêíî ïàðîëü, âû
ïîïàäåòå ñðàçó æå íà 3-èé óðîâåíü

Ïàðîëü "tiror"

Âîâèê

Áîðüêà

Àãåíò
ÊÃÁ

Ââåäÿ â òî îêíî ïàðîëü, âû
ïîïàäåòå ñðàçó æå íà 4-ûé
óðîâåíü

Ïàðîëü "sssr"

Âîò è ïðîáèë ÷àñ ðàñïëàòû. Âîò îí- Êðàñíûé
óãîëîê, ïîñëåäíèé øàã ê íàøåé ñâÿùåííîé,
âåëèêîé, òÿæåëîé, äóáîâîé, ñîöèàë-
êîììóíèñòè÷åñêîé, àíòèêàïèòàëèñòè÷åñêîé,
è ïðîñòî îôèãåííîé ïîáåäå! Òàì òû
âñòðåòèøüñÿ ñ îïàñíûìè âðàãàìè
êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåé: Áîðüêîé, Âîâêîé è
íåèçâåñòíûì àãåíòîì ÊÃÁ â ìàñêå. Îñîáåííî
îïàñåí Âîâ÷èê, îò íåãî åùå íèêòî íå óõîäèë!

Ýòó èãðó ìû äåëàëè â êîðûñòíûõ öåëÿõ. Ìû î÷åíü ëþáèì äåíüãè .
Í î èõ íàì çà íåå íèêòî íå äàë
è ìû îáëîìàëèñü. Òåïåðü äàæå íå íà ÷òî ïèâà  ïîïèòü!!! Òå, êòî íàñ ïîæàëååò è
çàõî÷åò ïîìî÷ü ìîãóò âûñëàòü êðóïíóþ ñóììó äåíåã. (  êðàéíåì ñëó÷àå
ïðèíèìàþòñÿ ëþáûå öåííûå äàðû).

Ïðèåì ïîäàðêîâ è äåíåæíûõ âçíîñîâ ïî àäðåñó
naive-games.narod.ru

Äâîå èíîïëàíåòÿí èç Äðóíñêîé ãàëëàêòèêè ïðèëåòåëè íà çåìëþ, ÷òîáû
çàáðàòü Ëåíèíà. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî çàäàíèÿ îíè âûáðàëè
ïîìîøíèêà â ëèöå Çþãàíîâà.
Åãî çàäà÷à- ñîáðàòü âñå îñòàòêè êîììóíèçìà â 4 óðîâíÿõ.
1 óðîâåíü.- îí äîëæåí ïðîíèêíó â Êðåìëü.
2 óðîâåíü- ñïóñòèòñÿ â ïîäâàë.
3 óðîâåíü -ïðîíèêíóòü íà áàçó ñåïàðàòèñòîâ.
4 óðîâåíü -íàéòè "êðàñíûé óãîëîê â êðåìëå.
Âî âñåõ óðîâíÿõ åãî áóäóò ïûòàòñÿ ïîéìàòü âðàãè, îò êîòîðûõ íåò
ñïàñåíèÿ. Ìîæíî ëèøü óáåæàòü. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîõîæäåíèÿ óðîâíÿ
èìååòñÿ áþñò Ëåíèíà, ïîäîáðàâ êîòîðûé Çþãàíîâ íà íåáîëüøîé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïðåâðàùàåòñÿ â ñàìîãî Âëàäèìèðà Èëü÷à. Ïðè ýòîì
âðàãè  ïðåêðàùàþò ïðåñëåäîâàíèå è ïî-ïèîíåðñêè ñàëþòóþò.
Óïðàâëåíèå ãåðîåì îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñî ñòðåëî÷êàìè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
ÂÛ ÏÐÎØËÈ ÈÃÐÓ.

http://naive-games.narod.ru/

ActionScript [AS1/AS2]

Frame 1
onePercent = getBytesTotal() / 100;
Instance of Symbol 13 MovieClip "progressBar" in Frame 1
onClipEvent (load) { _root.progressBar2 = this._y; }
Frame 2
progressBar.gotoAndStop(int(getBytesLoaded() / onePercent)); progressBar._y = _root.progressBar2 - int((getBytesLoaded() * 1.6) / onePercent); loder = int(getBytesLoaded() / onePercent); if (getBytesLoaded() >= getBytesTotal()) { gotoAndStop (4); }
Frame 3
gotoAndPlay (2);
Frame 4
stop();
Frame 5
stop(); stopAllSounds();
Instance of Symbol 48 MovieClip in Frame 5
onClipEvent (enterFrame) { if (Key.isDown(13)) { dd = _root.yroven * 3; _root.gotoAndPlay(dd); } }
Frame 6
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 400; _root.leninn._y = 50; _root.poletz._y = 50; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhod.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 530; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 300; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 150; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Instance of Symbol 52 MovieClip "les" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles1 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles1z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles1w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles1e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles1e = 0; } }
Instance of Symbol 54 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles2 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles2z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles2w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles2e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles2e = 0; } }
Instance of Symbol 56 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles3 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles3w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles3z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles3e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles3e = 0; } }
Instance of Symbol 58 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles4 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles4z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles4w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles4e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles4e = 0; } }
Instance of Symbol 60 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles5 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles5w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles5z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles5e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles5e = 0; } }
Instance of Symbol 62 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stopertrub1 = 1; } else { _root.stopertrub1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stopertrub1w = 1; } else { _root.stopertrub1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stopertrub1z = 1; } else { _root.stopertrub1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stopertrub1e = 1; } else { _root.stopertrub1e = 0; } }
Instance of Symbol 64 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper1 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper1w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper1z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper1e = 1; _root.vise = this._height; _root.shier = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper1e = 0; } }
Instance of Symbol 66 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper2 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper2w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper2w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper2z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper2z = 0; } }
Instance of Symbol 68 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper3 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper3w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper3z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper3e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper3e = 0; } }
Instance of Symbol 70 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper10 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper10 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper10z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper10z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper10w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper10w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper10e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper10e = 0; } }
Instance of Symbol 72 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper4 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper4z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper4w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper4e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper4e = 0; } }
Instance of Symbol 74 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper5 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper5w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper5z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper5e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper5e = 0; } }
Instance of Symbol 76 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper6 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper6 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper6z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper6z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper6w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper6w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper6e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper6e = 0; } }
Instance of Symbol 78 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper7 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper7 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper7z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper7z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper7w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper7w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper7e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper7e = 0; } }
Instance of Symbol 80 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper8 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper8 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper8w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper8w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper8z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper8z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper8e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper8e = 0; } }
Instance of Symbol 82 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper9 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper9 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper9w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper9w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper9z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper9z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper9e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper9e = 0; } }
Instance of Symbol 86 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr1 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr1z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr1w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr1e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr1e = 0; } }
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Instance of Symbol 92 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl2 = 1; _root.shirl = this._width; _root.visl = this._height; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl2z = 1; _root.shirlz = this._width; _root.vislz = this._height; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl2w = 1; _root.shirlw = this._width; _root.vislw = this._height; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl2e = 1; _root.shirle = this._width; _root.visle = this._height; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl2e = 0; } }
Instance of Symbol 109 MovieClip "vhod" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { _root.yyvhod = this._y; _root.xxvhod = this._x; }
Instance of Symbol 118 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { if (_root.serp == 5) { _root.serp = 0; _root.exit.gotoAndPlay(2); } } }
Instance of Symbol 149 MovieClip "trupik" in Frame 6
onClipEvent (load) { this._alpha = 0; } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.trup == 1) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._x = _root.xxx; this._y = _root.yyy; _root.trupik.play(); this._alpha = 100; } } }
Instance of Symbol 152 MovieClip "leninn" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.leningif.gotoAndPlay(2); _root.lenin = 1; } } }
Instance of Symbol 180 MovieClip "polet" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { function srav() { if ((_root.stoperr1 == 1) || (_root.stoperr2 == 1)) { _root.stoperr = 1; } else { _root.stoperr = 0; } if ((_root.stoperl1 == 1) || (_root.stoperl2 == 1)) { _root.stoperl = 1; } else { _root.stoperl = 0; } if ((_root.stopertrub1 == 1) || (_root.stopertrub2 == 1)) { _root.stopertrub = 1; } else { _root.stopertrub = 0; } if (((((_root.stoperles1 == 1) || (_root.stoperles2 == 1)) || (_root.stoperles3 == 1)) || (_root.stoperles4 == 1)) || (_root.stoperles5 == 1)) { _root.stoperles = 1; } else { _root.stoperles = 0; } if ((((((((((_root.stoper1 == 1) || (_root.stoper2 == 1)) || (_root.stoper3 == 1)) || (_root.stoper4 == 1)) || (_root.stoper5 == 1)) || (_root.stoper6 == 1)) || (_root.stoper7 == 1)) || (_root.stoper8 == 1)) || (_root.stoper9 == 1)) || (_root.stoper10 == 1)) { _root.stoper = 1; } else { _root.stoper = 0; } _root.visotales = this._y - _root.yyles; _root.visota = this._y - _root.yy; _root.shirinales = this._x - _root.xxles; _root.shirina = this._x - _root.xx; _root.shirinal = this._x - _root.xxl; _root.shirinar = this._x - _root.xxr; _root.shir = _root.shir * 0.5; _root.vis = _root.vis * 0.5; } function dvigyup(shag) { if (y < 10) { shag = 0; } srav(); if (((-20 < _root.shirinales) && (_root.shirinales < 20)) && (_root.stoperles == 1)) { shag = -10; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigydown(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigxl(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (x < 30) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.shirl * -1) - 20) < _root.shirinal) && (_root.stoperl == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } function dvigxr(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (520 < x) { shag = 0; } srav(); if ((_root.shirinar < (_root.shirr + 20)) && (_root.stoperr == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } shag = 15; if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if (((_root.stopertrub == 1) || (_root.stoperles == 1)) || (((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) && (_root.visota < 0))) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; if (Key.isDown(37)) { dvigxl(-10); } if (Key.isDown(39)) { dvigxr(10); } if (Key.isDown(38)) { dvigyup(0); } if (Key.isDown(40)) { dvigydown(10); } } onClipEvent (keyUp) { if (Key.isDown(38)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(40)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(37)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(39)) { } _root.polet.stop(); } onClipEvent (enterFrame) { if (Key.isDown(37)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy1 = 1; } } else { _root.pleyy1 = 0; } if (Key.isDown(38)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy3 = 1; } } else { _root.pleyy3 = 0; } if (Key.isDown(40)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy4 = 1; } } else { _root.pleyy4 = 0; } if (Key.isDown(39)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy2 = 1; } } else { _root.pleyy2 = 0; } } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.pleyy1 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(16); } else { _root.polet.gotoAndPlay(3); } } if (_root.pleyy2 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(19); } else { _root.polet.gotoAndPlay(6); } } if (_root.pleyy3 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(23); } else { _root.polet.gotoAndPlay(9); } } if (_root.pleyy4 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(26); } else { _root.polet.gotoAndPlay(12); } } _root.xxx = this._x; _root.yyy = this._y; }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp1" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp3" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp2" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp4" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp5" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 200 MovieClip "poletw" in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { function sravw() { if ((_root.stoperr1w == 1) || (_root.stoperr2w == 1)) { _root.stoperrw = 1; } else { _root.stoperrw = 0; } if ((_root.stoperl1w == 1) || (_root.stoperl2w == 1)) { _root.stoperlw = 1; } else { _root.stoperlw = 0; } if ((_root.stopertrub1w == 1) || (_root.stopertrub2w == 1)) { _root.stopertrubw = 1; } else { _root.stopertrubw = 0; } if (((((_root.stoperles1w == 1) || (_root.stoperles2w == 1)) || (_root.stoperles3w == 1)) || (_root.stoperles4w == 1)) || (_root.stoperles5w == 1)) { _root.stoperlesw = 1; } else { _root.stoperlesw = 0; } if ((((((((((_root.stoper1w == 1) || (_root.stoper2w == 1)) || (_root.stoper3w == 1)) || (_root.stoper4w == 1)) || (_root.stoper5w == 1)) || (_root.stoper6w == 1)) || (_root.stoper7w == 1)) || (_root.stoper8w == 1)) || (_root.stoper9w == 1)) || (_root.stoper10w == 1)) { _root.stoperw = 1; } else { _root.stoperw = 0; } _root.visotalesw = this._y - _root.yylesw; _root.visotaw = this._y - _root.yyw; _root.shirinalesw = this._x - _root.xxlesw; _root.shirinaw = this._x - _root.xxw; _root.shirinalw = this._x - _root.xxlw; _root.shirinarw = this._x - _root.xxrw; _root.shirw = _root.shirw * 0.5; _root.visw = _root.visw * 0.5; } function dvigyupw(shagw) { if (yw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if (((-20 < _root.shirinalesw) && (_root.shirinalesw < 20)) && (_root.stoperlesw == 1)) { shagw = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigydownw(shagw) { if (350 < yw) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.visw(-1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigxlw(shagw) { if (xw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if ((((_root.shirlw * -1) - 20) < _root.shirinalw) && (_root.stoperlw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } function dvigxrw(shagw) { if (530 < xw) { shagw = 0; } sravw(); if ((_root.shirinarw < (_root.shirrw + 20)) && (_root.stoperrw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } shagw = 15; if (350 < yw) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.stopertrubw == 1) || (_root.stoperlesw == 1)) || (((((_root.visw * -1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) && (_root.visotaw < 0))) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } onClipEvent (enterFrame) { xww = this._x; yww = this._y; yww = yww - _root.yyy; xww = xww - _root.xxx; if (0 < yww) { dvigyupw(0); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy3w = 1; } else { _root.pleyy3w = 0; } } else { _root.pleyy3w = 0; } if (yww < 0) { dvigydownw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy4w = 1; } else { _root.pleyy4w = 0; } } else { _root.pleyy4w = 0; } if (xww < 10) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxrw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2w = 1; } } } else { _root.pleyy2w = 0; } if (0 < xww) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxlw(-4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1w = 1; } } } else { _root.pleyy1w = 0; } if (_root.pleyy1w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletw.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 231 MovieClip in Frame 6
onClipEvent (enterFrame) { if (Key.isDown(27)) { _root.gotoAndPlay("menu"); } }
Frame 7
stop();
Frame 8
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 9
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._y = 350; _root.leninn._x = 515; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.poletz._y = 150; _root.poletz._x = 520; _root.polete._y = 100; _root.polete._x = 200; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.nom = _root._currentframe; _root.vhod.gotoAndPlay(1); _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 50; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 530; _root.serpp3._y = 50; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 350; _root.serpp5._x = 50;
Instance of Symbol 257 MovieClip "poletz" in Frame 9
onClipEvent (enterFrame) { function sravz() { if ((_root.stoperr1z == 1) || (_root.stoperr2z == 1)) { _root.stoperrz = 1; } else { _root.stoperrz = 0; } if ((_root.stoperl1z == 1) || (_root.stoperl2z == 1)) { _root.stoperlz = 1; } else { _root.stoperlz = 0; } if ((_root.stopertrub1z == 1) || (_root.stopertrub2z == 1)) { _root.stopertrubz = 1; } else { _root.stopertrubz = 0; } if (((((_root.stoperles1z == 1) || (_root.stoperles2z == 1)) || (_root.stoperles3z == 1)) || (_root.stoperles4z == 1)) || (_root.stoperles5z == 1)) { _root.stoperlesz = 1; } else { _root.stoperlesz = 0; } if ((((((((((_root.stoper1z == 1) || (_root.stoper2z == 1)) || (_root.stoper3z == 1)) || (_root.stoper4z == 1)) || (_root.stoper5z == 1)) || (_root.stoper6z == 1)) || (_root.stoper7z == 1)) || (_root.stoper8z == 1)) || (_root.stoper9z == 1)) || (_root.stoper10z == 1)) { _root.stoperz = 1; } else { _root.stoperz = 0; } _root.visotalesz = this._y - _root.yylesz; _root.visotaz = this._y - _root.yyz; _root.shirinalesz = this._x - _root.xxlesz; _root.shirinaz = this._x - _root.xxz; _root.shirinalz = this._x - _root.xxlz; _root.shirinarz = this._x - _root.xxrz; _root.shirz = _root.shirz * 0.5; _root.visz = _root.visz * 0.5; } function dvigyupz(shagz) { if (yz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (((-20 < _root.shirinalesz) && (_root.shirinalesz < 20)) && (_root.stoperlesz == 1)) { shagz = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigydownz(shagz) { if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.visz(-1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigxlz(shagz) { if (xz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shagz = -2; } if ((((_root.shirlz * -1) - 20) < _root.shirinalz) && (_root.stoperlz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } function dvigxrz(shagz) { if (530 < xz) { shagz = 0; } sravz(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shagz = 2; } if ((_root.shirinarz < (_root.shirrz + 20)) && (_root.stoperrz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } shagz = 15; if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.stopertrubz == 1) || (_root.stoperlesz == 1)) || (((((_root.visz * -1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) && (_root.visotaz < 0))) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } onClipEvent (enterFrame) { xzz = this._x; yzz = this._y; yzz = yzz - _root.yyy; xzz = xzz - _root.xxx; if (0 < yzz) { dvigyupz(0); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy3z = 1; } else { _root.pleyy3z = 0; } } else { _root.pleyy3z = 0; } if (yzz < 0) { dvigydownz(4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy4z = 1; } else { _root.pleyy4z = 0; } } else { _root.pleyy4z = 0; } if (xzz < 10) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxrz(4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy2z = 1; } } } else { _root.pleyy2z = 0; } if (0 < xzz) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxlz(-4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy1z = 1; } } } else { _root.pleyy1z = 0; } if (_root.pleyy1z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletz.gotoAndStop(16); } }
Frame 10
stop();
Frame 11
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 12
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 100; _root.poletz._y = 45; _root.poletz._x = 540; _root.polete._y = 260; _root.polete._x = 50; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhod.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 300; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 530; _root.serpp3._y = 50; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 30;
Instance of Symbol 86 MovieClip in Frame 12
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr1 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr1z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr1w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr1e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr1e = 0; } }
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 12
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 12
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Instance of Symbol 92 MovieClip in Frame 12
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl2 = 1; _root.shirl = this._width; _root.visl = this._height; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl2z = 1; _root.shirlz = this._width; _root.vislz = this._height; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl2w = 1; _root.shirlw = this._width; _root.vislw = this._height; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl2e = 1; _root.shirle = this._width; _root.visle = this._height; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl2e = 0; } }
Instance of Symbol 200 MovieClip "poletw" in Frame 12
onClipEvent (enterFrame) { function sravw() { if ((_root.stoperr1w == 1) || (_root.stoperr2w == 1)) { _root.stoperrw = 1; } else { _root.stoperrw = 0; } if ((_root.stoperl1w == 1) || (_root.stoperl2w == 1)) { _root.stoperlw = 1; } else { _root.stoperlw = 0; } if ((_root.stopertrub1w == 1) || (_root.stopertrub2w == 1)) { _root.stopertrubw = 1; } else { _root.stopertrubw = 0; } if (((((_root.stoperles1w == 1) || (_root.stoperles2w == 1)) || (_root.stoperles3w == 1)) || (_root.stoperles4w == 1)) || (_root.stoperles5w == 1)) { _root.stoperlesw = 1; } else { _root.stoperlesw = 0; } if ((((((((((_root.stoper1w == 1) || (_root.stoper2w == 1)) || (_root.stoper3w == 1)) || (_root.stoper4w == 1)) || (_root.stoper5w == 1)) || (_root.stoper6w == 1)) || (_root.stoper7w == 1)) || (_root.stoper8w == 1)) || (_root.stoper9w == 1)) || (_root.stoper10w == 1)) { _root.stoperw = 1; } else { _root.stoperw = 0; } _root.visotalesw = this._y - _root.yylesw; _root.visotaw = this._y - _root.yyw; _root.shirinalesw = this._x - _root.xxlesw; _root.shirinaw = this._x - _root.xxw; _root.shirinalw = this._x - _root.xxlw; _root.shirinarw = this._x - _root.xxrw; _root.shirw = _root.shirw * 0.5; _root.visw = _root.visw * 0.5; } function dvigyupw(shagw) { if (yw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if (((-20 < _root.shirinalesw) && (_root.shirinalesw < 20)) && (_root.stoperlesw == 1)) { shagw = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigydownw(shagw) { if (350 < yw) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.visw(-1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigxlw(shagw) { if (xw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if ((((_root.shirlw * -1) - 20) < _root.shirinalw) && (_root.stoperlw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } function dvigxrw(shagw) { if (530 < xw) { shagw = 0; } sravw(); if ((_root.shirinarw < (_root.shirrw + 20)) && (_root.stoperrw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } shagw = 15; if (350 < yw) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.stopertrubw == 1) || (_root.stoperlesw == 1)) || (((((_root.visw * -1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) && (_root.visotaw < 0))) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } onClipEvent (enterFrame) { xww = this._x; yww = this._y; yww = yww - _root.yyy; xww = xww - _root.xxx; if (0 < yww) { dvigyupw(0); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy3w = 1; } else { _root.pleyy3w = 0; } } else { _root.pleyy3w = 0; } if (yww < 0) { dvigydownw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy4w = 1; } else { _root.pleyy4w = 0; } } else { _root.pleyy4w = 0; } if (xww < 10) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxrw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2w = 1; } } } else { _root.pleyy2w = 0; } if (0 < xww) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxlw(-4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1w = 1; } } } else { _root.pleyy1w = 0; } if (_root.pleyy1w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletw.gotoAndStop(16); } }
Frame 13
stop();
Frame 14
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 15
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 50; _root.leninn._y = 350; _root.poletz._y = 45; _root.poletz._x = 540; _root.polete._y = 45; _root.polete._x = 540; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhod.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 300; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 530; _root.serpp3._y = 50; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 30;
Instance of Symbol 152 MovieClip "leninn" in Frame 15
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.leningif.gotoAndPlay(2); _root.lenin = 1; } } }
Frame 16
stop();
Frame 17
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 18
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 100; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhod.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 375; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 400; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Instance of Symbol 284 MovieClip "polete" in Frame 18
onClipEvent (enterFrame) { function srave() { if ((_root.stoperr1e == 1) || (_root.stoperr2e == 1)) { _root.stoperre = 1; } else { _root.stoperre = 0; } if ((_root.stoperl1e == 1) || (_root.stoperl2e == 1)) { _root.stoperle = 1; } else { _root.stoperle = 0; } if ((_root.stopertrub1e == 1) || (_root.stopertrub2e == 1)) { _root.stopertrube = 1; } else { _root.stopertrube = 0; } if (((((_root.stoperles1e == 1) || (_root.stoperles2e == 1)) || (_root.stoperles3e == 1)) || (_root.stoperles4e == 1)) || (_root.stoperles5e == 1)) { _root.stoperlese = 1; } else { _root.stoperlese = 0; } if ((((((((((_root.stoper1e == 1) || (_root.stoper2e == 1)) || (_root.stoper3e == 1)) || (_root.stoper4e == 1)) || (_root.stoper5e == 1)) || (_root.stoper6e == 1)) || (_root.stoper7e == 1)) || (_root.stoper8e == 1)) || (_root.stoper9e == 1)) || (_root.stoper10e == 1)) { _root.stopere = 1; } else { _root.stopere = 0; } _root.visotalese = this._y - _root.yylese; _root.visotae = this._y - _root.yye; _root.shirinalese = this._x - _root.xxlese; _root.shirinae = this._x - _root.xxe; _root.shirinale = this._x - _root.xxle; _root.shirinare = this._x - _root.xxre; _root.shire = _root.shire * 0.5; _root.vise = _root.vise * 0.5; } function dvigyupe(shage) { if (ye < 10) { shage = 0; } srave(); if (((-20 < _root.shirinalese) && (_root.shirinalese < 20)) && (_root.stoperlese == 1)) { shage = -4; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } function dvigydowne(shage) { if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.vise(-1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) { shage = 0; } ye = this._y; if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } this._y = ye + shage; } function dvigxle(shage) { if (xe < 10) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = -2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = -2; } if ((((_root.shirle * -1) - 20) < _root.shirinale) && (_root.stoperle == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } function dvigxre(shage) { if (530 < xe) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = 2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = 2; } if ((_root.shirinare < (_root.shirre + 20)) && (_root.stoperre == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } shage = 15; if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.stopertrube == 1) || (_root.stoperlese == 1)) || (((((_root.vise * -1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) && (_root.visotae < 0))) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } onClipEvent (enterFrame) { xee = this._x; yee = this._y; yee = yee - _root.yyy; xee = xee - _root.xxx; if (0 < yee) { dvigyupe(0); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy3e = 1; } else { _root.pleyy3e = 0; } } else { _root.pleyy3e = 0; } if (yee < 0) { dvigydowne(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy4e = 1; } else { _root.pleyy4e = 0; } } else { _root.pleyy4e = 0; } if (xee < 10) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxre(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2e = 1; } } } else { _root.pleyy2e = 0; } if (0 < xee) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxle(-4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1e = 1; } } } else { _root.pleyy1e = 0; } if (_root.pleyy1e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.polete.gotoAndStop(16); } }
Frame 19
stop();
Frame 20
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 21
gotoAndPlay (662);
Instance of Symbol 288 MovieClip "vhodp" in Frame 23
onClipEvent (enterFrame) { _root.yyvhod = this._y; _root.xxvhod = this._x; }
Frame 24
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 100; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodp.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 480; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Instance of Symbol 52 MovieClip "les" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles1 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles1z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles1w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles1e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles1e = 0; } }
Instance of Symbol 54 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles2 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles2z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles2w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles2e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles2e = 0; } }
Instance of Symbol 56 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles3 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles3w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles3z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles3e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles3e = 0; } }
Instance of Symbol 58 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles4 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles4z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles4w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles4e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles4e = 0; } }
Instance of Symbol 60 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles5 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles5w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles5z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles5e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles5e = 0; } }
Instance of Symbol 62 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stopertrub1 = 1; } else { _root.stopertrub1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stopertrub1w = 1; } else { _root.stopertrub1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stopertrub1z = 1; } else { _root.stopertrub1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stopertrub1e = 1; } else { _root.stopertrub1e = 0; } }
Instance of Symbol 64 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper1 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper1w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper1z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper1e = 1; _root.vise = this._height; _root.shier = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper1e = 0; } }
Instance of Symbol 66 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper2 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper2w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper2w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper2z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper2z = 0; } }
Instance of Symbol 68 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper3 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper3w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper3z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper3e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper3e = 0; } }
Instance of Symbol 70 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper10 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper10 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper10z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper10z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper10w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper10w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper10e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper10e = 0; } }
Instance of Symbol 72 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper4 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper4z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper4w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper4e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper4e = 0; } }
Instance of Symbol 74 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper5 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper5w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper5z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper5e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper5e = 0; } }
Instance of Symbol 76 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper6 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper6 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper6z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper6z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper6w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper6w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper6e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper6e = 0; } }
Instance of Symbol 78 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper7 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper7 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper7z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper7z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper7w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper7w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper7e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper7e = 0; } }
Instance of Symbol 80 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper8 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper8 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper8w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper8w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper8z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper8z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper8e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper8e = 0; } }
Instance of Symbol 82 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper9 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper9 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper9w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper9w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper9z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper9z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper9e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper9e = 0; } }
Instance of Symbol 86 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr1 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr1z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr1w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr1e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr1e = 0; } }
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Instance of Symbol 92 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl2 = 1; _root.shirl = this._width; _root.visl = this._height; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl2z = 1; _root.shirlz = this._width; _root.vislz = this._height; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl2w = 1; _root.shirlw = this._width; _root.vislw = this._height; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl2e = 1; _root.shirle = this._width; _root.visle = this._height; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl2e = 0; } }
Instance of Symbol 118 MovieClip in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { if (_root.serp == 5) { _root.serp = 0; _root.exit.gotoAndPlay(2); } } }
Instance of Symbol 149 MovieClip "trupik" in Frame 24
onClipEvent (load) { this._alpha = 0; } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.trup == 1) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._x = _root.xxx; this._y = _root.yyy; _root.trupik.play(); this._alpha = 100; } } }
Instance of Symbol 152 MovieClip "leninn" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.leningif.gotoAndPlay(2); _root.lenin = 1; } } }
Instance of Symbol 180 MovieClip "polet" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { function srav() { if ((_root.stoperr1 == 1) || (_root.stoperr2 == 1)) { _root.stoperr = 1; } else { _root.stoperr = 0; } if ((_root.stoperl1 == 1) || (_root.stoperl2 == 1)) { _root.stoperl = 1; } else { _root.stoperl = 0; } if ((_root.stopertrub1 == 1) || (_root.stopertrub2 == 1)) { _root.stopertrub = 1; } else { _root.stopertrub = 0; } if (((((_root.stoperles1 == 1) || (_root.stoperles2 == 1)) || (_root.stoperles3 == 1)) || (_root.stoperles4 == 1)) || (_root.stoperles5 == 1)) { _root.stoperles = 1; } else { _root.stoperles = 0; } if ((((((((((_root.stoper1 == 1) || (_root.stoper2 == 1)) || (_root.stoper3 == 1)) || (_root.stoper4 == 1)) || (_root.stoper5 == 1)) || (_root.stoper6 == 1)) || (_root.stoper7 == 1)) || (_root.stoper8 == 1)) || (_root.stoper9 == 1)) || (_root.stoper10 == 1)) { _root.stoper = 1; } else { _root.stoper = 0; } _root.visotales = this._y - _root.yyles; _root.visota = this._y - _root.yy; _root.shirinales = this._x - _root.xxles; _root.shirina = this._x - _root.xx; _root.shirinal = this._x - _root.xxl; _root.shirinar = this._x - _root.xxr; _root.shir = _root.shir * 0.5; _root.vis = _root.vis * 0.5; } function dvigyup(shag) { if (y < 10) { shag = 0; } srav(); if (((-20 < _root.shirinales) && (_root.shirinales < 20)) && (_root.stoperles == 1)) { shag = -10; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigydown(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigxl(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (x < 30) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.shirl * -1) - 20) < _root.shirinal) && (_root.stoperl == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } function dvigxr(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (520 < x) { shag = 0; } srav(); if ((_root.shirinar < (_root.shirr + 20)) && (_root.stoperr == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } shag = 15; if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if (((_root.stopertrub == 1) || (_root.stoperles == 1)) || (((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) && (_root.visota < 0))) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; if (Key.isDown(37)) { dvigxl(-10); } if (Key.isDown(39)) { dvigxr(10); } if (Key.isDown(38)) { dvigyup(0); } if (Key.isDown(40)) { dvigydown(10); } } onClipEvent (keyUp) { if (Key.isDown(38)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(40)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(37)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(39)) { } _root.polet.stop(); } onClipEvent (enterFrame) { if (Key.isDown(37)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy1 = 1; } } else { _root.pleyy1 = 0; } if (Key.isDown(38)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy3 = 1; } } else { _root.pleyy3 = 0; } if (Key.isDown(40)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy4 = 1; } } else { _root.pleyy4 = 0; } if (Key.isDown(39)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy2 = 1; } } else { _root.pleyy2 = 0; } } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.pleyy1 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(16); } else { _root.polet.gotoAndPlay(3); } } if (_root.pleyy2 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(19); } else { _root.polet.gotoAndPlay(6); } } if (_root.pleyy3 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(23); } else { _root.polet.gotoAndPlay(9); } } if (_root.pleyy4 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(26); } else { _root.polet.gotoAndPlay(12); } } _root.xxx = this._x; _root.yyy = this._y; }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp1" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp3" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp2" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp4" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp5" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 335 MovieClip "poletz" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { function sravz() { if ((_root.stoperr1z == 1) || (_root.stoperr2z == 1)) { _root.stoperrz = 1; } else { _root.stoperrz = 0; } if ((_root.stoperl1z == 1) || (_root.stoperl2z == 1)) { _root.stoperlz = 1; } else { _root.stoperlz = 0; } if ((_root.stopertrub1z == 1) || (_root.stopertrub2z == 1)) { _root.stopertrubz = 1; } else { _root.stopertrubz = 0; } if (((((_root.stoperles1z == 1) || (_root.stoperles2z == 1)) || (_root.stoperles3z == 1)) || (_root.stoperles4z == 1)) || (_root.stoperles5z == 1)) { _root.stoperlesz = 1; } else { _root.stoperlesz = 0; } if ((((((((((_root.stoper1z == 1) || (_root.stoper2z == 1)) || (_root.stoper3z == 1)) || (_root.stoper4z == 1)) || (_root.stoper5z == 1)) || (_root.stoper6z == 1)) || (_root.stoper7z == 1)) || (_root.stoper8z == 1)) || (_root.stoper9z == 1)) || (_root.stoper10z == 1)) { _root.stoperz = 1; } else { _root.stoperz = 0; } _root.visotalesz = this._y - _root.yylesz; _root.visotaz = this._y - _root.yyz; _root.shirinalesz = this._x - _root.xxlesz; _root.shirinaz = this._x - _root.xxz; _root.shirinalz = this._x - _root.xxlz; _root.shirinarz = this._x - _root.xxrz; _root.shirz = _root.shirz * 0.5; _root.visz = _root.visz * 0.5; } function dvigyupz(shagz) { if (yz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (((-20 < _root.shirinalesz) && (_root.shirinalesz < 20)) && (_root.stoperlesz == 1)) { shagz = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigydownz(shagz) { if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.visz(-1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigxlz(shagz) { if (xz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shagz = -2; } if ((((_root.shirlz * -1) - 20) < _root.shirinalz) && (_root.stoperlz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } function dvigxrz(shagz) { if (530 < xz) { shagz = 0; } sravz(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shagz = 2; } if ((_root.shirinarz < (_root.shirrz + 20)) && (_root.stoperrz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } shagz = 15; if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.stopertrubz == 1) || (_root.stoperlesz == 1)) || (((((_root.visz * -1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) && (_root.visotaz < 0))) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } onClipEvent (enterFrame) { xzz = this._x; yzz = this._y; yzz = yzz - _root.yyy; xzz = xzz - _root.xxx; if (0 < yzz) { dvigyupz(0); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy3z = 1; } else { _root.pleyy3z = 0; } } else { _root.pleyy3z = 0; } if (yzz < 0) { dvigydownz(4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy4z = 1; } else { _root.pleyy4z = 0; } } else { _root.pleyy4z = 0; } if (xzz < 10) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxrz(4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy2z = 1; } } } else { _root.pleyy2z = 0; } if (0 < xzz) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxlz(-4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy1z = 1; } } } else { _root.pleyy1z = 0; } if (_root.pleyy1z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletz.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 354 MovieClip "polete" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { function srave() { if ((_root.stoperr1e == 1) || (_root.stoperr2e == 1)) { _root.stoperre = 1; } else { _root.stoperre = 0; } if ((_root.stoperl1e == 1) || (_root.stoperl2e == 1)) { _root.stoperle = 1; } else { _root.stoperle = 0; } if ((_root.stopertrub1e == 1) || (_root.stopertrub2e == 1)) { _root.stopertrube = 1; } else { _root.stopertrube = 0; } if (((((_root.stoperles1e == 1) || (_root.stoperles2e == 1)) || (_root.stoperles3e == 1)) || (_root.stoperles4e == 1)) || (_root.stoperles5e == 1)) { _root.stoperlese = 1; } else { _root.stoperlese = 0; } if ((((((((((_root.stoper1e == 1) || (_root.stoper2e == 1)) || (_root.stoper3e == 1)) || (_root.stoper4e == 1)) || (_root.stoper5e == 1)) || (_root.stoper6e == 1)) || (_root.stoper7e == 1)) || (_root.stoper8e == 1)) || (_root.stoper9e == 1)) || (_root.stoper10e == 1)) { _root.stopere = 1; } else { _root.stopere = 0; } _root.visotalese = this._y - _root.yylese; _root.visotae = this._y - _root.yye; _root.shirinalese = this._x - _root.xxlese; _root.shirinae = this._x - _root.xxe; _root.shirinale = this._x - _root.xxle; _root.shirinare = this._x - _root.xxre; _root.shire = _root.shire * 0.5; _root.vise = _root.vise * 0.5; } function dvigyupe(shage) { if (ye < 10) { shage = 0; } srave(); if (((-20 < _root.shirinalese) && (_root.shirinalese < 20)) && (_root.stoperlese == 1)) { shage = -4; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } function dvigydowne(shage) { if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.vise(-1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) { shage = 0; } ye = this._y; if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } this._y = ye + shage; } function dvigxle(shage) { if (xe < 10) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = -2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = -2; } if ((((_root.shirle * -1) - 20) < _root.shirinale) && (_root.stoperle == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } function dvigxre(shage) { if (530 < xe) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = 2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = 2; } if ((_root.shirinare < (_root.shirre + 20)) && (_root.stoperre == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } shage = 15; if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.stopertrube == 1) || (_root.stoperlese == 1)) || (((((_root.vise * -1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) && (_root.visotae < 0))) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } onClipEvent (enterFrame) { xee = this._x; yee = this._y; yee = yee - _root.yyy; xee = xee - _root.xxx; if (0 < yee) { dvigyupe(0); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy3e = 1; } else { _root.pleyy3e = 0; } } else { _root.pleyy3e = 0; } if (yee < 0) { dvigydowne(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy4e = 1; } else { _root.pleyy4e = 0; } } else { _root.pleyy4e = 0; } if (xee < 10) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxre(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2e = 1; } } } else { _root.pleyy2e = 0; } if (0 < xee) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxle(-4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1e = 1; } } } else { _root.pleyy1e = 0; } if (_root.pleyy1e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.polete.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 372 MovieClip "poletw" in Frame 24
onClipEvent (enterFrame) { function sravw() { if ((_root.stoperr1w == 1) || (_root.stoperr2w == 1)) { _root.stoperrw = 1; } else { _root.stoperrw = 0; } if ((_root.stoperl1w == 1) || (_root.stoperl2w == 1)) { _root.stoperlw = 1; } else { _root.stoperlw = 0; } if ((_root.stopertrub1w == 1) || (_root.stopertrub2w == 1)) { _root.stopertrubw = 1; } else { _root.stopertrubw = 0; } if (((((_root.stoperles1w == 1) || (_root.stoperles2w == 1)) || (_root.stoperles3w == 1)) || (_root.stoperles4w == 1)) || (_root.stoperles5w == 1)) { _root.stoperlesw = 1; } else { _root.stoperlesw = 0; } if ((((((((((_root.stoper1w == 1) || (_root.stoper2w == 1)) || (_root.stoper3w == 1)) || (_root.stoper4w == 1)) || (_root.stoper5w == 1)) || (_root.stoper6w == 1)) || (_root.stoper7w == 1)) || (_root.stoper8w == 1)) || (_root.stoper9w == 1)) || (_root.stoper10w == 1)) { _root.stoperw = 1; } else { _root.stoperw = 0; } _root.visotalesw = this._y - _root.yylesw; _root.visotaw = this._y - _root.yyw; _root.shirinalesw = this._x - _root.xxlesw; _root.shirinaw = this._x - _root.xxw; _root.shirinalw = this._x - _root.xxlw; _root.shirinarw = this._x - _root.xxrw; _root.shirw = _root.shirw * 0.5; _root.visw = _root.visw * 0.5; } function dvigyupw(shagw) { if (yw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if (((-20 < _root.shirinalesw) && (_root.shirinalesw < 20)) && (_root.stoperlesw == 1)) { shagw = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigydownw(shagw) { if (350 < yw) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.visw(-1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigxlw(shagw) { if (xw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if ((((_root.shirlw * -1) - 20) < _root.shirinalw) && (_root.stoperlw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } function dvigxrw(shagw) { if (530 < xw) { shagw = 0; } sravw(); if ((_root.shirinarw < (_root.shirrw + 20)) && (_root.stoperrw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } shagw = 15; if (350 < yw) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.stopertrubw == 1) || (_root.stoperlesw == 1)) || (((((_root.visw * -1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) && (_root.visotaw < 0))) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } onClipEvent (enterFrame) { xww = this._x; yww = this._y; yww = yww - _root.yyy; xww = xww - _root.xxx; if (0 < yww) { dvigyupw(0); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy3w = 1; } else { _root.pleyy3w = 0; } } else { _root.pleyy3w = 0; } if (yww < 0) { dvigydownw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy4w = 1; } else { _root.pleyy4w = 0; } } else { _root.pleyy4w = 0; } if (xww < 10) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxrw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2w = 1; } } } else { _root.pleyy2w = 0; } if (0 < xww) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxlw(-4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1w = 1; } } } else { _root.pleyy1w = 0; } if (_root.pleyy1w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletw.gotoAndStop(16); } }
Frame 25
stop();
Frame 26
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 27
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 350; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodp.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 375; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 530; _root.serpp3._y = 50; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 250; _root.serpp4._x = 50; _root.serpp5._y = 350; _root.serpp5._x = 50;
Frame 28
stop();
Frame 29
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 30
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 160; _root.leninn._y = 257; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 350; _root.polete._x = 400; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodp.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 150; _root.serpp1._x = 400; _root.serpp2._y = 50; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 260; _root.serpp3._x = 150; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 400;
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 30
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 30
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Frame 31
stop();
Frame 32
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 33
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 400; _root.leninn._y = 350; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodp.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 250; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 530; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Instance of Symbol 86 MovieClip in Frame 33
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr1 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr1z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr1w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr1e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr1e = 0; } }
Frame 34
stop();
Frame 35
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 36
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 350; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodp.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 100; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 400; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 350; _root.serpp5._x = 150;
Instance of Symbol 78 MovieClip in Frame 36
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper7 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper7 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper7z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper7z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper7w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper7w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper7e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper7e = 0; } }
Frame 37
stop();
Frame 38
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 39
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 50; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 350; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodp.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 150; _root.serpp1._x = 50; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 530; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 50; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 50; _root.serpp5._x = 50;
Instance of Symbol 408 MovieClip "polete" in Frame 39
onClipEvent (enterFrame) { function srave() { if ((_root.stoperr1e == 1) || (_root.stoperr2e == 1)) { _root.stoperre = 1; } else { _root.stoperre = 0; } if ((_root.stoperl1e == 1) || (_root.stoperl2e == 1)) { _root.stoperle = 1; } else { _root.stoperle = 0; } if ((_root.stopertrub1e == 1) || (_root.stopertrub2e == 1)) { _root.stopertrube = 1; } else { _root.stopertrube = 0; } if (((((_root.stoperles1e == 1) || (_root.stoperles2e == 1)) || (_root.stoperles3e == 1)) || (_root.stoperles4e == 1)) || (_root.stoperles5e == 1)) { _root.stoperlese = 1; } else { _root.stoperlese = 0; } if ((((((((((_root.stoper1e == 1) || (_root.stoper2e == 1)) || (_root.stoper3e == 1)) || (_root.stoper4e == 1)) || (_root.stoper5e == 1)) || (_root.stoper6e == 1)) || (_root.stoper7e == 1)) || (_root.stoper8e == 1)) || (_root.stoper9e == 1)) || (_root.stoper10e == 1)) { _root.stopere = 1; } else { _root.stopere = 0; } _root.visotalese = this._y - _root.yylese; _root.visotae = this._y - _root.yye; _root.shirinalese = this._x - _root.xxlese; _root.shirinae = this._x - _root.xxe; _root.shirinale = this._x - _root.xxle; _root.shirinare = this._x - _root.xxre; _root.shire = _root.shire * 0.5; _root.vise = _root.vise * 0.5; } function dvigyupe(shage) { if (ye < 10) { shage = 0; } srave(); if (((-20 < _root.shirinalese) && (_root.shirinalese < 20)) && (_root.stoperlese == 1)) { shage = -4; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } function dvigydowne(shage) { if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.vise(-1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) { shage = 0; } ye = this._y; if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } this._y = ye + shage; } function dvigxle(shage) { if (xe < 10) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = -2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = -2; } if ((((_root.shirle * -1) - 20) < _root.shirinale) && (_root.stoperle == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } function dvigxre(shage) { if (530 < xe) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = 2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = 2; } if ((_root.shirinare < (_root.shirre + 20)) && (_root.stoperre == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } shage = 15; if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.stopertrube == 1) || (_root.stoperlese == 1)) || (((((_root.vise * -1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) && (_root.visotae < 0))) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } onClipEvent (enterFrame) { xee = this._x; yee = this._y; yee = yee - _root.yyy; xee = xee - _root.xxx; if (0 < yee) { dvigyupe(0); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy3e = 1; } else { _root.pleyy3e = 0; } } else { _root.pleyy3e = 0; } if (yee < 0) { dvigydowne(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy4e = 1; } else { _root.pleyy4e = 0; } } else { _root.pleyy4e = 0; } if (xee < 10) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxre(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2e = 1; } } } else { _root.pleyy2e = 0; } if (0 < xee) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxle(-4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1e = 1; } } } else { _root.pleyy1e = 0; } if (_root.pleyy1e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.polete.gotoAndStop(16); } }
Frame 40
stop();
Frame 41
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 42
gotoAndPlay (664);
Instance of Symbol 413 MovieClip "vhods" in Frame 44
onClipEvent (enterFrame) { _root.yyvhod = this._y; _root.xxvhod = this._x; }
Frame 45
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 100; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhods.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 300; _root.serpp2._y = 50; _root.serpp2._x = 82; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 150; _root.serpp5._x = 530;
Instance of Symbol 52 MovieClip "les" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles1 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles1z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles1w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles1e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles1e = 0; } }
Instance of Symbol 54 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles2 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles2z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles2w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles2e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles2e = 0; } }
Instance of Symbol 56 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles3 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles3w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles3z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles3e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles3e = 0; } }
Instance of Symbol 58 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles4 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles4z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles4w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles4e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles4e = 0; } }
Instance of Symbol 60 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles5 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles5w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles5z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles5e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles5e = 0; } }
Instance of Symbol 62 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stopertrub1 = 1; } else { _root.stopertrub1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stopertrub1w = 1; } else { _root.stopertrub1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stopertrub1z = 1; } else { _root.stopertrub1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stopertrub1e = 1; } else { _root.stopertrub1e = 0; } }
Instance of Symbol 64 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper1 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper1w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper1z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper1e = 1; _root.vise = this._height; _root.shier = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper1e = 0; } }
Instance of Symbol 66 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper2 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper2w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper2w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper2z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper2z = 0; } }
Instance of Symbol 68 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper3 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper3w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper3z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper3e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper3e = 0; } }
Instance of Symbol 70 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper10 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper10 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper10z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper10z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper10w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper10w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper10e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper10e = 0; } }
Instance of Symbol 72 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper4 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper4z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper4w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper4e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper4e = 0; } }
Instance of Symbol 74 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper5 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper5w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper5z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper5e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper5e = 0; } }
Instance of Symbol 76 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper6 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper6 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper6z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper6z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper6w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper6w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper6e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper6e = 0; } }
Instance of Symbol 78 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper7 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper7 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper7z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper7z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper7w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper7w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper7e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper7e = 0; } }
Instance of Symbol 80 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper8 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper8 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper8w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper8w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper8z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper8z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper8e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper8e = 0; } }
Instance of Symbol 82 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper9 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper9 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper9w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper9w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper9z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper9z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper9e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper9e = 0; } }
Instance of Symbol 86 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr1 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr1z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr1w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr1e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr1e = 0; } }
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Instance of Symbol 92 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl2 = 1; _root.shirl = this._width; _root.visl = this._height; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl2z = 1; _root.shirlz = this._width; _root.vislz = this._height; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl2w = 1; _root.shirlw = this._width; _root.vislw = this._height; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl2e = 1; _root.shirle = this._width; _root.visle = this._height; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl2e = 0; } }
Instance of Symbol 118 MovieClip in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { if (_root.serp == 5) { _root.serp = 0; _root.exit.gotoAndPlay(2); } } }
Instance of Symbol 149 MovieClip "trupik" in Frame 45
onClipEvent (load) { this._alpha = 0; } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.trup == 1) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._x = _root.xxx; this._y = _root.yyy; _root.trupik.play(); this._alpha = 100; } } }
Instance of Symbol 180 MovieClip "polet" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { function srav() { if ((_root.stoperr1 == 1) || (_root.stoperr2 == 1)) { _root.stoperr = 1; } else { _root.stoperr = 0; } if ((_root.stoperl1 == 1) || (_root.stoperl2 == 1)) { _root.stoperl = 1; } else { _root.stoperl = 0; } if ((_root.stopertrub1 == 1) || (_root.stopertrub2 == 1)) { _root.stopertrub = 1; } else { _root.stopertrub = 0; } if (((((_root.stoperles1 == 1) || (_root.stoperles2 == 1)) || (_root.stoperles3 == 1)) || (_root.stoperles4 == 1)) || (_root.stoperles5 == 1)) { _root.stoperles = 1; } else { _root.stoperles = 0; } if ((((((((((_root.stoper1 == 1) || (_root.stoper2 == 1)) || (_root.stoper3 == 1)) || (_root.stoper4 == 1)) || (_root.stoper5 == 1)) || (_root.stoper6 == 1)) || (_root.stoper7 == 1)) || (_root.stoper8 == 1)) || (_root.stoper9 == 1)) || (_root.stoper10 == 1)) { _root.stoper = 1; } else { _root.stoper = 0; } _root.visotales = this._y - _root.yyles; _root.visota = this._y - _root.yy; _root.shirinales = this._x - _root.xxles; _root.shirina = this._x - _root.xx; _root.shirinal = this._x - _root.xxl; _root.shirinar = this._x - _root.xxr; _root.shir = _root.shir * 0.5; _root.vis = _root.vis * 0.5; } function dvigyup(shag) { if (y < 10) { shag = 0; } srav(); if (((-20 < _root.shirinales) && (_root.shirinales < 20)) && (_root.stoperles == 1)) { shag = -10; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigydown(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigxl(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (x < 30) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.shirl * -1) - 20) < _root.shirinal) && (_root.stoperl == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } function dvigxr(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (520 < x) { shag = 0; } srav(); if ((_root.shirinar < (_root.shirr + 20)) && (_root.stoperr == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } shag = 15; if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if (((_root.stopertrub == 1) || (_root.stoperles == 1)) || (((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) && (_root.visota < 0))) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; if (Key.isDown(37)) { dvigxl(-10); } if (Key.isDown(39)) { dvigxr(10); } if (Key.isDown(38)) { dvigyup(0); } if (Key.isDown(40)) { dvigydown(10); } } onClipEvent (keyUp) { if (Key.isDown(38)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(40)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(37)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(39)) { } _root.polet.stop(); } onClipEvent (enterFrame) { if (Key.isDown(37)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy1 = 1; } } else { _root.pleyy1 = 0; } if (Key.isDown(38)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy3 = 1; } } else { _root.pleyy3 = 0; } if (Key.isDown(40)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy4 = 1; } } else { _root.pleyy4 = 0; } if (Key.isDown(39)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy2 = 1; } } else { _root.pleyy2 = 0; } } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.pleyy1 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(16); } else { _root.polet.gotoAndPlay(3); } } if (_root.pleyy2 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(19); } else { _root.polet.gotoAndPlay(6); } } if (_root.pleyy3 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(23); } else { _root.polet.gotoAndPlay(9); } } if (_root.pleyy4 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(26); } else { _root.polet.gotoAndPlay(12); } } _root.xxx = this._x; _root.yyy = this._y; }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp1" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp3" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp2" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp4" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp5" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 461 MovieClip "poletz" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { function sravz() { if ((_root.stoperr1z == 1) || (_root.stoperr2z == 1)) { _root.stoperrz = 1; } else { _root.stoperrz = 0; } if ((_root.stoperl1z == 1) || (_root.stoperl2z == 1)) { _root.stoperlz = 1; } else { _root.stoperlz = 0; } if ((_root.stopertrub1z == 1) || (_root.stopertrub2z == 1)) { _root.stopertrubz = 1; } else { _root.stopertrubz = 0; } if (((((_root.stoperles1z == 1) || (_root.stoperles2z == 1)) || (_root.stoperles3z == 1)) || (_root.stoperles4z == 1)) || (_root.stoperles5z == 1)) { _root.stoperlesz = 1; } else { _root.stoperlesz = 0; } if ((((((((((_root.stoper1z == 1) || (_root.stoper2z == 1)) || (_root.stoper3z == 1)) || (_root.stoper4z == 1)) || (_root.stoper5z == 1)) || (_root.stoper6z == 1)) || (_root.stoper7z == 1)) || (_root.stoper8z == 1)) || (_root.stoper9z == 1)) || (_root.stoper10z == 1)) { _root.stoperz = 1; } else { _root.stoperz = 0; } _root.visotalesz = this._y - _root.yylesz; _root.visotaz = this._y - _root.yyz; _root.shirinalesz = this._x - _root.xxlesz; _root.shirinaz = this._x - _root.xxz; _root.shirinalz = this._x - _root.xxlz; _root.shirinarz = this._x - _root.xxrz; _root.shirz = _root.shirz * 0.5; _root.visz = _root.visz * 0.5; } function dvigyupz(shagz) { if (yz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (((-20 < _root.shirinalesz) && (_root.shirinalesz < 20)) && (_root.stoperlesz == 1)) { shagz = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigydownz(shagz) { if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.visz(-1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigxlz(shagz) { if (xz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shagz = -2; } if ((((_root.shirlz * -1) - 20) < _root.shirinalz) && (_root.stoperlz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } function dvigxrz(shagz) { if (530 < xz) { shagz = 0; } sravz(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shagz = 2; } if ((_root.shirinarz < (_root.shirrz + 20)) && (_root.stoperrz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } shagz = 15; if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.stopertrubz == 1) || (_root.stoperlesz == 1)) || (((((_root.visz * -1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) && (_root.visotaz < 0))) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } onClipEvent (enterFrame) { xzz = this._x; yzz = this._y; yzz = yzz - _root.yyy; xzz = xzz - _root.xxx; if (0 < yzz) { dvigyupz(0); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy3z = 1; } else { _root.pleyy3z = 0; } } else { _root.pleyy3z = 0; } if (yzz < 0) { dvigydownz(4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy4z = 1; } else { _root.pleyy4z = 0; } } else { _root.pleyy4z = 0; } if (xzz < 10) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxrz(4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy2z = 1; } } } else { _root.pleyy2z = 0; } if (0 < xzz) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxlz(-4); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy1z = 1; } } } else { _root.pleyy1z = 0; } if (_root.pleyy1z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletz.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 479 MovieClip "polete" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { function srave() { if ((_root.stoperr1e == 1) || (_root.stoperr2e == 1)) { _root.stoperre = 1; } else { _root.stoperre = 0; } if ((_root.stoperl1e == 1) || (_root.stoperl2e == 1)) { _root.stoperle = 1; } else { _root.stoperle = 0; } if ((_root.stopertrub1e == 1) || (_root.stopertrub2e == 1)) { _root.stopertrube = 1; } else { _root.stopertrube = 0; } if (((((_root.stoperles1e == 1) || (_root.stoperles2e == 1)) || (_root.stoperles3e == 1)) || (_root.stoperles4e == 1)) || (_root.stoperles5e == 1)) { _root.stoperlese = 1; } else { _root.stoperlese = 0; } if ((((((((((_root.stoper1e == 1) || (_root.stoper2e == 1)) || (_root.stoper3e == 1)) || (_root.stoper4e == 1)) || (_root.stoper5e == 1)) || (_root.stoper6e == 1)) || (_root.stoper7e == 1)) || (_root.stoper8e == 1)) || (_root.stoper9e == 1)) || (_root.stoper10e == 1)) { _root.stopere = 1; } else { _root.stopere = 0; } _root.visotalese = this._y - _root.yylese; _root.visotae = this._y - _root.yye; _root.shirinalese = this._x - _root.xxlese; _root.shirinae = this._x - _root.xxe; _root.shirinale = this._x - _root.xxle; _root.shirinare = this._x - _root.xxre; _root.shire = _root.shire * 0.5; _root.vise = _root.vise * 0.5; } function dvigyupe(shage) { if (ye < 10) { shage = 0; } srave(); if (((-20 < _root.shirinalese) && (_root.shirinalese < 20)) && (_root.stoperlese == 1)) { shage = -4; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } function dvigydowne(shage) { if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.vise(-1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) { shage = 0; } ye = this._y; if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } this._y = ye + shage; } function dvigxle(shage) { if (xe < 10) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = -2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = -2; } if ((((_root.shirle * -1) - 20) < _root.shirinale) && (_root.stoperle == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } function dvigxre(shage) { if (530 < xe) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = 2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = 2; } if ((_root.shirinare < (_root.shirre + 20)) && (_root.stoperre == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } shage = 15; if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.stopertrube == 1) || (_root.stoperlese == 1)) || (((((_root.vise * -1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) && (_root.visotae < 0))) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } onClipEvent (enterFrame) { xee = this._x; yee = this._y; yee = yee - _root.yyy; xee = xee - _root.xxx; if (0 < yee) { dvigyupe(0); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy3e = 1; } else { _root.pleyy3e = 0; } } else { _root.pleyy3e = 0; } if (yee < 0) { dvigydowne(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy4e = 1; } else { _root.pleyy4e = 0; } } else { _root.pleyy4e = 0; } if (xee < 10) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxre(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2e = 1; } } } else { _root.pleyy2e = 0; } if (0 < xee) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxle(-4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1e = 1; } } } else { _root.pleyy1e = 0; } if (_root.pleyy1e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.polete.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 499 MovieClip "poletw" in Frame 45
onClipEvent (enterFrame) { function sravw() { if ((_root.stoperr1w == 1) || (_root.stoperr2w == 1)) { _root.stoperrw = 1; } else { _root.stoperrw = 0; } if ((_root.stoperl1w == 1) || (_root.stoperl2w == 1)) { _root.stoperlw = 1; } else { _root.stoperlw = 0; } if ((_root.stopertrub1w == 1) || (_root.stopertrub2w == 1)) { _root.stopertrubw = 1; } else { _root.stopertrubw = 0; } if (((((_root.stoperles1w == 1) || (_root.stoperles2w == 1)) || (_root.stoperles3w == 1)) || (_root.stoperles4w == 1)) || (_root.stoperles5w == 1)) { _root.stoperlesw = 1; } else { _root.stoperlesw = 0; } if ((((((((((_root.stoper1w == 1) || (_root.stoper2w == 1)) || (_root.stoper3w == 1)) || (_root.stoper4w == 1)) || (_root.stoper5w == 1)) || (_root.stoper6w == 1)) || (_root.stoper7w == 1)) || (_root.stoper8w == 1)) || (_root.stoper9w == 1)) || (_root.stoper10w == 1)) { _root.stoperw = 1; } else { _root.stoperw = 0; } _root.visotalesw = this._y - _root.yylesw; _root.visotaw = this._y - _root.yyw; _root.shirinalesw = this._x - _root.xxlesw; _root.shirinaw = this._x - _root.xxw; _root.shirinalw = this._x - _root.xxlw; _root.shirinarw = this._x - _root.xxrw; _root.shirw = _root.shirw * 0.5; _root.visw = _root.visw * 0.5; } function dvigyupw(shagw) { if (yw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if (((-20 < _root.shirinalesw) && (_root.shirinalesw < 20)) && (_root.stoperlesw == 1)) { shagw = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigydownw(shagw) { if (350 < yw) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.visw(-1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigxlw(shagw) { if (xw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if ((((_root.shirlw * -1) - 20) < _root.shirinalw) && (_root.stoperlw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } function dvigxrw(shagw) { if (530 < xw) { shagw = 0; } sravw(); if ((_root.shirinarw < (_root.shirrw + 20)) && (_root.stoperrw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } shagw = 15; if (350 < yw) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.stopertrubw == 1) || (_root.stoperlesw == 1)) || (((((_root.visw * -1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) && (_root.visotaw < 0))) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } onClipEvent (enterFrame) { xww = this._x; yww = this._y; yww = yww - _root.yyy; xww = xww - _root.xxx; if (0 < yww) { dvigyupw(0); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy3w = 1; } else { _root.pleyy3w = 0; } } else { _root.pleyy3w = 0; } if (yww < 0) { dvigydownw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy4w = 1; } else { _root.pleyy4w = 0; } } else { _root.pleyy4w = 0; } if (xww < 10) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxrw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2w = 1; } } } else { _root.pleyy2w = 0; } if (0 < xww) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxlw(-4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1w = 1; } } } else { _root.pleyy1w = 0; } if (_root.pleyy1w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletw.gotoAndStop(16); } }
Frame 46
stop();
Frame 47
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 48
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 250; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 50; _root.poletw._x = 530; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhods.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 70; _root.serpp1._x = 530; _root.serpp2._y = 70; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 150; _root.serpp5._x = 100;
Instance of Symbol 152 MovieClip "leninn" in Frame 48
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.leningif.gotoAndPlay(2); _root.lenin = 1; } } }
Frame 49
stop();
Frame 50
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 51
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 350; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhods.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 50; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 50; _root.serpp3._x = 450; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 51
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 51
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Frame 52
stop();
Frame 53
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 54
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 260; _root.poletz._y = 350; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 350; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 350; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhods.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 150; _root.serpp1._x = 480; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 260; _root.serpp3._x = 400; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 350; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Frame 55
stop();
Frame 56
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 57
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 100; _root.poletz._y = 350; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 150; _root.polete._x = 230; _root.poletw._y = 350; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhods.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhod; _root.polet._x = _root.xxvhod; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 480; _root.serpp2._y = 190; _root.serpp2._x = 50; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 150; _root.serpp4._x = 400; _root.serpp5._y = 150; _root.serpp5._x = 230;
Instance of Symbol 60 MovieClip in Frame 57
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles5 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles5w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles5z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles5e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles5e = 0; } }
Instance of Symbol 62 MovieClip in Frame 57
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stopertrub1 = 1; } else { _root.stopertrub1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stopertrub1w = 1; } else { _root.stopertrub1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stopertrub1z = 1; } else { _root.stopertrub1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stopertrub1e = 1; } else { _root.stopertrub1e = 0; } }
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 57
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 57
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Frame 58
stop();
Frame 59
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 60
gotoAndPlay (666);
Instance of Symbol 523 MovieClip "vhodsssr" in Frame 62
onClipEvent (enterFrame) { _root.yyvhods = this._y; _root.xxvhods = this._x; }
Frame 63
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 100; _root.leninn._y = 350; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodsssr.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhods; _root.polet._x = _root.xxvhods; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 480; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 530; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 200;
Instance of Symbol 52 MovieClip "les" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles1 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles1z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles1w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles1e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles1e = 0; } }
Instance of Symbol 54 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles2 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles2z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles2w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles2e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles2e = 0; } }
Instance of Symbol 56 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles3 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles3w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles3z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles3e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles3e = 0; } }
Instance of Symbol 58 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles4 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles4z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles4w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles4e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles4e = 0; } }
Instance of Symbol 60 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperles5 = 1; _root.visles = this._height; _root.shirles = this._width; _root.yyles = this._y; _root.xxles = this._x; } else { _root.stoperles5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperles5w = 1; _root.vislesw = this._height; _root.shirlesw = this._width; _root.yylesw = this._y; _root.xxlesw = this._x; } else { _root.stoperles5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperles5z = 1; _root.vislesz = this._height; _root.shirlesz = this._width; _root.yylesz = this._y; _root.xxlesz = this._x; } else { _root.stoperles5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperles5e = 1; _root.vislese = this._height; _root.shirlese = this._width; _root.yylese = this._y; _root.xxlese = this._x; } else { _root.stoperles5e = 0; } }
Instance of Symbol 62 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stopertrub1 = 1; } else { _root.stopertrub1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stopertrub1w = 1; } else { _root.stopertrub1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stopertrub1z = 1; } else { _root.stopertrub1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stopertrub1e = 1; } else { _root.stopertrub1e = 0; } }
Instance of Symbol 64 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper1 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper1w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper1w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper1z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper1z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper1e = 1; _root.vise = this._height; _root.shier = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper1e = 0; } }
Instance of Symbol 66 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper2 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper2w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper2w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper2z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper2z = 0; } }
Instance of Symbol 68 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper3 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper3 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper3w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper3w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper3z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper3z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper3e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper3e = 0; } }
Instance of Symbol 70 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper10 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper10 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper10z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper10z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper10w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper10w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper10e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper10e = 0; } }
Instance of Symbol 72 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper4 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper4 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper4z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper4z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper4w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper4w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper4e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper4e = 0; } }
Instance of Symbol 74 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper5 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper5 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper5w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper5w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper5z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper5z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper5e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper5e = 0; } }
Instance of Symbol 76 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper6 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper6 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper6z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper6z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper6w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper6w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper6e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper6e = 0; } }
Instance of Symbol 78 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper7 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper7 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper7z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper7z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper7w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper7w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper7e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper7e = 0; } }
Instance of Symbol 80 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper8 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper8 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper8w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper8w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper8z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper8z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper8e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper8e = 0; } }
Instance of Symbol 82 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoper9 = 1; _root.vis = this._height; _root.shir = this._width; _root.yy = this._y; _root.xx = this._x; } else { _root.stoper9 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoper9w = 1; _root.visw = this._height; _root.shirw = this._width; _root.yyw = this._y; _root.xxw = this._x; } else { _root.stoper9w = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoper9z = 1; _root.visz = this._height; _root.shirz = this._width; _root.yyz = this._y; _root.xxz = this._x; } else { _root.stoper9z = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoper9e = 1; _root.vise = this._height; _root.shire = this._width; _root.yye = this._y; _root.xxe = this._x; } else { _root.stoper9e = 0; } }
Instance of Symbol 86 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr1 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr1z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr1w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr1e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr1e = 0; } }
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Instance of Symbol 92 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl2 = 1; _root.shirl = this._width; _root.visl = this._height; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl2z = 1; _root.shirlz = this._width; _root.vislz = this._height; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl2w = 1; _root.shirlw = this._width; _root.vislw = this._height; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl2e = 1; _root.shirle = this._width; _root.visle = this._height; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl2e = 0; } }
Instance of Symbol 118 MovieClip in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { if (_root.serp == 5) { _root.serp = 0; _root.exit.gotoAndPlay(2); } } }
Instance of Symbol 149 MovieClip "trupik" in Frame 63
onClipEvent (load) { this._alpha = 0; } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.trup == 1) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._x = _root.xxx; this._y = _root.yyy; _root.trupik.play(); this._alpha = 100; } } }
Instance of Symbol 152 MovieClip "leninn" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.leningif.gotoAndPlay(2); _root.lenin = 1; } } }
Instance of Symbol 180 MovieClip "polet" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { function srav() { if ((_root.stoperr1 == 1) || (_root.stoperr2 == 1)) { _root.stoperr = 1; } else { _root.stoperr = 0; } if ((_root.stoperl1 == 1) || (_root.stoperl2 == 1)) { _root.stoperl = 1; } else { _root.stoperl = 0; } if ((_root.stopertrub1 == 1) || (_root.stopertrub2 == 1)) { _root.stopertrub = 1; } else { _root.stopertrub = 0; } if (((((_root.stoperles1 == 1) || (_root.stoperles2 == 1)) || (_root.stoperles3 == 1)) || (_root.stoperles4 == 1)) || (_root.stoperles5 == 1)) { _root.stoperles = 1; } else { _root.stoperles = 0; } if ((((((((((_root.stoper1 == 1) || (_root.stoper2 == 1)) || (_root.stoper3 == 1)) || (_root.stoper4 == 1)) || (_root.stoper5 == 1)) || (_root.stoper6 == 1)) || (_root.stoper7 == 1)) || (_root.stoper8 == 1)) || (_root.stoper9 == 1)) || (_root.stoper10 == 1)) { _root.stoper = 1; } else { _root.stoper = 0; } _root.visotales = this._y - _root.yyles; _root.visota = this._y - _root.yy; _root.shirinales = this._x - _root.xxles; _root.shirina = this._x - _root.xx; _root.shirinal = this._x - _root.xxl; _root.shirinar = this._x - _root.xxr; _root.shir = _root.shir * 0.5; _root.vis = _root.vis * 0.5; } function dvigyup(shag) { if (y < 10) { shag = 0; } srav(); if (((-20 < _root.shirinales) && (_root.shirinales < 20)) && (_root.stoperles == 1)) { shag = -10; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigydown(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; } function dvigxl(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (x < 30) { shag = 0; } srav(); if ((((_root.shirl * -1) - 20) < _root.shirinal) && (_root.stoperl == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } function dvigxr(shag) { if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { shag = 0; } } if (520 < x) { shag = 0; } srav(); if ((_root.shirinar < (_root.shirr + 20)) && (_root.stoperr == 1)) { shag = 0; } x = this._x; this._x = x + shag; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.poletz)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } if (this.hitTest(_root.polete)) { if (_root.lenin == 1) { } else { this._alpha = 0; _root.trup = 1; } } shag = 15; if (350 < y) { shag = 0; } srav(); if (((_root.stopertrub == 1) || (_root.stoperles == 1)) || (((((_root.vis * -1) - 20) < _root.visota) && (_root.stoper == 1)) && (_root.visota < 0))) { shag = 0; } y = this._y; this._y = y + shag; if (Key.isDown(37)) { dvigxl(-10); } if (Key.isDown(39)) { dvigxr(10); } if (Key.isDown(38)) { dvigyup(0); } if (Key.isDown(40)) { dvigydown(10); } } onClipEvent (keyUp) { if (Key.isDown(38)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(40)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(37)) { _root.polet.stop(); } if (Key.isDown(39)) { } _root.polet.stop(); } onClipEvent (enterFrame) { if (Key.isDown(37)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy1 = 1; } } else { _root.pleyy1 = 0; } if (Key.isDown(38)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy3 = 1; } } else { _root.pleyy3 = 0; } if (Key.isDown(40)) { if ((_root.stoper == 0) && (_root.stoperles == 1)) { _root.polet.play(); _root.pleyy4 = 1; } } else { _root.pleyy4 = 0; } if (Key.isDown(39)) { if ((_root.stoper == 1) && (_root.stoperles == 0)) { _root.polet.play(); _root.pleyy2 = 1; } } else { _root.pleyy2 = 0; } } onClipEvent (enterFrame) { if (_root.pleyy1 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(16); } else { _root.polet.gotoAndPlay(3); } } if (_root.pleyy2 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(19); } else { _root.polet.gotoAndPlay(6); } } if (_root.pleyy3 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(23); } else { _root.polet.gotoAndPlay(9); } } if (_root.pleyy4 == 1) { if (_root.lenin == 1) { _root.polet.gotoAndPlay(26); } else { _root.polet.gotoAndPlay(12); } } _root.xxx = this._x; _root.yyy = this._y; }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp1" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp3" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp2" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp4" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 182 MovieClip "serpp5" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { ppp = this._alpha; if (0 < ppp) { this._alpha = 0; _root.serp = _root.serp + 1; m0 = new Sound(); m0.attachSound("serps"); m0.start(0, 1); } } }
Instance of Symbol 575 MovieClip "polete" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { function srave() { if ((_root.stoperr1e == 1) || (_root.stoperr2e == 1)) { _root.stoperre = 1; } else { _root.stoperre = 0; } if ((_root.stoperl1e == 1) || (_root.stoperl2e == 1)) { _root.stoperle = 1; } else { _root.stoperle = 0; } if ((_root.stopertrub1e == 1) || (_root.stopertrub2e == 1)) { _root.stopertrube = 1; } else { _root.stopertrube = 0; } if (((((_root.stoperles1e == 1) || (_root.stoperles2e == 1)) || (_root.stoperles3e == 1)) || (_root.stoperles4e == 1)) || (_root.stoperles5e == 1)) { _root.stoperlese = 1; } else { _root.stoperlese = 0; } if ((((((((((_root.stoper1e == 1) || (_root.stoper2e == 1)) || (_root.stoper3e == 1)) || (_root.stoper4e == 1)) || (_root.stoper5e == 1)) || (_root.stoper6e == 1)) || (_root.stoper7e == 1)) || (_root.stoper8e == 1)) || (_root.stoper9e == 1)) || (_root.stoper10e == 1)) { _root.stopere = 1; } else { _root.stopere = 0; } _root.visotalese = this._y - _root.yylese; _root.visotae = this._y - _root.yye; _root.shirinalese = this._x - _root.xxlese; _root.shirinae = this._x - _root.xxe; _root.shirinale = this._x - _root.xxle; _root.shirinare = this._x - _root.xxre; _root.shire = _root.shire * 0.5; _root.vise = _root.vise * 0.5; } function dvigyupe(shage) { if (ye < 10) { shage = 0; } srave(); if (((-20 < _root.shirinalese) && (_root.shirinalese < 20)) && (_root.stoperlese == 1)) { shage = -4; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } function dvigydowne(shage) { if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.vise(-1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) { shage = 0; } ye = this._y; if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } this._y = ye + shage; } function dvigxle(shage) { if (xe < 10) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = -2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = -2; } if ((((_root.shirle * -1) - 20) < _root.shirinale) && (_root.stoperle == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } function dvigxre(shage) { if (530 < xe) { shage = 0; } srave(); if (this.hitTest(_root.poletw)) { shage = 2; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { shage = 2; } if ((_root.shirinare < (_root.shirre + 20)) && (_root.stoperre == 1)) { shage = 0; } if (_root.lenin == 1) { shage = 0; } xe = this._x; this._x = xe + shage; } shage = 15; if (350 < ye) { shage = 0; } srave(); if (((_root.stopertrube == 1) || (_root.stoperlese == 1)) || (((((_root.vise * -1) - 20) < _root.visotae) && (_root.stopere == 1)) && (_root.visotae < 0))) { shage = 0; } ye = this._y; this._y = ye + shage; } onClipEvent (enterFrame) { xee = this._x; yee = this._y; yee = yee - _root.yyy; xee = xee - _root.xxx; if (0 < yee) { dvigyupe(0); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy3e = 1; } else { _root.pleyy3e = 0; } } else { _root.pleyy3e = 0; } if (yee < 0) { dvigydowne(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 0) && (_root.stoperlese == 1)) { _root.pleyy4e = 1; } else { _root.pleyy4e = 0; } } else { _root.pleyy4e = 0; } if (xee < 10) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxre(4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2e = 1; } } } else { _root.pleyy2e = 0; } if (0 < xee) { if (((((((4 < yee) || (yee < -4)) && (_root.stoperlese == 1)) && (-5 < _root.shirinalese)) && (_root.shirinalese < 5)) && (_root.visotalese < (_root.vislese - 10))) && (_root.stopere == 0)) { } else { dvigxle(-4); _root.polete.play(); if ((_root.stopere == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1e = 1; } } } else { _root.pleyy1e = 0; } if (_root.pleyy1e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4e == 1) { _root.polete.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.polete.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 593 MovieClip "poletw" in Frame 63
onClipEvent (enterFrame) { function sravw() { if ((_root.stoperr1w == 1) || (_root.stoperr2w == 1)) { _root.stoperrw = 1; } else { _root.stoperrw = 0; } if ((_root.stoperl1w == 1) || (_root.stoperl2w == 1)) { _root.stoperlw = 1; } else { _root.stoperlw = 0; } if ((_root.stopertrub1w == 1) || (_root.stopertrub2w == 1)) { _root.stopertrubw = 1; } else { _root.stopertrubw = 0; } if (((((_root.stoperles1w == 1) || (_root.stoperles2w == 1)) || (_root.stoperles3w == 1)) || (_root.stoperles4w == 1)) || (_root.stoperles5w == 1)) { _root.stoperlesw = 1; } else { _root.stoperlesw = 0; } if ((((((((((_root.stoper1w == 1) || (_root.stoper2w == 1)) || (_root.stoper3w == 1)) || (_root.stoper4w == 1)) || (_root.stoper5w == 1)) || (_root.stoper6w == 1)) || (_root.stoper7w == 1)) || (_root.stoper8w == 1)) || (_root.stoper9w == 1)) || (_root.stoper10w == 1)) { _root.stoperw = 1; } else { _root.stoperw = 0; } _root.visotalesw = this._y - _root.yylesw; _root.visotaw = this._y - _root.yyw; _root.shirinalesw = this._x - _root.xxlesw; _root.shirinaw = this._x - _root.xxw; _root.shirinalw = this._x - _root.xxlw; _root.shirinarw = this._x - _root.xxrw; _root.shirw = _root.shirw * 0.5; _root.visw = _root.visw * 0.5; } function dvigyupw(shagw) { if (yw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if (((-20 < _root.shirinalesw) && (_root.shirinalesw < 20)) && (_root.stoperlesw == 1)) { shagw = -4; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigydownw(shagw) { if (350 < yw) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.visw(-1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigxlw(shagw) { if (xw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if ((((_root.shirlw * -1) - 20) < _root.shirinalw) && (_root.stoperlw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } function dvigxrw(shagw) { if (530 < xw) { shagw = 0; } sravw(); if ((_root.shirinarw < (_root.shirrw + 20)) && (_root.stoperrw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } shagw = 15; if (350 < yw) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.stopertrubw == 1) || (_root.stoperlesw == 1)) || (((((_root.visw * -1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) && (_root.visotaw < 0))) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } onClipEvent (enterFrame) { xww = this._x; yww = this._y; yww = yww - _root.yyy; xww = xww - _root.xxx; if (0 < yww) { dvigyupw(0); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy3w = 1; } else { _root.pleyy3w = 0; } } else { _root.pleyy3w = 0; } if (yww < 0) { dvigydownw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy4w = 1; } else { _root.pleyy4w = 0; } } else { _root.pleyy4w = 0; } if (xww < 10) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxrw(4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2w = 1; } } } else { _root.pleyy2w = 0; } if (0 < xww) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxlw(-4); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1w = 1; } } } else { _root.pleyy1w = 0; } if (_root.pleyy1w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletw.gotoAndStop(16); } }
Frame 64
stop();
Frame 65
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 66
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 150; _root.leninn._y = 150; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodsssr.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhods; _root.polet._x = _root.xxvhods; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 530; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 100; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 100; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 100;
Instance of Symbol 612 MovieClip "poletz" in Frame 66
onClipEvent (enterFrame) { function sravz() { if ((_root.stoperr1z == 1) || (_root.stoperr2z == 1)) { _root.stoperrz = 1; } else { _root.stoperrz = 0; } if ((_root.stoperl1z == 1) || (_root.stoperl2z == 1)) { _root.stoperlz = 1; } else { _root.stoperlz = 0; } if ((_root.stopertrub1z == 1) || (_root.stopertrub2z == 1)) { _root.stopertrubz = 1; } else { _root.stopertrubz = 0; } if (((((_root.stoperles1z == 1) || (_root.stoperles2z == 1)) || (_root.stoperles3z == 1)) || (_root.stoperles4z == 1)) || (_root.stoperles5z == 1)) { _root.stoperlesz = 1; } else { _root.stoperlesz = 0; } if ((((((((((_root.stoper1z == 1) || (_root.stoper2z == 1)) || (_root.stoper3z == 1)) || (_root.stoper4z == 1)) || (_root.stoper5z == 1)) || (_root.stoper6z == 1)) || (_root.stoper7z == 1)) || (_root.stoper8z == 1)) || (_root.stoper9z == 1)) || (_root.stoper10z == 1)) { _root.stoperz = 1; } else { _root.stoperz = 0; } _root.visotalesz = this._y - _root.yylesz; _root.visotaz = this._y - _root.yyz; _root.shirinalesz = this._x - _root.xxlesz; _root.shirinaz = this._x - _root.xxz; _root.shirinalz = this._x - _root.xxlz; _root.shirinarz = this._x - _root.xxrz; _root.shirz = _root.shirz * 0.5; _root.visz = _root.visz * 0.5; } function dvigyupz(shagz) { if (yz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (((-20 < _root.shirinalesz) && (_root.shirinalesz < 20)) && (_root.stoperlesz == 1)) { shagz = -7; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigydownz(shagz) { if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.visz(-1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigxlz(shagz) { if (xz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if ((((_root.shirlz * -1) - 20) < _root.shirinalz) && (_root.stoperlz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } function dvigxrz(shagz) { if (530 < xz) { shagz = 0; } sravz(); if ((_root.shirinarz < (_root.shirrz + 20)) && (_root.stoperrz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } shagz = 15; if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.stopertrubz == 1) || (_root.stoperlesz == 1)) || (((((_root.visz * -1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) && (_root.visotaz < 0))) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } onClipEvent (enterFrame) { xzz = this._x; yzz = this._y; yzz = yzz - _root.yyy; xzz = xzz - _root.xxx; if (0 < yzz) { dvigyupz(0); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy3z = 1; } else { _root.pleyy3z = 0; } } else { _root.pleyy3z = 0; } if (yzz < 0) { dvigydownz(7); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy4z = 1; } else { _root.pleyy4z = 0; } } else { _root.pleyy4z = 0; } if (xzz < 10) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxrz(7); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy2z = 1; } } } else { _root.pleyy2z = 0; } if (0 < xzz) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxlz(-7); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy1z = 1; } } } else { _root.pleyy1z = 0; } if (_root.pleyy1z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletz.gotoAndStop(16); } }
Frame 67
stop();
Frame 68
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 69
_root.leninn._alpha = 100; _root.leninn._x = 85; _root.leninn._y = 260; _root.poletz._y = 260; _root.poletz._x = 530; _root.polete._y = 50; _root.polete._x = 300; _root.poletw._y = 300; _root.poletw._x = 100; _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.serp = 0; _root.trup = 0; _root.vhodsssr.gotoAndPlay(1); _root.nom = _root._currentframe; _root.polet._y = _root.yyvhods; _root.polet._x = _root.xxvhods; _root.serpp1._alpha = 100; _root.serpp2._alpha = 100; _root.serpp3._alpha = 100; _root.serpp4._alpha = 100; _root.serpp5._alpha = 100; _root.serpp1._y = 50; _root.serpp1._x = 480; _root.serpp2._y = 150; _root.serpp2._x = 330; _root.serpp3._y = 350; _root.serpp3._x = 50; _root.serpp4._y = 260; _root.serpp4._x = 530; _root.serpp5._y = 260; _root.serpp5._x = 150;
Instance of Symbol 88 MovieClip in Frame 69
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperr2 = 1; _root.visr = this._height; _root.shirr = this._width; _root.yyr = this._y; _root.xxr = this._x; } else { _root.stoperr2 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperr2z = 1; _root.visrz = this._height; _root.shirrz = this._width; _root.yyrz = this._y; _root.xxrz = this._x; } else { _root.stoperr2z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperr2w = 1; _root.visrw = this._height; _root.shirrw = this._width; _root.yyrw = this._y; _root.xxrw = this._x; } else { _root.stoperr2w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperr2e = 1; _root.visre = this._height; _root.shirre = this._width; _root.yyre = this._y; _root.xxre = this._x; } else { _root.stoperr2e = 0; } }
Instance of Symbol 90 MovieClip in Frame 69
onClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root.polet)) { _root.stoperl1 = 1; _root.visl = this._height; _root.shirl = this._width; _root.yyl = this._y; _root.xxl = this._x; } else { _root.stoperl1 = 0; } if (this.hitTest(_root.poletz)) { _root.stoperl1z = 1; _root.vislz = this._height; _root.shirlz = this._width; _root.yylz = this._y; _root.xxlz = this._x; } else { _root.stoperl1z = 0; } if (this.hitTest(_root.poletw)) { _root.stoperl1w = 1; _root.vislw = this._height; _root.shirlw = this._width; _root.yylw = this._y; _root.xxlw = this._x; } else { _root.stoperl1w = 0; } if (this.hitTest(_root.polete)) { _root.stoperl1e = 1; _root.visle = this._height; _root.shirle = this._width; _root.yyle = this._y; _root.xxle = this._x; } else { _root.stoperl1e = 0; } }
Instance of Symbol 612 MovieClip "poletz" in Frame 69
onClipEvent (enterFrame) { function sravz() { if ((_root.stoperr1z == 1) || (_root.stoperr2z == 1)) { _root.stoperrz = 1; } else { _root.stoperrz = 0; } if ((_root.stoperl1z == 1) || (_root.stoperl2z == 1)) { _root.stoperlz = 1; } else { _root.stoperlz = 0; } if ((_root.stopertrub1z == 1) || (_root.stopertrub2z == 1)) { _root.stopertrubz = 1; } else { _root.stopertrubz = 0; } if (((((_root.stoperles1z == 1) || (_root.stoperles2z == 1)) || (_root.stoperles3z == 1)) || (_root.stoperles4z == 1)) || (_root.stoperles5z == 1)) { _root.stoperlesz = 1; } else { _root.stoperlesz = 0; } if ((((((((((_root.stoper1z == 1) || (_root.stoper2z == 1)) || (_root.stoper3z == 1)) || (_root.stoper4z == 1)) || (_root.stoper5z == 1)) || (_root.stoper6z == 1)) || (_root.stoper7z == 1)) || (_root.stoper8z == 1)) || (_root.stoper9z == 1)) || (_root.stoper10z == 1)) { _root.stoperz = 1; } else { _root.stoperz = 0; } _root.visotalesz = this._y - _root.yylesz; _root.visotaz = this._y - _root.yyz; _root.shirinalesz = this._x - _root.xxlesz; _root.shirinaz = this._x - _root.xxz; _root.shirinalz = this._x - _root.xxlz; _root.shirinarz = this._x - _root.xxrz; _root.shirz = _root.shirz * 0.5; _root.visz = _root.visz * 0.5; } function dvigyupz(shagz) { if (yz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if (((-20 < _root.shirinalesz) && (_root.shirinalesz < 20)) && (_root.stoperlesz == 1)) { shagz = -8; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigydownz(shagz) { if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.visz(-1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } function dvigxlz(shagz) { if (xz < 10) { shagz = 0; } sravz(); if ((((_root.shirlz * -1) - 20) < _root.shirinalz) && (_root.stoperlz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } function dvigxrz(shagz) { if (530 < xz) { shagz = 0; } sravz(); if ((_root.shirinarz < (_root.shirrz + 20)) && (_root.stoperrz == 1)) { shagz = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagz = 0; } xz = this._x; this._x = xz + shagz; } shagz = 15; if (350 < yz) { shagz = 0; } sravz(); if (((_root.stopertrubz == 1) || (_root.stoperlesz == 1)) || (((((_root.visz * -1) - 20) < _root.visotaz) && (_root.stoperz == 1)) && (_root.visotaz < 0))) { shagz = 0; } yz = this._y; this._y = yz + shagz; } onClipEvent (enterFrame) { xzz = this._x; yzz = this._y; yzz = yzz - _root.yyy; xzz = xzz - _root.xxx; if (0 < yzz) { dvigyupz(0); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy3z = 1; } else { _root.pleyy3z = 0; } } else { _root.pleyy3z = 0; } if (yzz < 0) { dvigydownz(8); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 0) && (_root.stoperlesz == 1)) { _root.pleyy4z = 1; } else { _root.pleyy4z = 0; } } else { _root.pleyy4z = 0; } if (xzz < 10) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxrz(8); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy2z = 1; } } } else { _root.pleyy2z = 0; } if (0 < xzz) { if (((((((4 < yzz) || (yzz < -4)) && (_root.stoperlesz == 1)) && (-5 < _root.shirinalesz)) && (_root.shirinalesz < 5)) && (_root.visotalesz < (_root.vislesz - 10))) && (_root.stoperz == 0)) { } else { dvigxlz(-8); _root.poletz.play(); if ((_root.stoperz == 1) && (_root.stoperlesz == 0)) { _root.pleyy1z = 1; } } } else { _root.pleyy1z = 0; } if (_root.pleyy1z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4z == 1) { _root.poletz.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletz.gotoAndStop(16); } }
Instance of Symbol 593 MovieClip "poletw" in Frame 69
onClipEvent (enterFrame) { function sravw() { if ((_root.stoperr1w == 1) || (_root.stoperr2w == 1)) { _root.stoperrw = 1; } else { _root.stoperrw = 0; } if ((_root.stoperl1w == 1) || (_root.stoperl2w == 1)) { _root.stoperlw = 1; } else { _root.stoperlw = 0; } if ((_root.stopertrub1w == 1) || (_root.stopertrub2w == 1)) { _root.stopertrubw = 1; } else { _root.stopertrubw = 0; } if (((((_root.stoperles1w == 1) || (_root.stoperles2w == 1)) || (_root.stoperles3w == 1)) || (_root.stoperles4w == 1)) || (_root.stoperles5w == 1)) { _root.stoperlesw = 1; } else { _root.stoperlesw = 0; } if ((((((((((_root.stoper1w == 1) || (_root.stoper2w == 1)) || (_root.stoper3w == 1)) || (_root.stoper4w == 1)) || (_root.stoper5w == 1)) || (_root.stoper6w == 1)) || (_root.stoper7w == 1)) || (_root.stoper8w == 1)) || (_root.stoper9w == 1)) || (_root.stoper10w == 1)) { _root.stoperw = 1; } else { _root.stoperw = 0; } _root.visotalesw = this._y - _root.yylesw; _root.visotaw = this._y - _root.yyw; _root.shirinalesw = this._x - _root.xxlesw; _root.shirinaw = this._x - _root.xxw; _root.shirinalw = this._x - _root.xxlw; _root.shirinarw = this._x - _root.xxrw; _root.shirw = _root.shirw * 0.5; _root.visw = _root.visw * 0.5; } function dvigyupw(shagw) { if (yw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if (((-20 < _root.shirinalesw) && (_root.shirinalesw < 20)) && (_root.stoperlesw == 1)) { shagw = -6; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigydownw(shagw) { if (350 < yw) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.visw(-1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } function dvigxlw(shagw) { if (xw < 10) { shagw = 0; } sravw(); if ((((_root.shirlw * -1) - 20) < _root.shirinalw) && (_root.stoperlw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } function dvigxrw(shagw) { if (530 < xw) { shagw = 0; } sravw(); if ((_root.shirinarw < (_root.shirrw + 20)) && (_root.stoperrw == 1)) { shagw = 0; } if (_root.lenin == 1) { shagw = 0; } xw = this._x; this._x = xw + shagw; } shagw = 15; if (350 < yw) { shagw = 0; } sravw(); if (((_root.stopertrubw == 1) || (_root.stoperlesw == 1)) || (((((_root.visw * -1) - 20) < _root.visotaw) && (_root.stoperw == 1)) && (_root.visotaw < 0))) { shagw = 0; } yw = this._y; this._y = yw + shagw; } onClipEvent (enterFrame) { xww = this._x; yww = this._y; yww = yww - _root.yyy; xww = xww - _root.xxx; if (0 < yww) { dvigyupw(0); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy3w = 1; } else { _root.pleyy3w = 0; } } else { _root.pleyy3w = 0; } if (yww < 0) { dvigydownw(6); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 0) && (_root.stoperlesw == 1)) { _root.pleyy4w = 1; } else { _root.pleyy4w = 0; } } else { _root.pleyy4w = 0; } if (xww < 10) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxrw(6); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy2w = 1; } } } else { _root.pleyy2w = 0; } if (0 < xww) { if (((((((4 < yww) || (yww < -4)) && (_root.stoperlesw == 1)) && (-5 < _root.shirinalesw)) && (_root.shirinalesw < 5)) && (_root.visotalesw < (_root.vislesw - 10))) && (_root.stoperw == 0)) { } else { dvigxlw(-6); _root.poletw.play(); if ((_root.stoperw == 1) && (_root.stoperlesw == 0)) { _root.pleyy1w = 1; } } } else { _root.pleyy1w = 0; } if (_root.pleyy1w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(3); } if (_root.pleyy2w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(6); } if (_root.pleyy3w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(9); } if (_root.pleyy4w == 1) { _root.poletw.gotoAndPlay(12); } if (_root.lenin == 1) { _root.poletw.gotoAndStop(16); } }
Frame 70
stop();
Frame 71
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 1);
Frame 72
gotoAndPlay (673);
Instance of Symbol 687 MovieClip in Frame 251
onClipEvent (load) { _root.nom = _root._currentframe; }
Instance of Symbol 674 MovieClip in Frame 308
onClipEvent (load) { _root.nom = _root._currentframe; }
Instance of Symbol 687 MovieClip in Frame 343
onClipEvent (load) { _root.nom = _root._currentframe; }
Frame 659
stop(); stopAllSounds();
Frame 660
stop(); stopAllSounds();
Frame 661
gotoAndPlay (6); stopAllSounds();
Frame 662
stop(); stopAllSounds();
Frame 663
gotoAndPlay (23); stopAllSounds();
Frame 664
stop(); stopAllSounds();
Frame 665
gotoAndPlay (44); stopAllSounds();
Frame 666
stop(); stopAllSounds();
Frame 667
gotoAndPlay (62); stopAllSounds();
Frame 668
stop();
Frame 669
stop();
Frame 670
stop();
Frame 746
stop();
Symbol 18 MovieClip Frame 18
_root.gotoAndPlay("menu");
Symbol 27 Button
on (release) { gotoAndPlay (668); }
Symbol 32 Button
on (release) { gotoAndPlay (670); }
Symbol 39 Button
on (release, keyPress "<Enter>") { _root.dd = _root.yroven; if (_root.dd == "podval") { gotoAndPlay (662); } else if (_root.dd == "tiror") { gotoAndPlay (664); } else if (_root.dd == "sssr") { gotoAndPlay (666); } else if (_root.dd == "kreml") { gotoAndPlay (659); } else { gotoAndPlay (82); } }
Symbol 44 Button
on (release) { gotoAndPlay (669); }
Symbol 109 MovieClip Frame 7
stop();
Symbol 125 MovieClip Frame 1
if (_root.serp == 5) { gotoAndPlay (2); } else { gotoAndPlay (11); }
Symbol 127 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 127 MovieClip Frame 7
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 3);
Symbol 149 MovieClip Frame 2
stop();
Symbol 149 MovieClip Frame 27
if (_root.trup == 0) { gotoAndStop (1); } else { _root.knopka.gotoAndPlay(2); } gotoAndPlay (10);
Symbol 180 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 180 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 180 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 180 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 180 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 180 MovieClip Frame 17
gotoAndPlay (14);
Symbol 180 MovieClip Frame 20
gotoAndPlay (18);
Symbol 180 MovieClip Frame 24
gotoAndPlay (21);
Symbol 180 MovieClip Frame 27
gotoAndPlay (25);
Symbol 200 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 200 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 200 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 200 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 200 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 207 Button
on (release) { _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.trupik.gotoAndStop(1); _root.gotoAndPlay(_root.nom); _root.knopka.gotoAndStop(1); }
Symbol 213 Button
on (release) { _root.gotoAndPlay(2); }
Symbol 215 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 215 MovieClip Frame 2
if (Key.isDown(13)) { _root.polet._alpha = 100; _root.trup = 0; _root.trupik._alpha = 0; _root.trupik.gotoAndStop(1); _root.gotoAndPlay(_root.nom); _root.knopka.gotoAndStop(1); }
Symbol 215 MovieClip Frame 3
if (_root.trup == 0) { gotoAndStop (1); } else { gotoAndPlay (2); }
Symbol 226 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 226 MovieClip Frame 65
_root.lenin = 0;
Symbol 228 Button
on (release) { gotoAndPlay (5); stopAllSounds(); }
Symbol 257 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 257 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 257 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 257 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 257 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 284 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 284 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 284 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 284 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 284 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 288 MovieClip Frame 7
stop();
Symbol 316 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 316 MovieClip Frame 7
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 3);
Symbol 335 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 335 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 335 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 335 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 335 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 354 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 354 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 354 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 354 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 354 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 372 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 372 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 372 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 372 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 372 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 408 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 408 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 408 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 408 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 408 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 413 MovieClip Frame 7
stop();
Symbol 440 MovieClip Frame 1
if (_root.serp == 5) { gotoAndPlay (2); } else { gotoAndPlay (11); }
Symbol 442 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 442 MovieClip Frame 7
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 3);
Symbol 461 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 461 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 461 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 461 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 461 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 479 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 479 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 479 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 479 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 479 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 499 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 499 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 499 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 499 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 499 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 523 MovieClip Frame 7
stop();
Symbol 556 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 556 MovieClip Frame 7
_root.gotoAndPlay(_root.nom + 3);
Symbol 575 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 575 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 575 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 575 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 575 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 593 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 593 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 593 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 593 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 593 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 612 MovieClip Frame 1
stop();
Symbol 612 MovieClip Frame 4
gotoAndPlay (2);
Symbol 612 MovieClip Frame 7
gotoAndPlay (5);
Symbol 612 MovieClip Frame 10
gotoAndPlay (8);
Symbol 612 MovieClip Frame 13
gotoAndPlay (11);
Symbol 755 Button
on (release, keyPress "<Enter>") { nextFrame(); }
Instance of Symbol 687 MovieClip in Symbol 756 MovieClip Frame 1
onClipEvent (load) { _root.nom = _root._currentframe; }
Instance of Symbol 687 MovieClip in Symbol 767 MovieClip Frame 1
onClipEvent (load) { _root.nom = _root._currentframe; }
Instance of Symbol 687 MovieClip in Symbol 767 MovieClip Frame 77
onClipEvent (load) { _root.nom = _root._currentframe; }
Symbol 815 Button
on (release) { gotoAndPlay (5); }

Library Items

Symbol 1 Sound [serps]
Symbol 2 FontUsed by:3 8 9 10
Symbol 3 EditableTextUses:2Used by:Timeline
Symbol 4 GraphicUsed by:7
Symbol 5 GraphicUsed by:6
Symbol 6 MovieClipUses:5Used by:7
Symbol 7 MovieClipUses:4 6Used by:Timeline
Symbol 8 TextUses:2Used by:Timeline
Symbol 9 TextUses:2Used by:Timeline
Symbol 10 TextUses:2Used by:Timeline
Symbol 11 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 12 GraphicUsed by:13
Symbol 13 MovieClipUses:12Used by:Timeline
Symbol 14 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 15 BitmapUsed by:16 20
Symbol 16 GraphicUses:15Used by:18
Symbol 17 SoundUsed by:18
Symbol 18 MovieClipUses:16 17Used by:Timeline
Symbol 19 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 20 GraphicUses:15Used by:Timeline
Symbol 21 GraphicUsed by:27
Symbol 22 GraphicUsed by:27
Symbol 23 GraphicUsed by:27
Symbol 24 GraphicUsed by:27
Symbol 25 SoundUsed by:27 32 39 44 207 213 228 815  Timeline
Symbol 26 SoundUsed by:27 32 39 44 207 755
Symbol 27 ButtonUses:21 22 23 24 25 26Used by:Timeline
Symbol 28 GraphicUsed by:32
Symbol 29 GraphicUsed by:32
Symbol 30 GraphicUsed by:32
Symbol 31 GraphicUsed by:32
Symbol 32 ButtonUses:28 29 30 31 25 26Used by:Timeline
Symbol 33 BitmapUsed by:34
Symbol 34 GraphicUses:33Used by:Timeline
Symbol 35 GraphicUsed by:39
Symbol 36 GraphicUsed by:39
Symbol 37 GraphicUsed by:39
Symbol 38 GraphicUsed by:39
Symbol 39 ButtonUses:35 36 37 38 25 26Used by:Timeline
Symbol 40 GraphicUsed by:44
Symbol 41 GraphicUsed by:44
Symbol 42 GraphicUsed by:44
Symbol 43 GraphicUsed by:44
Symbol 44 ButtonUses:40 41 42 43 25 26Used by:Timeline
Symbol 45 FontUsed by:46 50 202 218 219 221 222 223 224 227 388 389 585 624 664 688 689 693 702 747 749 751 753 758 759 760 761 763 766 769 770 772 773 774 777 783 784 785 786 787 788 789 793 794 795 796 797 798 803 804 805 806 807 810 820 821 823 830 831
Symbol 46 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 47 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 48 MovieClipUsed by:Timeline
Symbol 49 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 50 EditableTextUses:45Used by:Timeline
Symbol 51 GraphicUsed by:52
Symbol 52 MovieClipUses:51Used by:Timeline
Symbol 53 GraphicUsed by:54
Symbol 54 MovieClipUses:53Used by:Timeline
Symbol 55 GraphicUsed by:56
Symbol 56 MovieClipUses:55Used by:Timeline
Symbol 57 GraphicUsed by:58
Symbol 58 MovieClipUses:57Used by:Timeline
Symbol 59 GraphicUsed by:60
Symbol 60 MovieClipUses:59Used by:Timeline
Symbol 61 GraphicUsed by:62
Symbol 62 MovieClipUses:61Used by:Timeline
Symbol 63 GraphicUsed by:64
Symbol 64 MovieClipUses:63Used by:Timeline
Symbol 65 GraphicUsed by:66
Symbol 66 MovieClipUses:65Used by:Timeline
Symbol 67 GraphicUsed by:68
Symbol 68 MovieClipUses:67Used by:Timeline
Symbol 69 GraphicUsed by:70
Symbol 70 MovieClipUses:69Used by:Timeline
Symbol 71 GraphicUsed by:72
Symbol 72 MovieClipUses:71Used by:Timeline
Symbol 73 GraphicUsed by:74
Symbol 74 MovieClipUses:73Used by:Timeline
Symbol 75 GraphicUsed by:76
Symbol 76 MovieClipUses:75Used by:Timeline
Symbol 77 GraphicUsed by:78
Symbol 78 MovieClipUses:77Used by:Timeline
Symbol 79 GraphicUsed by:80
Symbol 80 MovieClipUses:79Used by:Timeline
Symbol 81 GraphicUsed by:82
Symbol 82 MovieClipUses:81Used by:Timeline
Symbol 83 FontUsed by:84 93 232 233 258 259 261 262 266 267 291 292 305 373 374 376 377 379 380 382 383 385 386 414 415 500 501 504 505 508 509 512 513 524 525 594 613
Symbol 84 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 85 GraphicUsed by:86
Symbol 86 MovieClipUses:85Used by:Timeline
Symbol 87 GraphicUsed by:88
Symbol 88 MovieClipUses:87Used by:Timeline
Symbol 89 GraphicUsed by:90
Symbol 90 MovieClipUses:89Used by:Timeline
Symbol 91 GraphicUsed by:92
Symbol 92 MovieClipUses:91Used by:Timeline
Symbol 93 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 94 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 95 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 96 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 97 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 98 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 99 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 100 BitmapUsed by:101 102 103
Symbol 101 GraphicUses:100Used by:Timeline
Symbol 102 GraphicUses:100Used by:284  Timeline
Symbol 103 GraphicUses:100Used by:Timeline
Symbol 104 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 105 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 106 GraphicUsed by:109
Symbol 107 GraphicUsed by:109
Symbol 108 GraphicUsed by:109
Symbol 109 MovieClipUses:106 107 108Used by:Timeline
Symbol 110 GraphicUsed by:111
Symbol 111 MovieClipUses:110Used by:Timeline
Symbol 112 BitmapUsed by:113
Symbol 113 GraphicUses:112Used by:Timeline
Symbol 114 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 115 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 116 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 117 GraphicUsed by:118
Symbol 118 MovieClipUses:117Used by:Timeline
Symbol 119 GraphicUsed by:127
Symbol 120 GraphicUsed by:127
Symbol 121 GraphicUsed by:125
Symbol 122 GraphicUsed by:125
Symbol 123 GraphicUsed by:125
Symbol 124 GraphicUsed by:125
Symbol 125 MovieClipUses:121 122 123 124Used by:127 315 556
Symbol 126 SoundUsed by:127 316 442 556
Symbol 127 MovieClipUses:119 120 125 126Used by:Timeline
Symbol 128 GraphicUsed by:149
Symbol 129 BitmapUsed by:130
Symbol 130 GraphicUses:129Used by:131
Symbol 131 MovieClipUses:130Used by:149 180  Timeline
Symbol 132 GraphicUsed by:149
Symbol 133 GraphicUsed by:149
Symbol 134 SoundUsed by:149
Symbol 135 GraphicUsed by:149
Symbol 136 GraphicUsed by:149
Symbol 137 SoundUsed by:149
Symbol 138 GraphicUsed by:149
Symbol 139 GraphicUsed by:149
Symbol 140 SoundUsed by:149  Timeline
Symbol 141 GraphicUsed by:149
Symbol 142 GraphicUsed by:149
Symbol 143 GraphicUsed by:149
Symbol 144 GraphicUsed by:149
Symbol 145 GraphicUsed by:149
Symbol 146 GraphicUsed by:149
Symbol 147 GraphicUsed by:149
Symbol 148 GraphicUsed by:149
Symbol 149 MovieClipUses:128 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148Used by:Timeline
Symbol 150 BitmapUsed by:151
Symbol 151 GraphicUses:150Used by:152
Symbol 152 MovieClipUses:151Used by:Timeline
Symbol 153 GraphicUsed by:180
Symbol 154 GraphicUsed by:180
Symbol 155 GraphicUsed by:180
Symbol 156 GraphicUsed by:180
Symbol 157 GraphicUsed by:180
Symbol 158 GraphicUsed by:180
Symbol 159 GraphicUsed by:180
Symbol 160 GraphicUsed by:180
Symbol 161 GraphicUsed by:180
Symbol 162 GraphicUsed by:180
Symbol 163 GraphicUsed by:180
Symbol 164 GraphicUsed by:180
Symbol 165 GraphicUsed by:180
Symbol 166 GraphicUsed by:180
Symbol 167 BitmapUsed by:168 541
Symbol 168 GraphicUses:167Used by:180 226 828
Symbol 169 GraphicUsed by:180
Symbol 170 GraphicUsed by:180
Symbol 171 GraphicUsed by:180
Symbol 172 GraphicUsed by:180
Symbol 173 GraphicUsed by:180
Symbol 174 GraphicUsed by:180
Symbol 175 GraphicUsed by:180
Symbol 176 GraphicUsed by:180
Symbol 177 GraphicUsed by:180
Symbol 178 GraphicUsed by:180
Symbol 179 GraphicUsed by:180
Symbol 180 MovieClipUses:153 131 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179Used by:Timeline
Symbol 181 GraphicUsed by:182 215
Symbol 182 MovieClipUses:181Used by:Timeline
Symbol 183 GraphicUsed by:200
Symbol 184 BitmapUsed by:185 778 809
Symbol 185 GraphicUses:184Used by:186
Symbol 186 MovieClipUses:185Used by:200 578
Symbol 187 GraphicUsed by:200
Symbol 188 GraphicUsed by:200
Symbol 189 GraphicUsed by:200
Symbol 190 GraphicUsed by:200
Symbol 191 GraphicUsed by:200
Symbol 192 GraphicUsed by:200
Symbol 193 GraphicUsed by:200
Symbol 194 GraphicUsed by:200
Symbol 195 GraphicUsed by:200
Symbol 196 GraphicUsed by:200
Symbol 197 GraphicUsed by:200
Symbol 198 GraphicUsed by:200
Symbol 199 GraphicUsed by:200
Symbol 200 MovieClipUses:183 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199Used by:Timeline
Symbol 201 GraphicUsed by:215
Symbol 202 TextUses:45Used by:215
Symbol 203 GraphicUsed by:207
Symbol 204 GraphicUsed by:207
Symbol 205 GraphicUsed by:207
Symbol 206 GraphicUsed by:207
Symbol 207 ButtonUses:203 204 205 206 25 26Used by:215
Symbol 208 GraphicUsed by:213 228 815
Symbol 209 GraphicUsed by:213 228 815
Symbol 210 GraphicUsed by:213 228 815
Symbol 211 GraphicUsed by:213 228 815
Symbol 212 SoundUsed by:213 228 815
Symbol 213 ButtonUses:208 209 210 211 25 212Used by:215
Symbol 214 GraphicUsed by:215
Symbol 215 MovieClipUses:201 202 181 207 213 214Used by:Timeline
Symbol 216 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 217 GraphicUsed by:226
Symbol 218 TextUses:45Used by:226
Symbol 219 TextUses:45Used by:226
Symbol 220 SoundUsed by:226 755  Timeline
Symbol 221 TextUses:45Used by:226
Symbol 222 TextUses:45Used by:226
Symbol 223 TextUses:45Used by:226
Symbol 224 TextUses:45Used by:226
Symbol 225 SoundUsed by:226  Timeline
Symbol 226 MovieClipUses:217 168 218 219 220 221 222 223 224 225Used by:Timeline
Symbol 227 EditableTextUses:45Used by:Timeline
Symbol 228 ButtonUses:208 209 210 211 25 212Used by:Timeline
Symbol 229 SoundUsed by:230
Symbol 230 MovieClipUses:229Used by:Timeline
Symbol 231 MovieClipUsed by:Timeline
Symbol 232 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 233 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 234 BitmapUsed by:235 268
Symbol 235 GraphicUses:234Used by:Timeline
Symbol 236 BitmapUsed by:237 811
Symbol 237 GraphicUses:236Used by:238
Symbol 238 MovieClipUses:237Used by:612  Timeline
Symbol 239 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 240 GraphicUsed by:257
Symbol 241 BitmapUsed by:242 779
Symbol 242 GraphicUses:241Used by:257
Symbol 243 GraphicUsed by:257
Symbol 244 GraphicUsed by:257
Symbol 245 GraphicUsed by:257
Symbol 246 GraphicUsed by:257
Symbol 247 GraphicUsed by:257
Symbol 248 GraphicUsed by:257
Symbol 249 GraphicUsed by:257
Symbol 250 GraphicUsed by:257
Symbol 251 GraphicUsed by:257
Symbol 252 GraphicUsed by:257
Symbol 253 GraphicUsed by:257
Symbol 254 GraphicUsed by:257
Symbol 255 GraphicUsed by:257
Symbol 256 GraphicUsed by:257
Symbol 257 MovieClipUses:240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256Used by:Timeline
Symbol 258 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 259 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 260 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 261 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 262 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 263 BitmapUsed by:264
Symbol 264 GraphicUses:263Used by:Timeline
Symbol 265 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 266 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 267 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 268 GraphicUses:234Used by:Timeline
Symbol 269 GraphicUsed by:284
Symbol 270 GraphicUsed by:284
Symbol 271 GraphicUsed by:284
Symbol 272 GraphicUsed by:284
Symbol 273 GraphicUsed by:284
Symbol 274 GraphicUsed by:284
Symbol 275 GraphicUsed by:284
Symbol 276 GraphicUsed by:284
Symbol 277 GraphicUsed by:284
Symbol 278 GraphicUsed by:284
Symbol 279 GraphicUsed by:284
Symbol 280 GraphicUsed by:284
Symbol 281 GraphicUsed by:284
Symbol 282 GraphicUsed by:284
Symbol 283 GraphicUsed by:284
Symbol 284 MovieClipUses:269 102 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283Used by:Timeline
Symbol 285 GraphicUsed by:288
Symbol 286 GraphicUsed by:287
Symbol 287 MovieClipUses:286Used by:288
Symbol 288 MovieClipUses:285 287Used by:Timeline
Symbol 289 GraphicUsed by:290
Symbol 290 MovieClipUses:289Used by:Timeline
Symbol 291 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 292 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 293 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 294 GraphicUsed by:295
Symbol 295 MovieClipUses:294Used by:Timeline
Symbol 296 GraphicUsed by:297
Symbol 297 MovieClipUses:296Used by:Timeline
Symbol 298 GraphicUsed by:299
Symbol 299 MovieClipUses:298Used by:Timeline
Symbol 300 GraphicUsed by:301
Symbol 301 MovieClipUses:300Used by:Timeline
Symbol 302 GraphicUsed by:303
Symbol 303 MovieClipUses:302Used by:Timeline
Symbol 304 GraphicUsed by:307
Symbol 305 TextUses:83Used by:307
Symbol 306 GraphicUsed by:307
Symbol 307 MovieClipUses:304 305 306Used by:Timeline
Symbol 308 GraphicUsed by:309
Symbol 309 MovieClipUses:308Used by:Timeline
Symbol 310 GraphicUsed by:311
Symbol 311 MovieClipUses:310Used by:Timeline
Symbol 312 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 313 GraphicUsed by:316
Symbol 314 GraphicUsed by:315
Symbol 315 MovieClipUses:314 125Used by:316
Symbol 316 MovieClipUses:313 315 126Used by:Timeline
Symbol 317 GraphicUsed by:335
Symbol 318 BitmapUsed by:319 791
Symbol 319 GraphicUses:318Used by:320
Symbol 320 MovieClipUses:319Used by:335
Symbol 321 GraphicUsed by:335
Symbol 322 GraphicUsed by:335
Symbol 323 GraphicUsed by:335
Symbol 324 GraphicUsed by:335
Symbol 325 GraphicUsed by:335
Symbol 326 GraphicUsed by:335
Symbol 327 GraphicUsed by:335
Symbol 328 GraphicUsed by:335
Symbol 329 GraphicUsed by:335
Symbol 330 GraphicUsed by:335
Symbol 331 GraphicUsed by:335
Symbol 332 GraphicUsed by:335
Symbol 333 GraphicUsed by:335
Symbol 334 GraphicUsed by:335 612
Symbol 335 MovieClipUses:317 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334Used by:Timeline
Symbol 336 GraphicUsed by:354
Symbol 337 BitmapUsed by:338 791
Symbol 338 GraphicUses:337Used by:339
Symbol 339 MovieClipUses:338Used by:354
Symbol 340 GraphicUsed by:354
Symbol 341 GraphicUsed by:354
Symbol 342 GraphicUsed by:354
Symbol 343 GraphicUsed by:354
Symbol 344 GraphicUsed by:354
Symbol 345 GraphicUsed by:354
Symbol 346 GraphicUsed by:354
Symbol 347 GraphicUsed by:354
Symbol 348 GraphicUsed by:354
Symbol 349 GraphicUsed by:354
Symbol 350 GraphicUsed by:354
Symbol 351 GraphicUsed by:354
Symbol 352 GraphicUsed by:354
Symbol 353 GraphicUsed by:354
Symbol 354 MovieClipUses:336 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353Used by:Timeline
Symbol 355 GraphicUsed by:372
Symbol 356 BitmapUsed by:357
Symbol 357 GraphicUses:356Used by:358
Symbol 358 MovieClipUses:357Used by:372
Symbol 359 GraphicUsed by:372
Symbol 360 GraphicUsed by:372
Symbol 361 GraphicUsed by:372
Symbol 362 GraphicUsed by:372
Symbol 363 GraphicUsed by:372
Symbol 364 GraphicUsed by:372
Symbol 365 GraphicUsed by:372
Symbol 366 GraphicUsed by:372
Symbol 367 GraphicUsed by:372
Symbol 368 GraphicUsed by:372
Symbol 369 GraphicUsed by:372
Symbol 370 GraphicUsed by:372
Symbol 371 GraphicUsed by:372
Symbol 372 MovieClipUses:355 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371Used by:Timeline
Symbol 373 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 374 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 375 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 376 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 377 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 378 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 379 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 380 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 381 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 382 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 383 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 384 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 385 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 386 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 387 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 388 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 389 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 390 GraphicUsed by:408
Symbol 391 BitmapUsed by:392 791
Symbol 392 GraphicUses:391Used by:393
Symbol 393 MovieClipUses:392Used by:408
Symbol 394 GraphicUsed by:408
Symbol 395 GraphicUsed by:408
Symbol 396 GraphicUsed by:408
Symbol 397 GraphicUsed by:408
Symbol 398 GraphicUsed by:408
Symbol 399 GraphicUsed by:408
Symbol 400 GraphicUsed by:408
Symbol 401 GraphicUsed by:408
Symbol 402 GraphicUsed by:408
Symbol 403 GraphicUsed by:408
Symbol 404 GraphicUsed by:408
Symbol 405 GraphicUsed by:408
Symbol 406 GraphicUsed by:408
Symbol 407 GraphicUsed by:408
Symbol 408 MovieClipUses:390 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407Used by:Timeline
Symbol 409 GraphicUsed by:413
Symbol 410 GraphicUsed by:413
Symbol 411 GraphicUsed by:413
Symbol 412 GraphicUsed by:413
Symbol 413 MovieClipUses:409 410 411 412Used by:Timeline
Symbol 414 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 415 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 416 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 417 GraphicUsed by:418
Symbol 418 MovieClipUses:417Used by:Timeline
Symbol 419 GraphicUsed by:420
Symbol 420 MovieClipUses:419Used by:Timeline
Symbol 421 GraphicUsed by:422
Symbol 422 MovieClipUses:421Used by:Timeline
Symbol 423 GraphicUsed by:424
Symbol 424 MovieClipUses:423Used by:Timeline
Symbol 425 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 426 GraphicUsed by:427
Symbol 427 MovieClipUses:426Used by:Timeline
Symbol 428 GraphicUsed by:429
Symbol 429 MovieClipUses:428Used by:Timeline
Symbol 430 GraphicUsed by:431
Symbol 431 MovieClipUses:430Used by:Timeline
Symbol 432 GraphicUsed by:433
Symbol 433 MovieClipUses:432Used by:Timeline
Symbol 434 GraphicUsed by:442
Symbol 435 GraphicUsed by:441
Symbol 436 GraphicUsed by:440
Symbol 437 GraphicUsed by:440
Symbol 438 GraphicUsed by:440
Symbol 439 GraphicUsed by:440
Symbol 440 MovieClipUses:436 437 438 439Used by:441
Symbol 441 MovieClipUses:435 440Used by:442
Symbol 442 MovieClipUses:434 441 126Used by:Timeline
Symbol 443 GraphicUsed by:461
Symbol 444 BitmapUsed by:445 800
Symbol 445 GraphicUses:444Used by:446
Symbol 446 MovieClipUses:445Used by:461
Symbol 447 GraphicUsed by:461
Symbol 448 GraphicUsed by:461
Symbol 449 GraphicUsed by:461
Symbol 450 GraphicUsed by:461
Symbol 451 GraphicUsed by:461
Symbol 452 GraphicUsed by:461
Symbol 453 GraphicUsed by:461
Symbol 454 GraphicUsed by:461
Symbol 455 GraphicUsed by:461
Symbol 456 GraphicUsed by:461
Symbol 457 GraphicUsed by:461
Symbol 458 GraphicUsed by:461
Symbol 459 GraphicUsed by:461
Symbol 460 GraphicUsed by:461
Symbol 461 MovieClipUses:443 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460Used by:Timeline
Symbol 462 GraphicUsed by:479
Symbol 463 BitmapUsed by:464 800
Symbol 464 GraphicUses:463Used by:465
Symbol 465 MovieClipUses:464Used by:479
Symbol 466 GraphicUsed by:479
Symbol 467 GraphicUsed by:479
Symbol 468 GraphicUsed by:479
Symbol 469 GraphicUsed by:479
Symbol 470 GraphicUsed by:479
Symbol 471 GraphicUsed by:479
Symbol 472 GraphicUsed by:479
Symbol 473 GraphicUsed by:479
Symbol 474 GraphicUsed by:479
Symbol 475 GraphicUsed by:479
Symbol 476 GraphicUsed by:479
Symbol 477 GraphicUsed by:479
Symbol 478 GraphicUsed by:479
Symbol 479 MovieClipUses:462 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478Used by:Timeline
Symbol 480 GraphicUsed by:499
Symbol 481 BitmapUsed by:482
Symbol 482 GraphicUses:481Used by:483
Symbol 483 MovieClipUses:482Used by:499
Symbol 484 GraphicUsed by:499
Symbol 485 GraphicUsed by:499
Symbol 486 GraphicUsed by:499
Symbol 487 GraphicUsed by:499
Symbol 488 GraphicUsed by:499
Symbol 489 GraphicUsed by:499
Symbol 490 GraphicUsed by:499
Symbol 491 GraphicUsed by:499
Symbol 492 GraphicUsed by:499
Symbol 493 GraphicUsed by:499
Symbol 494 BitmapUsed by:495 800
Symbol 495 GraphicUses:494Used by:496
Symbol 496 MovieClipUses:495Used by:499
Symbol 497 GraphicUsed by:499
Symbol 498 GraphicUsed by:499
Symbol 499 MovieClipUses:480 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 496 497 498Used by:Timeline
Symbol 500 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 501 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 502 GraphicUsed by:503
Symbol 503 MovieClipUses:502Used by:Timeline
Symbol 504 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 505 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 506 GraphicUsed by:507
Symbol 507 MovieClipUses:506Used by:Timeline
Symbol 508 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 509 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 510 GraphicUsed by:511
Symbol 511 MovieClipUses:510Used by:Timeline
Symbol 512 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 513 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 514 BitmapUsed by:515
Symbol 515 GraphicUses:514Used by:516
Symbol 516 MovieClipUses:515Used by:575  Timeline
Symbol 517 GraphicUsed by:518
Symbol 518 MovieClipUses:517Used by:Timeline
Symbol 519 GraphicUsed by:523
Symbol 520 GraphicUsed by:523
Symbol 521 GraphicUsed by:523
Symbol 522 GraphicUsed by:523
Symbol 523 MovieClipUses:519 520 521 522Used by:Timeline
Symbol 524 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 525 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 526 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 527 GraphicUsed by:528
Symbol 528 MovieClipUses:527Used by:Timeline
Symbol 529 GraphicUsed by:530
Symbol 530 MovieClipUses:529Used by:Timeline
Symbol 531 GraphicUsed by:532
Symbol 532 MovieClipUses:531Used by:Timeline
Symbol 533 GraphicUsed by:534
Symbol 534 MovieClipUses:533Used by:Timeline
Symbol 535 GraphicUsed by:536
Symbol 536 MovieClipUses:535Used by:Timeline
Symbol 537 GraphicUsed by:538
Symbol 538 MovieClipUses:537Used by:Timeline
Symbol 539 GraphicUsed by:540
Symbol 540 MovieClipUses:539Used by:Timeline
Symbol 541 GraphicUses:167Used by:Timeline
Symbol 542 GraphicUsed by:545
Symbol 543 FontUsed by:544 547
Symbol 544 TextUses:543Used by:545
Symbol 545 MovieClipUses:542 544Used by:Timeline
Symbol 546 GraphicUsed by:548
Symbol 547 TextUses:543Used by:548
Symbol 548 MovieClipUses:546 547Used by:Timeline
Symbol 549 GraphicUsed by:550
Symbol 550 MovieClipUses:549Used by:Timeline
Symbol 551 GraphicUsed by:556
Symbol 552 GraphicUsed by:556
Symbol 553 GraphicUsed by:556
Symbol 554 GraphicUsed by:556
Symbol 555 GraphicUsed by:556
Symbol 556 MovieClipUses:551 552 125 553 554 126 555Used by:Timeline
Symbol 557 GraphicUsed by:575
Symbol 558 GraphicUsed by:575
Symbol 559 BitmapUsed by:560 811
Symbol 560 GraphicUses:559Used by:561
Symbol 561 MovieClipUses:560Used by:575
Symbol 562 GraphicUsed by:575
Symbol 563 GraphicUsed by:575
Symbol 564 GraphicUsed by:575
Symbol 565 GraphicUsed by:575
Symbol 566 GraphicUsed by:575
Symbol 567 GraphicUsed by:575
Symbol 568 GraphicUsed by:575
Symbol 569 GraphicUsed by:575
Symbol 570 GraphicUsed by:575
Symbol 571 GraphicUsed by:575
Symbol 572 GraphicUsed by:575
Symbol 573 GraphicUsed by:575
Symbol 574 GraphicUsed by:575
Symbol 575 MovieClipUses:557 516 558 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574Used by:Timeline
Symbol 576 GraphicUsed by:593
Symbol 577 GraphicUsed by:578
Symbol 578 MovieClipUses:186 577Used by:593
Symbol 579 GraphicUsed by:593
Symbol 580 GraphicUsed by:593
Symbol 581 GraphicUsed by:593
Symbol 582 GraphicUsed by:593
Symbol 583 GraphicUsed by:593
Symbol 584 GraphicUsed by:593
Symbol 585 TextUses:45Used by:593
Symbol 586 GraphicUsed by:593
Symbol 587 GraphicUsed by:593
Symbol 588 GraphicUsed by:593
Symbol 589 GraphicUsed by:593
Symbol 590 GraphicUsed by:593
Symbol 591 GraphicUsed by:593
Symbol 592 GraphicUsed by:593
Symbol 593 MovieClipUses:576 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592Used by:Timeline
Symbol 594 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 595 GraphicUsed by:612
Symbol 596 GraphicUsed by:612
Symbol 597 BitmapUsed by:598
Symbol 598 GraphicUses:597Used by:599
Symbol 599 MovieClipUses:598Used by:612
Symbol 600 GraphicUsed by:612
Symbol 601 GraphicUsed by:612
Symbol 602 GraphicUsed by:612
Symbol 603 GraphicUsed by:612
Symbol 604 GraphicUsed by:612
Symbol 605 GraphicUsed by:612
Symbol 606 GraphicUsed by:612
Symbol 607 GraphicUsed by:612
Symbol 608 GraphicUsed by:612
Symbol 609 GraphicUsed by:612
Symbol 610 GraphicUsed by:612
Symbol 611 GraphicUsed by:612
Symbol 612 MovieClipUses:595 238 596 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 334Used by:Timeline
Symbol 613 EditableTextUses:83Used by:Timeline
Symbol 614 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 615 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 616 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 617 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 618 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 619 GraphicUsed by:620
Symbol 620 MovieClipUses:619Used by:Timeline
Symbol 621 GraphicUsed by:622
Symbol 622 MovieClipUses:621Used by:Timeline
Symbol 623 SoundUsed by:Timeline
Symbol 624 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 625 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 626 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 627 FontUsed by:628
Symbol 628 TextUses:627Used by:Timeline
Symbol 629 SoundUsed by:Timeline
Symbol 630 GraphicUsed by:631
Symbol 631 MovieClipUses:630Used by:Timeline
Symbol 632 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 633 GraphicUsed by:634
Symbol 634 MovieClipUses:633Used by:Timeline
Symbol 635 GraphicUsed by:636
Symbol 636 MovieClipUses:635Used by:Timeline
Symbol 637 GraphicUsed by:638
Symbol 638 MovieClipUses:637Used by:Timeline
Symbol 639 BitmapUsed by:640
Symbol 640 GraphicUses:639Used by:641
Symbol 641 MovieClipUses:640Used by:Timeline
Symbol 642 BitmapUsed by:643 678 680 681 683 684 686
Symbol 643 GraphicUses:642Used by:644
Symbol 644 MovieClipUses:643Used by:756 767  Timeline
Symbol 645 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 646 GraphicUsed by:647
Symbol 647 MovieClipUses:646Used by:Timeline
Symbol 648 GraphicUsed by:654
Symbol 649 GraphicUsed by:654
Symbol 650 GraphicUsed by:654
Symbol 651 GraphicUsed by:654
Symbol 652 GraphicUsed by:654
Symbol 653 GraphicUsed by:654
Symbol 654 MovieClipUses:648 649 650 651 652 653Used by:662 663  Timeline
Symbol 655 GraphicUsed by:661
Symbol 656 GraphicUsed by:661
Symbol 657 GraphicUsed by:661
Symbol 658 GraphicUsed by:661
Symbol 659 GraphicUsed by:661
Symbol 660 GraphicUsed by:661
Symbol 661 MovieClipUses:655 656 657 658 659 660Used by:662 663  Timeline
Symbol 662 MovieClipUses:654 661Used by:Timeline
Symbol 663 MovieClipUses:654 661Used by:Timeline
Symbol 664 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 665 BitmapUsed by:666 668 669 670 671 672 673
Symbol 666 GraphicUses:665Used by:667
Symbol 667 MovieClipUses:666Used by:756 757 767 768  Timeline
Symbol 668 GraphicUses:665Used by:674
Symbol 669 GraphicUses:665Used by:674
Symbol 670 GraphicUses:665Used by:674
Symbol 671 GraphicUses:665Used by:674
Symbol 672 GraphicUses:665Used by:674
Symbol 673 GraphicUses:665Used by:674
Symbol 674 MovieClipUses:668 669 670 671 672 673Used by:756 757 767 768  Timeline
Symbol 675 BitmapUsed by:676
Symbol 676 GraphicUses:675Used by:677
Symbol 677 MovieClipUses:676Used by:Timeline
Symbol 678 GraphicUses:642Used by:687
Symbol 679 GraphicUsed by:687
Symbol 680 GraphicUses:642Used by:687
Symbol 681 GraphicUses:642Used by:687
Symbol 682 GraphicUsed by:687
Symbol 683 GraphicUses:642Used by:687
Symbol 684 GraphicUses:642Used by:687
Symbol 685 GraphicUsed by:687
Symbol 686 GraphicUses:642Used by:687
Symbol 687 MovieClipUses:678 679 680 681 682 683 684 685 686Used by:756 767  Timeline
Symbol 688 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 689 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 690 BitmapUsed by:691 694 695 696 697 698 699 700
Symbol 691 GraphicUses:690Used by:692
Symbol 692 MovieClipUses:691Used by:757 768  Timeline
Symbol 693 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 694 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 695 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 696 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 697 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 698 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 699 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 700 GraphicUses:690Used by:701
Symbol 701 MovieClipUses:694 695 696 697 698 699 700Used by:757 768  Timeline
Symbol 702 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 703 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 704 BitmapUsed by:705
Symbol 705 GraphicUses:704Used by:706
Symbol 706 MovieClipUses:705Used by:Timeline
Symbol 707 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 708 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 709 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 710 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 711 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 712 GraphicUsed by:713
Symbol 713 MovieClipUses:712Used by:Timeline
Symbol 714 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 715 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 716 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 717 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 718 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 719 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 720 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 721 GraphicUsed by:724
Symbol 722 FontUsed by:723
Symbol 723 TextUses:722Used by:724
Symbol 724 MovieClipUses:721 723Used by:Timeline
Symbol 725 SoundUsed by:Timeline
Symbol 726 SoundUsed by:Timeline
Symbol 727 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 728 BitmapUsed by:729
Symbol 729 GraphicUses:728Used by:Timeline
Symbol 730 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 731 SoundUsed by:Timeline
Symbol 732 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 733 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 734 GraphicUsed by:738
Symbol 735 BitmapUsed by:736 824
Symbol 736 GraphicUses:735Used by:737
Symbol 737 MovieClipUses:736Used by:738
Symbol 738 MovieClipUses:734 737Used by:Timeline
Symbol 739 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 740 SoundUsed by:Timeline
Symbol 741 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 742 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 743 GraphicUsed by:744
Symbol 744 MovieClipUses:743Used by:Timeline
Symbol 745 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 746 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 747 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 748 GraphicUsed by:755
Symbol 749 TextUses:45Used by:755
Symbol 750 GraphicUsed by:755
Symbol 751 TextUses:45Used by:755
Symbol 752 GraphicUsed by:755
Symbol 753 TextUses:45Used by:755
Symbol 754 GraphicUsed by:755
Symbol 755 ButtonUses:748 749 750 751 752 753 754 220 26Used by:Timeline
Symbol 756 MovieClipUses:644 687 667 674 SS2Used by:Timeline
Symbol 757 MovieClipUses:692 701 667 674Used by:Timeline
Symbol 758 TextUses:45Used by:762 771 790 799 808
Symbol 759 TextUses:45Used by:762
Symbol 760 TextUses:45Used by:762
Symbol 761 TextUses:45Used by:762 771
Symbol 762 MovieClipUses:758 759 760 761Used by:Timeline
Symbol 763 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 764 FontUsed by:765 776
Symbol 765 EditableTextUses:764Used by:Timeline
Symbol 766 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 767 MovieClipUses:644 687 667 674 SS3Used by:Timeline
Symbol 768 MovieClipUses:692 701 667 674Used by:Timeline
Symbol 769 TextUses:45Used by:771 790 799 808
Symbol 770 TextUses:45Used by:771
Symbol 771 MovieClipUses:758 769 770 761Used by:Timeline
Symbol 772 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 773 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 774 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 775 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 776 EditableTextUses:764Used by:Timeline
Symbol 777 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 778 GraphicUses:184Used by:Timeline
Symbol 779 GraphicUses:241Used by:Timeline
Symbol 780 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 781 BitmapUsed by:782
Symbol 782 GraphicUses:781Used by:Timeline
Symbol 783 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 784 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 785 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 786 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 787 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 788 TextUses:45Used by:790
Symbol 789 TextUses:45Used by:790
Symbol 790 MovieClipUses:758 769 788 789Used by:Timeline
Symbol 791 GraphicUses:391 337 318Used by:Timeline
Symbol 792 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 793 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 794 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 795 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 796 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 797 TextUses:45Used by:799
Symbol 798 TextUses:45Used by:799
Symbol 799 MovieClipUses:758 769 797 798Used by:Timeline
Symbol 800 GraphicUses:494 463 444Used by:Timeline
Symbol 801 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 802 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 803 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 804 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 805 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 806 TextUses:45Used by:808
Symbol 807 TextUses:45Used by:808
Symbol 808 MovieClipUses:758 769 806 807Used by:Timeline
Symbol 809 GraphicUses:184Used by:Timeline
Symbol 810 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 811 GraphicUses:236 559Used by:Timeline
Symbol 812 BitmapUsed by:814
Symbol 813 BitmapUsed by:814
Symbol 814 GraphicUses:812 813Used by:Timeline
Symbol 815 ButtonUses:208 209 210 211 25 212Used by:Timeline
Symbol 816 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 817 GraphicUsed by:819
Symbol 818 GraphicUsed by:819
Symbol 819 MovieClipUses:817 818Used by:Timeline
Symbol 820 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 821 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 822 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 823 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 824 GraphicUses:735Used by:Timeline
Symbol 825 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 826 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 827 GraphicUsed by:828
Symbol 828 MovieClipUses:827 168Used by:Timeline
Symbol 829 GraphicUsed by:Timeline
Symbol 830 TextUses:45Used by:Timeline
Symbol 831 TextUses:45Used by:Timeline
Streaming Sound 1Used by:Timeline
Streaming Sound 2Used by:Symbol 756 MovieClip
Streaming Sound 3Used by:Symbol 767 MovieClip

Instance Names

"progressBar"Frame 1Symbol 13 MovieClip
"les"Frame 6Symbol 52 MovieClip
"vhod"Frame 6Symbol 109 MovieClip
"exit"Frame 6Symbol 127 MovieClip
"trupik"Frame 6Symbol 149 MovieClip
"leninn"Frame 6Symbol 152 MovieClip
"polet"Frame 6Symbol 180 MovieClip
"serpp1"Frame 6Symbol 182 MovieClip
"serpp3"Frame 6Symbol 182 MovieClip
"serpp2"Frame 6Symbol 182 MovieClip
"serpp4"Frame 6Symbol 182 MovieClip
"serpp5"Frame 6Symbol 182 MovieClip
"poletw"Frame 6Symbol 200 MovieClip
"knopka"Frame 6Symbol 215 MovieClip
"leningif"Frame 6Symbol 226 MovieClip
"poletz"Frame 9Symbol 257 MovieClip
"poletw"Frame 12Symbol 200 MovieClip
"leninn"Frame 15Symbol 152 MovieClip
"polete"Frame 18Symbol 284 MovieClip
"vhodp"Frame 23Symbol 288 MovieClip
"les"Frame 24Symbol 52 MovieClip
"exit"Frame 24Symbol 316 MovieClip
"trupik"Frame 24Symbol 149 MovieClip
"leninn"Frame 24Symbol 152 MovieClip
"polet"Frame 24Symbol 180 MovieClip
"serpp1"Frame 24Symbol 182 MovieClip
"serpp3"Frame 24Symbol 182 MovieClip
"serpp2"Frame 24Symbol 182 MovieClip
"serpp4"Frame 24Symbol 182 MovieClip
"serpp5"Frame 24Symbol 182 MovieClip
"poletz"Frame 24Symbol 335 MovieClip
"polete"Frame 24Symbol 354 MovieClip
"poletw"Frame 24Symbol 372 MovieClip
"knopka"Frame 24Symbol 215 MovieClip
"polete"Frame 39Symbol 408 MovieClip
"vhods"Frame 44Symbol 413 MovieClip
"les"Frame 45Symbol 52 MovieClip
"exit"Frame 45Symbol 442 MovieClip
"trupik"Frame 45Symbol 149 MovieClip
"polet"Frame 45Symbol 180 MovieClip
"serpp1"Frame 45Symbol 182 MovieClip
"serpp3"Frame 45Symbol 182 MovieClip
"serpp2"Frame 45Symbol 182 MovieClip
"serpp4"Frame 45Symbol 182 MovieClip
"serpp5"Frame 45Symbol 182 MovieClip
"poletz"Frame 45Symbol 461 MovieClip
"polete"Frame 45Symbol 479 MovieClip
"poletw"Frame 45Symbol 499 MovieClip
"knopka"Frame 45Symbol 215 MovieClip
"exit"Frame 48Symbol 442 MovieClip
"leninn"Frame 48Symbol 152 MovieClip
"vhodsssr"Frame 62Symbol 523 MovieClip
"les"Frame 63Symbol 52 MovieClip
"exit"Frame 63Symbol 556 MovieClip
"trupik"Frame 63Symbol 149 MovieClip
"leninn"Frame 63Symbol 152 MovieClip
"polet"Frame 63Symbol 180 MovieClip
"serpp1"Frame 63Symbol 182 MovieClip
"serpp3"Frame 63Symbol 182 MovieClip
"serpp2"Frame 63Symbol 182 MovieClip
"serpp4"Frame 63Symbol 182 MovieClip
"serpp5"Frame 63Symbol 182 MovieClip
"polete"Frame 63Symbol 575 MovieClip
"poletw"Frame 63Symbol 593 MovieClip
"knopka"Frame 63Symbol 215 MovieClip
"poletz"Frame 66Symbol 612 MovieClip
"poletz"Frame 69Symbol 612 MovieClip
"poletw"Frame 69Symbol 593 MovieClip

Special Tags

ExportAssets (56)Timeline Frame 1Symbol 1 as "serps"

Labels

"menu"Frame 5
"b2"Frame 23
"b4"Frame 44
"b5"Frame 62
"start"Frame 82
"zas"Frame 659
"a2"Frame 662
"a4"Frame 664
"a5"Frame 666
"mi"Frame 668
"help"Frame 669
"mis"Frame 670
"konec"Frame 673

Dynamic Text Variables

loderSymbol 3 EditableText"0"
yrovenSymbol 50 EditableText""
pleyy2Symbol 84 EditableText""
xxSymbol 93 EditableText""
serpSymbol 227 EditableText"0"
pleyy2Symbol 232 EditableText""
korySymbol 233 EditableText""
pleyy2Symbol 258 EditableText""
xxSymbol 259 EditableText""
pleyy2Symbol 261 EditableText""
xxSymbol 262 EditableText""
pleyy2Symbol 266 EditableText""
xxSymbol 267 EditableText""
pleyy2Symbol 291 EditableText""
xxSymbol 292 EditableText""
pleyy2Symbol 373 EditableText""
xxSymbol 374 EditableText""
pleyy2Symbol 376 EditableText""
xxSymbol 377 EditableText""
pleyy2Symbol 379 EditableText""
xxSymbol 380 EditableText""
pleyy2Symbol 382 EditableText""
xxSymbol 383 EditableText""
pleyy2Symbol 385 EditableText""
xxSymbol 386 EditableText""
pleyy2Symbol 414 EditableText""
xxSymbol 415 EditableText""
pleyy2Symbol 500 EditableText""
xxSymbol 501 EditableText""
pleyy2Symbol 504 EditableText""
xxSymbol 505 EditableText""
pleyy2Symbol 508 EditableText""
xxSymbol 509 EditableText""
pleyy2Symbol 512 EditableText""
xxSymbol 513 EditableText""
pleyy2Symbol 524 EditableText""
xxSymbol 525 EditableText""
pleyy2Symbol 594 EditableText""
pleyy2Symbol 613 EditableText""
http://swfchan.com/52/256039/info.shtml
Created: 11/5 -2024 19:01:04 Last modified: 11/5 -2024 19:01:04 Server time: 18/05 -2024 01:44:51